Nationella riktlinjer för tandvård

Dessa nationella riktlinjer ger rekommendationer om att främja hälsa och förebygga sjukdomar, utreda och diagnostisera samt behandla och rehabilitera. Riktlinjerna vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i tandvården, men de kan även vägleda dig som möter patienter.

Många rekommendationer är kvar sedan den tidigare versionen av riktlinjerna från 2011, ibland något justerade. Du som redan arbetar med att implementera dem kan fortsätta med stöd av de nya riktlinjerna. Nu finns dessutom fler rekommendationer, bland annat om barntandvård.

I huvudrapporten Stöd för styrning och ledning presenteras ett urval av rekommendationerna – de mest centrala för dig som beslutsfattare. Alla rekommendationer finns i bilagorna Rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag och Tillstånds- och åtgärdslista.

Synpunkter på remissversionen

Remisstiden avslutades den 31 januari 2022. Vi bearbetar nu de synpunkter som kommit in och planerar att publicera en uppdaterad version av riktlinjerna under hösten 2022.

Indikatorer för tandvård - Rapport
Nationella riktlinjer – Indikatorer för tandvårdArtikelnummer: 2021-9-7535|Publicerad: 2021-09-28
Beställ

Rekommendationer och indikatorer

På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Lämna synpunkter på remissversionen målnivåer tandvård

Fram till den 27 maj finns möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen till adressen: remissvar-tandvard@socialstyrelsen.se

Målnivåer tandvård – RemissversionArtikelnummer: 2022-4-7867|Publicerad: 2022-04-22

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i tandvården gör vi utvärderingar. Den senaste utvärderingen gjordes 2013. Under 2022–2023 kommer vi att börja utvärdera tandvården på nytt.

Nationella riktlinjer - Utvärdering

Kontakt

Sofia Orrskog, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 32 69

Kontakt

Thomas Malm, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: