Senaste version av SOSFS 2012:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:11 

Senaste lydelse: Gällande från och med: 2017-04-01

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid bedömningen av om en person har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och enligt 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125), ska omfattas av bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Den tandvård som avses är enligt 3 a § första stycket tandvårdsförordningen (1998:1338) tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av

1. svår psykisk funktionsnedsättning,
2. Parkinsons sjukdom,
3. multipel skleros,
4. cerebral pares,
5. reumatoid artrit,
6. systemisk lupus erythematosus,
7. sklerodermi,
8. amyotrofisk lateralskleros,
9. orofacial funktionsnedsättning eller
10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).

Enligt 3 a § andra stycket samma förordning avses även tandvårdsbehandling på personer som på grund av en sällsynt diagnos har

1. stora svårigheter att sköta sin munhygien,
2. stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller
3. orofaciala symtom. (HSLF-FS 2017:11)

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med:

funktionstillstånd 
 
tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet
sällsynt diagnos en diagnos som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning

Läkarintyg

3 § De sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) ska styrkas av läkare genom ett läkarintyg på en särskild blankett (bilagan).

En annan blankett får dock användas för att styrka diagnosen amyotrofisk lateralskleros eller en sällsynt diagnos med orofaciala symtom, om blanketten är fastställd av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan.

Bedömning av funktionstillstånd

4 § En person som har en sådan långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som anges i 3 a § första stycket och andra stycket 1 och 2 tandvårdsförordningen (1998:1338) ska anses ha stora behov av tandvård, om hans eller hennes funktionstillstånd bedöms leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.

För att en persons funktionstillstånd ska anses leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling ska han eller hon ha en svår till fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning.

En person som har sjukdomen amyotrofisk lateralskleros ska dock anses ha stora behov av tandvård utan att någon bedömning av hans eller hennes funktionstillstånd behöver göras.

5 § Bedömningen av en persons funktionstillstånd ska göras av en läkare.

Bedömningen ska göras under avsnitt 3 i blanketten (bilagan).

Allmänna råd

Socialstyrelsens svenska version av WHO:s publikation ”Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” kan ge ytterligare vägledning vid bedömningen.

Sällsynt diagnos med orofaciala symtom enligt 3 a § andra stycket 3 tandvårdsförordningen (1998:1338).

Allmänna råd

Orofaciala symtom kan vara tal-, ät-, sväljsvårigheter eller nedsatt salivkontroll.

Undantagsbestämmelse

6 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: