Internationell samverkan för sällsynta sjukdomar

I Norden finns nätverket The Nordic Network on Rare Diseases (NNRD) med syfte att utveckla och stärka befintliga och nya former av nordiskt samarbete kring sällsynta sjukdomar. Socialstyrelsen samordnar även ett nordiskt projekt, Europeiska referensnätverk (ERN), för sammanhållna vårdförlopp.

The Nordic Network on Rare Diseases (NNRD)

Nätverket The Nordic Network on Rare Diseases (NNRD) har som syfte att utveckla och stärka befintliga och nya former av nordiskt samarbete kring sällsynta sjukdomar. Nätverket inrättades av det nordiska ministerrådet. 

Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar

På uppdrag av NNRD bjuder Socialstyrelsen in till en nordisk konferens för sällsynta sjukdomar den 2 – 3 oktober 2023.

Mer information och anmälan till konferensen

Nätverkets syfte

Syftet med NNRD är att utveckla och stärka befintliga och nya former av nordiskt samarbete kring sällsynta sjukdomar och förbättra samordningen av gemensamma initiativ genom att:

 • stärka de nordiska ländernas röst i EU och globalt, vilket till exempel betyder att försöka skapa ett nära samarbete mellan nordiska ERN-medlemmar och andra vårdgivare inom sällsynta sjukdomar för att på det sättet stärka det nordiska perspektivet i ERN
 • verka i ett forum för dialog, diskussion och lärande, och där försöka att hitta nordisk konsensus om de förutsättningar och förbättringar som krävs för patienter med sällsynta sjukdomar i Norden
 • stärka det nordiska samarbetet genom att dela information kring nationernas politik, policys och olika initiativ inom området för sällsynta sjukdomar
 • stärka och underhålla nära samarbeten med andra nordiska aktörer och nätverk.

Nätverkets organisation

Varje land kan utse 3 till 4 personer till nätverket enligt följande:

 • en till två företrädare för nationella hälso- och sociala myndigheter
 • en representant från kompetenscentrum i sällsynta sjukdomar
 • en representant för patientföreningar.

Grönland, Färöarna och Åland kan också, och bör uppmuntras att delta i nätverket. Företrädare för andra intressegrupper kan också uppmanas att delta i möten som dialogpartner, när det finns behov.

Europeiska referensnätverk (ERN)

Socialstyrelsen representerar Sverige i ”Medlemsstaternas styrelse för de Europeiska referensnätverken” – Board of member states of the ERNs (BoM). Socialstyrelsen medverkar med två representanter. BoM träffas cirka 4 gånger per år, ibland mer ofta och ibland även i mindre arbetsgrupper.

Medlemsstaternas styrelse, som fastställts i Europeiska kommissionens genomförandebeslut, inrättades den 5 februari 2014.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är:

 • Godkännande av Nätverksförslag och vårdgivares medlemsansökningar
 • Godkännande av vårdgivare som vill ansluta sig till ett befintligt nätverk
 • Uppsägning av ett nätverk (utvärdering)
 • Beslut om förlust av medlemskap

Medlemsländerna delar på ordförandeskapet i BoM med EU-kommissionen (GD SANTE). 

De europeiska referensnätverken

Under 2023-2026 är Socialstyrelsen även engagerad i det europeiska samarbetet inom hälso- och sjukvård (Joint Action) som ”Behörig myndighet” (Competent Authority) i EU-kommissionens initiativ ”Joint Action för bättre integration av ERN i nationella sjukvårdssysstem”.

Vårt internationella arbete

Senast uppdaterad:
Publicerad: