Nordiskt samarbete för en mer sammanhållen vård och omsorg

Socialstyrelsen samordnar ett projekt under nordiska ministerrådet som handlar om att främja lärande om sammanhållna och koordinerade vårdprocesser i de nordiska länderna.

Bakgrund till samarbetet

De nordiska länderna, liksom de flesta andra länder med moderna hälso- och sjukvårdsystem, har gemensamma utmaningar när det gäller samordning såväl inom hälso-och sjukvården som inom omsorgen, liksom mellan hälso- och sjukvård och omsorg. Brister i helhetssyn och strategier för patient/personcentrerad vård är faktorer som ligger bakom det. I framtiden kommer samverkan och samarbete vara alltmer viktiga strävanden för att skapa sammanhållen vård och omsorg utifrån patientens och brukarens perspektiv.

Under Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018 togs flera initiativ till utvecklingsprojekt för att främja lärande och utveckling mellan de Nordiska länderna. Ett av dem, och som Socialstyrelsen ska leda och koordinera, är ett projekt om sammanhållna vårdprocesser för patienter med komplexa vårdbehov. För patienter som har flera diagnoser och olika komplexa behov saknas ofta kontinuitet och koordination av insatser från vård- och omsorg.

Syfte med projektet

Projektet syftar övergripande till att främja utvecklingen av en sammanhållen vård och omsorg i de nordiska länderna.

Delmål

Arbetet kan beskrivas i några övergripande delmål:

 • Bidra till ökat lärande mellan länderna, och samtliga relevanta aktörer (patienter, brukare, professioner, policyutvecklare m.fl.)
 • Från ett systemanalytiskt perspektiv genomföra olika kartläggningar av aktuella policys och insatser och med syfte att skapa en gemensam bild av utmaningarna i de olika Nordiska länderna, samt Grönland, Färöarna och Åland.
 • Ta fram förslag till rekommendationer för fortsatt arbete med policyutveckling i Norden, som framför allt tar sin utgångspunkt i patient- och brukarnära verksamheter (dvs. ett uttalat microsystemperspektiv.)
 • Identifiera områden där ett utökat nordiskt samarbete kan vara angeläget för att främja utvecklingen.

Om genomförande

Projektet kommer i princip inte att initiera nya analyser, utan samordna med redan pågående arbete. Projektet kommer också att genomföras i nära samarbete med European Observatory när det gäller kartläggningar, samt genomförande av workshops och seminarier.

I ett första skede kommer en kartläggning av vilka policys med syfte att främja en sammanhållen vård och omsorg som genomförts i de nordiska länderna under de senaste åren.

Referensgrupp, nordiskt forskarnätverk med inriktning på policy

Danmark

 •  
 • Karsten Vrangbaeck, Köpenhamns universitet

Norge

 • Terje Hagen, Oslo universitet
 • Marianne Storm, Universitet i Stavanger

Finland

 • Liina-Kaisa, Tampere universitet
 • Ilmo Käskimäki, Tampere Universitet
 • Meri Koivusalo, Tampere universitet

Island

 • Sigrun Olafsdottir, Islands Universitet

Sverige

 • Ulrika Winbland, Uppsala Universitet

Kontakt

Ingrid Schmidt
Telefon: 075-247 39 98
Publicerad: