Vårt internationella arbete

Socialstyrelsen har ett omfattande internationellt arbete för till exempel hälsoskydd, krisberedskap samt styrning och uppföljning av hälsosystem. Vi arbetar också med frågor som hör till socialtjänstens område, som till exempel förebyggande av våld och missbruksvård.

Vi arbetar främst genom organisationer som

 • EU
 • WHO 
 • Nordiska ministerrådet
 • OECD
 • FN
 • NATO
 • Östersjöstaternas råd (Council of Baltic Sea States, CBSS) 
 • Europarådet.

I vissa fall representerar Socialstyrelsen Sverige (regeringen) i dessa organ, och i andra fall representerar vi i egenskap av expertmyndighet.

Socialstyrelsens generaldirektör har haft flera viktiga internationella åtaganden. År 2015–2018 var generaldirektör Olivia Wigzell Sveriges representant i WHO:s globala styrelse, Executive Board.

Enligt praxis leder Socialstyrelsens generaldirektör vanligen den svenska delegationen på WHO-möten på europeisk och global nivå. Generaldirektören har också varit ordförande i OECD:s hälsokommitté år 2017–2019.

Vi bevakar den internationella forskningen och kunskapsutvecklingen på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område.

Europeiskt samarbete inom hälso- och sjukvård (Joint Actions)

Covid-19 pandemin visade hur sköra de nationella hälsosystemen är, och att länderna i EU behöver arbeta mer tillsammans för att lösa gemensamma hälsoutmaningar, både akuta och långsiktiga.

Därför satsar EU på att bygga starkare, motståndskraftigare och mer tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem i Europa. Det görs genom det så kallade programmet EU för hälsa (EU4Health Programme). Programmet handlar om att stärka EU-ländernas förmåga att:

 • förbereda sig och agera vid hälsokriser
 • försäkra sig om att det finns medicinskt material tillgängligt vid behov
 • samarbeta för en förbättrad prevention, behandling och eftervård vid sjukdom.

Hälsoprogrammet drivs framåt genom så kallade gemensamma åtgärder (EU Joint-Action, JA). Som Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg deltar Socialstyrelsen i flera Joint Actions. Det innebär att Socialstyrelsen är med och utvecklar, delar och förbättrar metoder inom specifika hälsoområden. Metoderna kan användas såväl i Sverige som i andra EU-länder. Socialstyrelsen deltar till exempel i JA kopplade till:

Beroende på syftet med varje JA samverkar Socialstyrelsen med hälso- och sjukvården i andra EU-länder samt med andra myndigheter, regioner och kommuner i Sverige.

Utöver de 27 EU medlemsländerna deltar även Island, Moldavien, Norge och Ukraina associerade i Programmet EU för hälsa. Mellan 2021 och 2027 kommer nya åtgärder utlysas inom ramen för hälsoprogrammets årliga arbetsprogram.

Mer information om Programmet EU för hälsa och gemensamma åtgärder finns på Europeiska kommissionens hemsida:

EU4Health programme 2021-2027 – a vision for a healthier European Union (europa.eu)

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram och mer information finns även på deras hemsida:

EU:s Hälsoprogram – EU4Health 2021–2027 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vårt uppdrag är att företräda professionen

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utse Sveriges chefsläkare, chefssjuksköterska och chefstandläkare. Dessa tre funktioner finns i alla EU- och WHO-länder och fungerar som kontaktpunkt i professions- och policyfrågor.

Government Chief Medical Officer

I varje land inom EU och WHO finns en kontaktperson i frågor om hälso- och sjukvård med tonvikt på medicinska frågor. I Sverige kallas rollen Chief Medical Officer (CMO) och det har traditionellt varit Socialstyrelsens generaldirektör som har haft den. För närvarande har avdelningschef Thomas Lindén, avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, rollen som svensk CMO.

Ländernas CMO träffas 1–2 gånger per år i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Nurse Officer

I varje land inom EU och WHO finns en Government Chief Nurse som ska vara kontaktperson i frågor om omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa. I Sverige kallas rollen Chief Nurse Officer (CNO) och den är placerad på Socialstyrelsen. För närvarande har Charlotta George, sakkunnig inom patientsäkerhet på avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, befattningen.

Ländernas CNO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Government Chief Dental Officer

I varje land inom EU och WHO finns en kontaktperson i frågor om tandvård och tandhälsa. I Sverige kallas rollen Chief Dental Officer (CDO) och den är placerad på Socialstyrelsen. För närvarande innehas befattningen av Mariana Näslund Blixt, ställföreträdande enhetschef på avdelningen för regler och behörighet.

Ländernas CDO träffas 1–2 gånger om året i regi av innevarande EU-ordförandeskapsland.

Senast uppdaterad:
Publicerad: