E-hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Socialstyrelsen skapar förutsättningar för utveckling av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 – Vision e-hälsa 2025. Målsättningen är att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.

Under 2017-2019 fanns en handlingsplan kopplad till visionen, där tre insatsområden fokuserades – Regelverk, Enhetligare begreppsanvändning och Standarder. Socialstyrelsen hade ordförandeskapet i arbetsgruppen för enhetligare begreppsanvändning.

Handlingsplanen har nu ersatts av en strategi för 2020-2023. I denna finns fyra inriktningsmål:

  • Individen som medskapare
  • Rätt information och kunskap
  • Trygg och säker informationshantering
  • Utveckling och digital transformation i samverkan

Under varje inriktningsmål finns ett antal åtaganden som ytterligare konkretiserar inriktningen för kommande arbete. Det fortsatta arbetet med regelverk, standarder och enhetligare begreppsanvändning beskrivs som grundläggande förutsättningar för utvecklingen.

Gemensam informationsstruktur

För att personal och system ska förstå varandra genom informationen som dokumenteras, semantisk interoperabilitet, erbjuder Socialstyrelsen verktyg för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i vård och omsorg.

Gemensam informationsstruktur är ett samlingsnamn för verktyg som skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Dessa verktyg kan användas oberoende av teknisk lösning. De används för att strukturera och koda information som behöver dokumenteras i patientens och brukarens process. Verktygen används tillsammans för att beskriva sammanhanget (strukturen) och specificera informationsinnehållet i patientjournalen och personakten.

Verktygen som ingår i den gemensamma informationsstrukturen är följande: 

samt de fackspråkliga resurserna

Filmade webbinarier

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation
Verktyg för ändamålsenlig dokumentation (syntolkad)

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg
Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg (syntolkad)

Nationella informationsmängder – nyttor ur 7 perspektiv
Nationella informationsmängder – nyttor ur 7 perspektiv (syntolkad)

Nationella informationsmängder – hur de skapas, hur de ser ut
Nationella informationsmängder – hur de skapas, hur de ser ut (syntolkad)

Gemensam informationsstruktur

På Digital verksamhetsutveckling i vården har vi samlat de verktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller inom samlingsnamnet Gemensam informationsstruktur. Verktygen skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Ladda ner publikationer och presentationer

Socialstyrelsen och European Health Data Space (EHDS) (1369/2023)Artikelnummer: 2023-12-8908|Publicerad: 2023-12-15

Utlänkning till olika verktyg

Nationell informationsstruktur

På webbplatsen Nationell informationsstruktur, NI, visas NI-modellerna på ett överskådligt sätt och du kan utforska innehållet. Utredda begreppsområden publiceras löpande under året.

Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar

Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Digital verksamhetsutveckling i vården

En öppen utbildning för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner. Dessa ska ses som exempel på lösningar som har utvecklats och implementerats i landstingen. De visar på olika delar av hälso- och sjukvården. Målgruppen för utbildningen är sjukvårdspersonal, chefer, beslutsfattare och politiker.

Jämförelseverktyg – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

Med hjälp av jämförelseverktyget kan du ta del av utvecklingen av digitaliseringen i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Verktyget riktar sig främst till beslutsfattare och tjänstemän i kommunerna men även till myndigheter, forskare, organisationer och andra som är intresserade av ämnet.

Filmer och bildspel om ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Ta del av våra informationsfilmer och powerpointpresentationer som beskriver nyttan med Gemensam informationsstruktur i vård och omsorg. I filmerna medverkar generaldirektör Olivia Wigzell och representanter från verksamheterna. Presentationerna kan laddas ner och användas i verksamheten.
Senast uppdaterad:
Publicerad: