Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att se till att välfärdsteknik både införs och används enligt de regler och kriterier som finns för begreppet god vård och omsorg.

Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdstekniken ska utgå från kriterierna för god vård och omsorg, som innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov.

Socialstyrelsens uppdrag

Socialstyrelsen har i uppdrag att bidra till att välfärdsteknik införs och används enligt regelverket samt utifrån de kriterier som ingår i begreppet god vård och omsorg. Det gör vi genom att ta fram utbildningar, göra uppföljningar och analyser samt att producera stödmaterial när det gäller etiska och juridiska frågor.

Vad räknas som välfärdsteknik?

Digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, verktyg för kommunikation, medicinpåminnare, gps-larm, är några exempel på välfärdsteknik som på olika sätt kan förbättra livskvaliteten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna delta i det demokratiska samhället och tillgodogöra sig samhällets stöd för att uppleva trygghet, delaktighet och självständighet, deltagande i samhället och utifrån den enskildes förutsättningar, en tillfredsställande hälsosituation.

Brukare och patienter kan få välfärdsteknik som bistånd, genom förskrivning som hjälpmedel eller köpa dem själv på konsument-marknaden. Målet är att äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva aktiva, trygga och självständiga liv så länge som möjligt. I vår utbildning E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten kan du lära dig mer om välfärdsteknik.

Publikationer

Utbildningar

Jämförelseverktyg – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

Jämförelseverktyg – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

Med hjälp av jämförelseverktyget kan du ta del av utvecklingen av digitaliseringen i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Verktyget riktar sig främst till beslutsfattare och tjänstemän i kommunerna men även till myndigheter, forskare, organisationer och andra som är intresserade av ämnet.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: