Barns behov i centrum, BBIC

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Målet med arbetssättet BBIC är att barn ska få tillgång till det stöd och skydd som de har behov av för att kunna växa upp under trygga förhållanden.

BBIC:s syfte är att ge socialtjänsten struktur och systematik så att arbetet

 • utgår från det unika barnets situation
 • har barnets behov i fokus
 • håller god kvalitet
 • bedrivs rättssäkert och följer regelverken.

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och kompletterar de krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utifrån lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Grundprinciperna och triangeln är kärnan

Utgångspunkten i BBIC är sju grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning och praxis.

Arbetet med BBIC ska:

 • utgå från barnets rättigheter
 • låta barnets bästa vara avgörande
 • sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
 • göra barnet och föräldrarna delaktiga
 • ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
 • motverka svårigheter och förstärka resurser
 • ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation.

BBIC-triangeln

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-triangeln finns att ladda ned här

Handläggningens olika steg

 

Dokumentationsstöd för ökad rättssäkerhet

BBIC innehåller praktiska stöd för olika moment i socialtjänstens arbete. Stöden består bland annat av olika typer av frågor som hjälper handläggaren att arbeta utifrån BBIC. BBIC ger även stöd för hur dokumentationen ska utformas.

BBIC underlättar individbaserad systematisk uppföljning

Individbaserad systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens utvecklings- och kvalitetsarbete. Väl genomförd kan uppföljning leda till bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder, hur dessa fungerar och om de är effektiva. De kan också leda till bättre kunskap om barnens behov och om de får den hjälp som de behöver. Socialstyrelsen har utvecklat ett stödmaterial för kommunernas arbete med systematisk uppföljning

IBIC kan användas för barn med funktionsnedsättning

Individens behov i centrum, IBIC, har utvecklats och kompletterar BBIC för barn som har behov av stöd utifrån sin funktionsnedsättning. För IBIC innebär det att arbetssättet omfattar alla åldrar

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: