Material för Barns behov i centrum

Här finns material samlat som du ska använda när du arbetar med Barns behov i centrum, BBIC.

Du får inte förändra BBIC-materialet annat än där det klart framgår av BBIC-konceptet att det är tillåtet.

Om du har förslag på förändringar och förbättringar ska du skicka in dem till oss. På så vis bidrar kommunerna till utveckling och förbättring av BBIC. Kontakta oss på bbic@socialstyrelsen.se.

För dig som arbetar med eller utbildar i BBIC

BBIC grundbok – Barns behov i centrum

Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå. Den vänder sig främst till socialsekreterare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Studiehandledning för BBIC-utbildare

Specifikt BBIC-utbildarmaterial är enbart till för dem som gått Socialstyrelsens utbildarutbildning och är BBIC-utbildare. Den senaste studiehandledningen är från december 2020. För närvarande pågår en revidering av BBIC Grundutbildning. Studiehandledningen kommer därför att ersättas av en omarbetad version under våren 2024. Kontakta oss för mer information: bbic@socialstyrelsen.se

Det finns inte längre något metodstöd i BBIC, allt är samlat i grundboken. 

Grundbok

BBIC Grundbok – Barns behov i centrumArtikelnummer: 2023-9-8734|Publicerad: 2023-09-20
Beställ

För dig som arbetar med IT

För dig som arbetar med uppföljning av verksamheten

Användarstödet ger praktiskt stöd för hur arbetet  med att systematisk uppföljning kan genomföras med utgångspunkt från BBIC:s variabellista.

Stöd för samverkan med hälso- och sjukvård, tandvård, förskola och skola

Information vid samverkan

Informationsblad om samverkan kan lämnas till samverkanspartners.

Information vid LVU

Information vid Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och sjukvård.

Konsultationsstöd

Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande handläggaren till den personal som har kontakt med barnet.

Utlåtanden

Utlåtanden kan användas då samverkanspartners behöver lämna uppgifter skriftligt till socialtjänsten. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos samverkanspartnern som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.

Hälso- och sjukvården och tandvården får själva avgöra hur de ska dokumentera sitt utlåtande, som ska tas fram utifrån HSLF-FS 2019:19 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Särskilda dokument vid placering

Stödet Placeringsinformation för placering enligt SoL och LVU innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till.

Stödet På väg

Stödet På väg ska användas inför att en ung person ska flytta ut från ett familjehem eller HVB. Materialet omfattar tre olika enkäter.

BBIC-Triangeln

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

Ladda ner BBIC-Triangeln på

Handböcker som kompletterande material

BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av de krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. Handläggaren behöver ytterligare kunskap för att kunna utföra ett rättssäkert och professionellt arbete.

Här hittar du en guide över Socialstyrelsens mest centrala publikationer som ger vägledning och underlättar tillämpningen av de regelverk som gäller:

Guide för den sociala barn-  och ungdomsvården

Guide för den sociala barn- och ungdomsvårdenArtikelnummer: 2018-11-11|Publicerad: 2021-12-08

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: