Webbutbildningar inom äldreområdet

Socialstyrelsen erbjuder flera webbutbildningar inom äldreområdet. Här hittar du några av dem. I vår utbildningsportal hittar du samtliga.

Webbutbildning om teambaserat arbetssätt

Ett teambaserat arbetssätt ska bidra till att äldre personer med sammansatta behov i större utsträckning får sina insatser individanpassade, personcentrerade och samordnade. Det teambaserade arbetssättet ska främja kvalitet i utförandet och kan leda till förståelse och respekt för den enskildes behov, livssituation, förutsättningar och egna vilja. Ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt kan bidra till kontinuitet i vården och omsorgen och underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.

Webbutbildningen syftar till att du som arbetar i, leder, eller ska starta upp ett team ska få kunskaperna som behövs för att implementera ett teambaserat arbetssätt.

Teambaserat arbetssätt – Utbildningsportalen

Webbutbildningar om äldre personer och alkohol 

Webbutbildningen Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård är tänkt att bidra till att äldre personer med alkoholproblem som har hemtjänst eller hemsjukvård får god vård, stöd och omsorg utifrån sina individuella behov.

Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård – Utbildningsportalen

Webbutbildningen Äldre och alkohol – för biståndshandläggare är tänkt att bidra till att personal som möter äldre personer i sina hem får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, och få en bra arbetsmiljö. 

Äldre och alkohol – för biståndshandläggare – Utbildningsportalen

Webbutbildning om individens behov i centrum, IBIC

IBIC är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för äldre personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Webbutbildningen om IBIC – Utbildningsportalen

Webbutbildning om äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Webbutbildningen om äldreomsorgens nationella värdegrund – Utbildningsportalen

Webbutbildning om våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre personer försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om ”Om våld mot äldre”.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om vad våld är, vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld, hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras, hur man kan tala om våld.

Webbutbildningen våld mot äldre – Utbildningsportalen

Webbutbildningar om att förebygga fallolyckor

Ett fall för teamet

Ett fall för teamet – att förebygga fallolyckor är en kostnadsfri webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Den innehåller vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper och fallförebyggande insatser och åtgärder. Den innehåller också ett kunskapstest och erbjuder möjlighet att skriva ut kursbevis.

Webbutbildningen Ett fall för teamet – Utbildningsportalen

Ett fallpreventivt arbetssätt

Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Den samlade kompetensen och det systematiska arbetssättet ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete. Utbildningen Ett fallpreventivt arbetssätt - stöd för införande kan stödja verksamheterna i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention.

Webbutbildningen Ett fallpreventivt arbetssätt – Utbildningsportalen

Socialstyrelsens utbildningsportal

Socialstyrelsen har ett stort antal webbutbildningar inom flera områden. Du hittar dem i vår utbildningsportal.
Publicerad: