Boende och stöd för äldre

De olika lösningar för boende och stöd som kommuner erbjuder äldre behöver anpassas till varje individs behov och önskemål. Här hittar du avgifter i äldre- och handikappomsorg och exempel på avgifter för dubbla boendekostnader.

Eget inflytande över stöd

Personer som får hjälp med matlagning, rehabilitering eller annat ska ha inflytande över vilket stöd de själva ska få och hur det utformas. För att uppnå det behöver biståndsbedömare erbjuda insatser som så långt som möjligt bygger på individens önskemål och behov.

Valfrihetssystem i kommunen

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Då kan man frivilligt tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, och låta brukarna välja utförare. Vid upphandling enligt LOV är ersättningen för en insats satt på förhand och utförarna konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda för samma peng.

Kvalitet och uppföljning är kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för kvaliteten på äldreomsorg, oavsett vem som utför den. Ledningssystemet ska därför innefatta uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.

Vägledning för upphandling

Basala hygienrutiner

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basala hygienrutiner och god hygienisk standard

Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommuner får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen, SoL. Här finns information om regelverk och avgiftsexempel.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022

Prisbasbeloppet 2022

För år 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till 2 170,28 kr per månad. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till 2 229,45 kr per månad.

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL

Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska alltid utgöra lägst 5 652,71 kr per månad, om inte annat följer av 8 kap 8 § SoL.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst 4 706,84 kr per månad.

I socialutskottets betänkande 2021/22:SoU1 föreslogs en höjning av minimibeloppet. Höjningen motsvarar höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för sammanlevande makar och sambor. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december 2021. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2022.

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till allmän pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL beräknas.

Exempel avgifter dubbla boendekostnader

Cecilia har nyligen flyttat till ett särskilt boende och har ännu inte hunnit avveckla den gamla bostaden där hyran är 4 300 kr per månad. I den nya bostaden i äldreboendet är hyran 4 100 kr per månad. Omvårdnadsavgiften är lika med högkostnadsskyddet 2 170 kr per månad (år 2022).

Kommunen har en regel som medger förbehåll för dubbla bo-stadskostnader under en övergångstid på tre månader under vilken tid den gamla bostaden ska hinna avvecklas.

Cecilias avgiftsutrymme

Inkomst av pension m m efter skatt 11 782 kr
Generellt förbehållsbelopp - 5 452 kr (år 2022)
 
Individuellt tillägg: 

Förbehåll för hyran i gamla bostaden - 4 300 kr
Förbehåll för hyran i den nya bostaden - 4 100 kr
Totalt förbehåll som får dras av mot inkomsten – 13 852 kr
Avgiftsutrymme - 2 070 kr

Cecilia hamnar på ett "negativt avgiftsutrymme", vilket betyder att ingen omvårdnadsavgift ska debiteras under 3 månader.

Efter tre månader bortfaller förbehållet för hyran i den gamla bostaden och avgiftsutrymmet blir då 2 230 kr. Med hänsyn tagen till högkostnadsskyddet kan den avgift som tas ut av kommunen som högst vara 2 170 kr.

Tvångs- och begränsningsåtgärder

Tvångs- och begränsningsåtgärder upplevs ofta som kränkande och inverkar negativt på personens värdighet och självkänsla. Dessa åtgärder stämmer inte överens med lagstiftningen som betonar vikten av den enskilda individens rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas.

Tvång och begränsningar på Kunskapsguiden 

Senast uppdaterad:
Publicerad: