Boende och stöd för äldre

De olika lösningar för boende och stöd som kommuner erbjuder äldre personer behöver anpassas till varje individs behov och önskemål.

Eget inflytande över stöd

Personer som får hjälp med matlagning, rehabilitering eller annat ska ha inflytande över vilket stöd de själva ska få och hur det utformas. För att uppnå det behöver biståndsbedömare erbjuda insatser som så långt som möjligt bygger på individens önskemål och behov.

Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommuner får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL. Här finns information om regelverk och avgiftsexempel.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2023

Prisbasbeloppet 2023

För år 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till 2 359 kr per månad. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till 2 423,31 kr per månad.

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL

Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska alltid utgöra lägst 6 470,19 kr per månad, om inte annat följer av 8 kap 8 § SoL.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst 5 278,88 kr per månad.

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till allmän pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL beräknas.

Exempel avgifter dubbla boendekostnader

Cecilia har nyligen flyttat till ett särskilt boende och har ännu inte hunnit avveckla den gamla bostaden där hyran är 4 800 kr per månad. I den nya bostaden i äldreboendet är hyran 4 700 kr per månad. Omvårdnadsavgiften är lika med högkostnadsskyddet 2 359 kr per månad (år 2023).

Kommunen har en regel som medger förbehåll för dubbla bostadskostnader under en övergångstid på tre månader under vilken tid den gamla bostaden ska hinna avvecklas.

Cecilias avgiftsutrymme

Inkomst av pension med mera efter skatt och bostadstillägg 15 600 kr
Generellt minimibelopp - 6 470 kr

Individuellt tillägg:

Förbehåll för hyran i gamla bostaden - 4 800 kr
Förbehåll för hyran i den nya bostaden - 4 700 kr
Totalt förbehåll som får dras av mot inkomsten - 15 970 kr
Avgiftsutrymme - 370 kr

Cecilia hamnar på ett "negativt avgiftsutrymme", vilket betyder att ingen omvårdnadsavgift ska debiteras under 3 månader.

Efter tre månader bortfaller förbehållet för hyran i den gamla bostaden och avgiftsutrymmet blir då 2 359 kr, det vill säga maxtaxan.

Basala hygienrutiner

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basala hygienrutiner och god hygienisk standard

Tvångs- och begränsningsåtgärder

Tvångs- och begränsningsåtgärder upplevs ofta som kränkande och inverkar negativt på personens värdighet och självkänsla. Dessa åtgärder stämmer inte överens med lagstiftningen som betonar vikten av den enskilda individens rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas.

Tvång och begränsningar på Kunskapsguiden 

Senast uppdaterad:
Publicerad: