Statistik om socialtjänstinsatser till äldre

Här hittar du statistik om socialtjänstinsatser till äldre baserad på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning samt aggregerade uppgifter. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ned den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • 401 000 personer, 65 år och äldre, hade minst en pågående insats enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) under 2019. Detta motsvarar 19 procent av befolkningen 65 år och äldre; 23 procent av kvinnorna och 14 procent av männen.
  • Bland personer 90 år och äldre, hade 85 procent av kvinnorna och 71 procent av männen någon insats under året.
  • 108 500 personer bodde på särskilt boende under året; 66 procent av dem var kvinnor och 34 procent män.
  • Bland personer 90 år och äldre bodde 36 procent av kvinnorna och 25 procent av männen på särskilt boende under året.

Källa: Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2019.

Statistikpublikationer

Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019 Artikelnummer: 2019-3-18|Publicerad: 2019-03-27
Beställ
Statistik om särskilt boende 2015Artikelnummer: 2016-12-5|Publicerad: 2016-01-01
Tillhörande dokument och bilagor

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om äldreomsorg kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp statistiken på olika geografiska nivåer: landsting och kommuner. Du kan analysera olika perioder, 2007 till 2012 eller 2014 och senare. Indikatorerna som finns i statistikdatabasen är dagverksamhet, trygghetslarm, matdistribution och enligt olika boendeformer (hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård/boende). Insatserna kan grupperas på kön och olika åldersgrupper (65 till 79 år, 80 år och äldre eller 65 år och äldre).

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du beställer data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller landsting. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.
Öppna jämförelser 2018 – Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Källor till statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre grundar sig på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning samt insamlade aggregerade uppgifter. Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre personer är en officiell statistik som täcker kommunerna i hela landet och grundas i en månadsinsamling av statistik. Registret är ett personnummerbaserat register på individnivå och kommunerna har uppgiftsskyldighet enligt 4 § förordningen (1981:1370).

Socialtjänstinsatserna som redovisas i den officiella statistiken är: hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, kontaktperson eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och annat bistånd.
För perioden 2007- 2012 (med undantag för år 2009) handlar statistiken om beviljade kommunala insatser för äldre personer enligt socialtjänstlagen.

För perioden 2014 till och med 2019 (ingen officiell statistik för år 2013) handlar statistiken om beviljade och verkställda kommunala insatser för äldre personer enligt socialtjänstlagen.

Bortfall och kvalitet

Kvaliteten på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning är god. För perioden före 2013 är statistiken jämförbar för åren 2007, 2008, 2010, 2011 och 2012. Registret innehåller uppgifter för tvärsnittsmätningar och avser personer med beviljade insatser. För år 2009 var dock kvaliteten låg på grund av att Socialstyrelsen ändrade i insamlingen och flera kommuner hade svårt att lämna korrekta uppgifter. Det finns ej publicerat officiell statistik för året 2009.

Tidsseriebrott år 2009 och år 2013

Under 2012/2013 gick insamlingen över från tvärsnittsmätningar till helårsmätningar med månadsvis insamling. Registret ändrades även till att innehålla uppgifter om verkställda insatser till äldre personer (det kan innebära en väntetid från en beviljad till en verkställd insats). Det går därför inte att jämföra uppgifter för uppgifter fram till och med 2012 med uppgifter från och med 2013. För 2013 är kvaliteten låg på grund av att flera kommuner hade svårt att lämna korrekta uppgifter i början av den nya insamlingen. För året 2013 finns ej officiell statistik, vilket innebär ett brott i tidsserien.

Vanligtvis rapporterar nästan alla kommuner in uppgifter men ibland saknas enstaka kommuner på grund av t.ex. byte till nya IT-system. Partiellt bortfall kan förekomma i form av att enstaka personer och deras insatser inte finns med i rapporteringen. Omfattningen av detta fel är okänt. För 2013 och 2014 har dock ett större antal kommuner valt att inte lämna in uppgifter. För 2013 varierade det mellan 16– 46 kommuner som inte lämnade in uppgifter för de olika månaderna, för 2014 mellan 6–12 stycken. År 2018 finns endast en kommun av totalt 290 kommuner som har inte rapporterat uppgifter till registret.

Lägg märke till detta angående hemtjänst beslut och beviljade timmar: Beviljat antal hemtjänsttimmar kan inte alltid anges då vissa kommuner istället tar biståndsbeslut på en viss vårdnivå. I de fallen anges istället ett beräknat antal hemtjänsttimmar per månad.

Senast uppdaterad:
Publicerad: