Lämna uppgifter till registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lämna uppgifterna en gång per år, i oktober månad. Exempel: uppgifter som gäller för 2023 ska du lämna senast 25 oktober 2023. Uppgifterna gäller verkställda beslut om insatser som enskilda personer i kommunen hade 1 oktober.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för den statistik som visar omfattningen av insatser till personer med funktionsnedsättning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Registret är en del i Sveriges officiella statistik och används också som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.

Sekretessen för uppgifter i registret är omfattande

Uppgifterna i registret skyddas av s.k. statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Huvudregeln i denna bestämmelse är att sekretessen är absolut vilket innebär att de uppgifter som omfattas inte får lämnas ut överhuvudtaget. Från denna huvudregel finns det undantag då istället stark sekretess gäller. I dessa fall får en uppgift bara lämnas ut om det ”står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”. Detta gäller bl.a. för uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte är direkt hänförliga till en enskild (s.k. indirekta uppgifter).

För att uppgifter ska lämnas ut för forskning har Socialstyrelsen ett särskilt krav som innebär att forskningen ska ha godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det finns också andra situationer när uppgifter från registret får lämnas ut. Detta gäller t.ex. om det finns en sekretessbrytande bestämmelse i lag eller förordning eller om den enskilde har lämnat sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Den som är registrerad har också rätt att få veta vilka personuppgifter som Socialstyrelsen hanterar om henne eller honom i form av ett s.k. registerutdrag.

I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är reglerad

Kommunen är skyldig att lämna uppgifter om insatser enligt LSS, enligt

  • förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: