Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten är främst baserade på en enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022

Öppna jämförelser 2022 – Kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom kommunal hälso- och sjukvård. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2022.

Årets resultat visar bland annat:

  • 47 procent av kommunerna har en skriftlig överenskommelse om samverkan med universitet eller högskola om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för något hälso- och sjukvårdsprogram. Detta innebär en ökning med 21 procentenheter från föregående år.
  • 64 procent av kommunerna har regelbundna möten för strategiskt och systematiskt patientsäkerhetsarbete. Endast 23 procent av kommunerna uppger att erfarenheter och kunskaper från patient och närstående tas till vara i detta arbete.
  • 84 procent av kommunerna har styrdokument gällande sammanhållen vård för palliativ vård, 66 procent för demenssjukdom och 33 procent för diabetes.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: