Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm samt registerdata.

Att stärka den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig del i omställningen till en god och nära vård.

Stödmaterial för verksamhetsutveckling

Behöver din kommun stöd i att utveckla arbetet med indikatorerna för övergripande kompetensutvecklingsplaner och handlingsplan för patientsäkerhetsarbete? På Kunskapsguiden finns ett stödmaterial för verksamhetsutveckling. I stödmaterialet hittar du exempelvis länkar till webbutbildningar och andra sorters stöd som kan användas för verksamhetsutveckling.

Läs mer om stödmaterialet på Kunskapsguiden och gå vidare därifrån

Resultat 2023 – enkätdata

Öppna jämförelser 2023 – Kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2023 – Kommunal hälso- och sjukvård Artikelnummer: 2023-6-8630|Publicerad: 2023-06-20
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå, stadsdelar i Stockholm samt Äldre- och vård och omsorgsförvaltningen i Göteborg. I Excelfilen beskrivs också indikatorer och bakgrundsmått.
 • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom kommunal hälso- och sjukvård. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2023.

Årets resultat visar bland annat:

 • I år har det lanserats nya indikatorer om styrdokument som beslutats i nämnd för övergripande kompetensutvecklingsplan för tio olika kompetensområden för vård- och omsorgspersonal. Bland annat visar resultaten att ungefär hälften av kommunerna har en övergripande kompetensutvecklingsplan som omfattar områdena basal vårdhygien och läkemedelshantering. Mellan 10-20 procent av kommunernas planer omfattar områdena depression och ångest samt stroke.
 • 40 procent av kommunerna har en övergripande handlingsplan för det systematiska patientsäkerhetsarbetet som beslutats i nämnd. Det är en ny indikator för 2023. Flera kommuner anger att det pågår ett omfattande arbete med att ta fram handlingsplaner, men att dessa ännu inte hunnit slutföras och beslutats om i nämnd. Några kommuner anger att de använder sig av SKR:s analysverktyg för patientsäkerhet i arbetet med att upprätta en lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbete.
 • 59 procent av kommunerna har regelbundna, strategiska möten för det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Vid de strategiska mötena finns representanter från olika delar av kommunernas ledning, hälso- och sjukvårdsverksamheter, socialtjänst och i förekommande fall privata vårdgivare. Detta är en sänkning med 5 procentenheter från föregående år.

Resultat 2023 – registerdata

I Excelfilerna hittar du sökbara indikatorer och mått från Socialstyrelsens hälsodataregister. De presenteras över tid för

 • diagnoserna stroke, demenssjukdom och diabetes
 • frakturer och fallskador
 • läkemedelsbehandling.

Resultaten från registerdata är tänkta att vara ett komplement till enkätresultaten och underlag för arbete med till exempel

 • kompetensutvecklingsplan för vård- och omsorgspersonal
 • patientsäkerhetsarbete
 • gemensam planering med region gällande vård och behandling.

Registerdata för diagnoser och fallskador/frakturer

 • Excelfilen innehåller data över tid för andelen personer med diabetes, stroke eller demenssjukdom i ordinärt boende eller särskilt boende. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå samt åldersgrupper, uppdelat på kön och boendetyp. Andelen med diabetes, stroke eller demenssjukdom i LSS-boende visas endast på riksnivå, uppdelat på kön.
 • Excelfilen innehåller också data för fallskador samt höft- och lårfrakturer i ordinärt boende eller särskilt boende. Data är redovisad i 3-års medel. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå, uppdelat på kön och boendetyp.
 • I Excelfilen finns beskrivning av indikatorerna, de centrala måtten samt teknisk beskrivning av datauttaget.

Registerdata för läkemedel

Läkemedel – kommunal hälso- och sjukvård
 • Excelfilen innehåller data över tid för personer i ordinärt boende eller särskilt boende som har vissa läkemedel. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå samt åldersgrupper, uppdelat på kön och boendetyp.
 • I Excelfilen finns också beskrivning av indikatorerna, de centrala måtten samt den tekniska beskrivningen av datauttaget.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2021 – Kommunal hälso- och sjukvård

Mer hos oss

Mer hos andra

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: