Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten är främst baserade på en enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021

Öppna jämförelser 2021 – Kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom kommunal hälso- och sjukvård. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • 63 procent av kommunerna har regelbundna forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete. 26 procent av dessa uppger att erfarenheter och kunskaper från patient och närstående tas till vara i arbetet.
  • 69 procent av kommunerna uppger att fallriskvärdering alltid genomförs vid inskrivning av patienter i hemsjukvård.
  • 116 vårdtillfällen för fallskada per 1 000 personår bland personer 65 år och äldre med kommunal hemsjukvård har registrerats i slutenvård. För personer boende i särskilt boende för äldre har 83 vårdtillfällen registrerats. Motsvarande resultat för registrering av höft- och lårfraktur för personer med kommunal hemsjukvård visar 33 vårdtillfällen per 1 000 personår och 44 vårdtillfällen för särskilt boende för äldre.
  • 35 procent av kommunerna har övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i allmän palliativ vård till personal. Motsvarande siffra för kompetensutvecklingsplan för fortbildning i stroke är 4 procent.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: