Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå.

Enhetsundersökning äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2022

Under våren 2022 fick alla särskilda boenden och hemtjänstverksamheter i Sverige (det vill säga cirka 4 500) möjligheten att svara på enkäter i undersökningen. Resultaten redovisas i form av ett faktablad, indikatorer och bakgrundsmått, i en resultatfil samt rapporter för verksamheter som svarat.

Resultat 2022

Om resultaten 2022

  • Andelen omsorgspersonal med adekvat utbildning i särskilda boenden blir stadigt lägre över tid. Resultatet visar att det har skett en minskning från 86 procent på vardagar och 84 procent på helger år 2013 till 77 procent på vardagar och 74 procent på helger år 2022.
  • Särskilda boenden och hemtjänstverksamheter har arbetat mindre med rutiner som säkerställer äldre personers delaktighet. Exempelvis minskar arbetet med aktuella rutiner för vårdplanering där de äldres delaktighet dokumenteras i journal. Resultatet visar att det har skett en minskning från 60 procent år 2019 till 45 procent år 2022.
  • Däremot har inte indikatorer som handlar om delaktighet eller uppföljning av genomförandeplan förändrats så mycket jämfört med tidigare år. Individanpassad vård och omsorg är ett av sex kvalitetsområden för indikatorer i Öppna jämförelser som Socialstyrelsen följer.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg

2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg

3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats

Tidigare års resultat

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: