Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.

Resultat 2018

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet. Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2018, se även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord (pdf)
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

Vi lever allt längre men förväntas också vara friskare längre. Andelen personer som är 65 år och äldre ökar i Sverige. Gruppen som är i behov av äldreomsorg ökar men framförallt ställs nya krav på äldreomsorgen då vi lever allt längre med samsjuklighet. Det ställer höga kompetenskrav på vård- och omsorgsgivare, och att aktörerna samverkan med och kring den enskilde.

2018 års öppna jämförelse visar på en positiv utveckling inom hemtjänstens samverkan, om den enskildes fördjupade läkemedelsgenomgång och vårdplanering.

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: