Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå.

Enhetsundersökning äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2022

Under vecka 4 2022 skickas webbenkäter ut till uppgiftslämnare för verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Enkäterna kan besvaras till och med den 25 februari 2022.

En kvalitetsgranskningsomgång genomförs preliminärt den 18 mars till den 1 april 2022. Då får verksamheterna möjlighet att justera sina svar.

Resultaten från enkäterna publiceras preliminärt vecka 25-26 här på Socialstyrelsens webbplats.

Så här ser 2022 års enkäter ut

Här kan du ta del av och skriva ut frågorna som ingår i årets enkäter. Men observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickats ut via e-post.

Enhetsundersökning äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2022 – Enkät till verksamheter inom hemtjänst (pdf)

Enhetsundersökning äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2022 – Enkät till verksamheter inom särskilt boende (pdf)

Resultat 2019

Om resultaten

Andelen personer som är 65 år och äldre ökar i Sverige. Därigenom blir också gruppen äldre som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver vård och omsorg större. Det ställer höga krav på vården, äldreomsorgen och dess personal. För de äldre som har hemtjänst och bor i ordinärt boende underlättar det om det finns en fast personkontakt att vända sig till för kontinuitet i omsorgen. Årets undersökning visar att 86 procent av de äldre med hemtjänst har en fast personalkontakt, vilket är en ökning med tre procentenheter.

För många äldre med behov av vård och omsorg finns anhöriga som fyller en viktig funktion. Det främjar den äldres livssituation om vård- och omsorgspersonalen samarbetar med dessa anhöriga. Inom hemtjänstverksamheterna är det 44 procent som har rutiner för att samarbeta med anhöriga, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. På de särskilda boendena är det 48 procent som har rutiner för att samarbeta med de anhöriga, det är tre procentenheter mer jämfört med föregående år.

Tidigare resultat

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått. Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2018, se även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Ny version av Äldreguiden 

En ny version av webbapplikationen Äldreguiden kommer preliminärt att lanseras under juni 2022. Äldreguiden kommer fortsatt att vända sig främst till allmänheten och ge möjlighet att jämföra hemtjänst och äldreboenden.

Exempel på nya inslag i Äldreguiden är information om insatser i äldreomsorgen, process för hur äldreomsorg söks och ges, rättigheter och kostnader.

Fram tills att en ny version av Äldreguiden lanseras hänvisar vi till undersökningarna som varit källor till webbapplikationen:

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: