Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2021-2022

Socialstyrelsen har ett nytt leverantörsavtal som innebär att Institutet för kvalitetsindikatorer kommer att fortsätta hjälpa oss att göra undersökningen.

Inventeringen av verksamheter kommer att genomföras under oktober till december 2021 och enkätinsamlingen kommer att starta den andra veckan i januari 2022. Resultaten från undersökningen publiceras preliminärt i juni 2022.

Inventeringen görs i vanlig ordning av kontaktpersonerna i kommunerna. Mer information om hur inventeringen ska gå till kommer att skickas till kontaktpersonerna.

Resultat 2019

Om resultaten

Andelen personer som är 65 år och äldre ökar i Sverige. Därigenom blir också gruppen äldre som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver vård och omsorg större. Det ställer höga krav på vården, äldreomsorgen och dess personal. För de äldre som har hemtjänst och bor i ordinärt boende underlättar det om det finns en fast personkontakt att vända sig till för kontinuitet i omsorgen. Årets undersökning visar att 86 procent av de äldre med hemtjänst har en fast personalkontakt, vilket är en ökning med tre procentenheter.

För många äldre med behov av vård och omsorg finns anhöriga som fyller en viktig funktion. Det främjar den äldres livssituation om vård- och omsorgspersonalen samarbetar med dessa anhöriga. Inom hemtjänstverksamheterna är det 44 procent som har rutiner för att samarbeta med anhöriga, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. På de särskilda boendena är det 48 procent som har rutiner för att samarbeta med de anhöriga, det är tre procentenheter mer jämfört med föregående år.

Tidigare resultat

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått. Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2018, se även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Äldreguiden är stängd tills vidare

Vår webbapplikation Äldreguiden, där du har kunnat göra webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden, är stängd tills vidare. Vi arbetar på att så snart som möjligt hitta en lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt.

Fram tills dess hänvisar vi till undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden:

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: