Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.
Ingen enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2020

Vi har beslutat att inte genomföra enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2020 med anledning av covid-19. Beslutet att inte genomföra undersökningen tas med hänsyn till verksamheternas förutsättningar och behov att fokusera på sitt grunduppdrag i det läge som har uppstått.

Resultat 2019

Om resultaten

Andelen personer som är 65 år och äldre ökar i Sverige. Därigenom blir också gruppen äldre som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver vård och omsorg större. Det ställer höga krav på vården, äldreomsorgen och dess personal. För de äldre som har hemtjänst och bor i ordinärt boende underlättar det om det finns en fast personkontakt att vända sig till för kontinuitet i omsorgen. Årets undersökning visar att 86 procent av de äldre med hemtjänst har en fast personalkontakt, vilket är en ökning med tre procentenheter.

För många äldre med behov av vård och omsorg finns anhöriga som fyller en viktig funktion. Det främjar den äldres livssituation om vård- och omsorgspersonalen samarbetar med dessa anhöriga. Inom hemtjänstverksamheterna är det 44 procent som har rutiner för att samarbeta med anhöriga, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. På de särskilda boendena är det 48 procent som har rutiner för att samarbeta med de anhöriga, det är tre procentenheter mer jämfört med föregående år.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

(OBS! Webbverktyget kommer att stängas ner den 31 oktober.)

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019?.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord (xlsx)
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Tidigare resultat

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet. Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2018, se även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Äldreguiden är stängd tills vidare

Vår webbapplikation Äldreguiden, där du har kunnat göra webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden, är stängd tills vidare. Vi arbetar på att så snart som möjligt hitta en lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt.

Fram tills dess hänvisar vi till undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden:

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: