Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas arbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten är baserade på den årliga enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelsområden i Stockholm samt på registerdata. Enkätsvaren samlades in från januari till mars 2024, svarsfrekvensen var 97 procent. Resultaten redovisas i form av indikatorer och mått.

Att stärka den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig del i omställningen till en god och nära vård. Öppna jämförelser kan bidra i omställningsarbetet genom att

 • skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i verksamheterna
 • initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas kvalitet
 • ge underlag för styrning och ledning och gemensam planering med regioner.

Resultat 2024

Nytt för 2024 är att du även kan se utvecklingen för enkätresultaten över tid i din kommun. Registerdata visar som tidigare vanligt förekommande diagnoser, läkemedelsbehandling samt fallskador och frakturer hos patienter i kommunal hälso- och sjukvård.

Registerdata kompletterar enkätresultaten och ger ett underlag för arbete med till exempel:

 • kompetensutvecklingsplan för vård- och omsorgspersonal
 • patientsäkerhetsarbete
 • gemensam planering med region gällande vård och behandling.

Årets resultat visar bland annat följande:

 • 96 procent av kommunerna har överenskommelser med regionen för samverkan om patienter inom kommunal hälso- och sjukvård som är beslutade i nämnd. Flera kommuner anger att överenskommelserna har kommit på plats utifrån samverkansarbetet för en god och nära vård.
 • 52 procent av kommunerna har en kommunövergripande handlingsplan för det systematiska patientsäkerhetsarbetet som beslutats i nämnd. Det är en ökning med 12 procent­enheter från föregående år.
 • 30–50 procent av kommunerna har övergripande kompetensutvecklingsplaner, beslutade i nämnd, som omfattar basala hygienrutiner, demenssjukdom, läkemedelshantering, palliativ vård, munhälsa och munvård, fallförebyggande insatser, undernäring och rehabiliterande insatser. Resultaten har gått ner något sedan föregående år.

Enkätdata resultat 2024

 • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelsområden i Stockholm. På de mått det är möjligt att redovisas över tid görs detta. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
 • Excelfilen innehåller alla resultat, men endast för 2024, redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelsområden i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.

Registerdata resultat 2024

I Excelfilerna hittar du indikatorer och mått från Socialstyrelsens hälsodataregister. Dessa är sökbara på kommun/län och rike samt presenteras över tid för

 • ett urval förekommande diagnoser
 • frakturer och fallskador
 • läkemedelsbehandling.

Diagnoser och fallskador/frakturer – kommunal hälso- och sjukvård

 • Excelfilen innehåller data över tid för andelen personer med diabetes, stroke, demenssjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsjukdomar och depression som har hemsjukvård i ordinärt boende, kommunal hälso- och sjukvård på särskilt boende eller LSS-boende. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunnivå samt åldersgrupper, uppdelat på kön och boendetyp. För LSS-boende visas också diagnoserna autism, Downs syndrom, utvecklingsstörning och adhd. Andelen diagnoser för LSS-boende visas endast på riksnivå, uppdelat på kön.
 • Excelfilen innehåller också data för fallskador samt höft- och lårfrakturer för hemsjukvård i ordinärt boende och särskilt boende. Data redovisade i treårs-medel. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå, uppdelat på kön och boendetyp.
 • I Excelfilen finns beskrivning av indikatorerna, de centrala måtten samt den tekniska beskrivningen av datauttaget.

Läkemedelsbehandling – kommunal hälso- och sjukvård

 • Excelfilen innehåller data över tid för personer med hemsjukvård i ordinärt boende eller särskilt boende som har vissa läkemedel. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunnivå samt åldersgrupper, uppdelat på kön och boendetyp.
 • I Excelfilen finns också beskrivning av indikatorerna, de centrala måtten samt den tekniska beskrivningen av datauttaget.

Behöver din kommun stöd i att utveckla arbetet med indikatorerna för övergripande kompetensutvecklingsplaner och handlingsplan för patientsäkerhetsarbete? På kunskapsguiden finns ett stödmaterial för verksamhetsutveckling. I stödet hittar du exempelvis länkar till webbutbildningar och andra sorters stöd som kan användas för verksamhetsutveckling.

Länk till Kunskapsguidens sida

Metodbeskrivning 2024

 • Metodbeskrivning 2024 – Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (pdf)

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2023 – Kommunal hälso- och sjukvård

Resultat 2023 – Enkätdata

Öppna jämförelser 2023 – Kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2023 – Kommunal hälso- och sjukvård Artikelnummer: 2023-6-8630|Publicerad: 2023-06-20
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå, stadsdelar i Stockholm samt Äldre- och vård och omsorgsförvaltningen i Göteborg. I Excelfilen beskrivs också indikatorer och bakgrundsmått.
 • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom kommunal hälso- och sjukvård. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2023.

Årets resultat visar bland annat:

 • I år har det lanserats nya indikatorer om styrdokument som beslutats i nämnd för övergripande kompetensutvecklingsplan för tio olika kompetensområden för vård- och omsorgspersonal. Bland annat visar resultaten att ungefär hälften av kommunerna har en övergripande kompetensutvecklingsplan som omfattar områdena basal vårdhygien och läkemedelshantering. Mellan 10-20 procent av kommunernas planer omfattar områdena depression och ångest samt stroke.
 • 40 procent av kommunerna har en övergripande handlingsplan för det systematiska patientsäkerhetsarbetet som beslutats i nämnd. Det är en ny indikator för 2023. Flera kommuner anger att det pågår ett omfattande arbete med att ta fram handlingsplaner, men att dessa ännu inte hunnit slutföras och beslutats om i nämnd. Några kommuner anger att de använder sig av SKR:s analysverktyg för patientsäkerhet i arbetet med att upprätta en lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbete.
 • 59 procent av kommunerna har regelbundna, strategiska möten för det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Vid de strategiska mötena finns representanter från olika delar av kommunernas ledning, hälso- och sjukvårdsverksamheter, socialtjänst och i förekommande fall privata vårdgivare. Detta är en sänkning med 5 procentenheter från föregående år.

Resultat 2023 – Registerdata

I Excelfilerna hittar du sökbara indikatorer och mått från Socialstyrelsens hälsodataregister. De presenteras över tid för

 • diagnoserna stroke, demenssjukdom och diabetes
 • frakturer och fallskador
 • läkemedelsbehandling.

Resultaten från registerdata är tänkta att vara ett komplement till enkätresultaten och underlag för arbete med till exempel

 • kompetensutvecklingsplan för vård- och omsorgspersonal
 • patientsäkerhetsarbete
 • gemensam planering med region gällande vård och behandling.

Registerdata för diagnoser och fallskador/frakturer

 • Excelfilen innehåller data över tid för andelen personer med diabetes, stroke eller demenssjukdom i ordinärt boende eller särskilt boende. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå samt åldersgrupper, uppdelat på kön och boendetyp. Andelen med diabetes, stroke eller demenssjukdom i LSS-boende visas endast på riksnivå, uppdelat på kön.
 • Excelfilen innehåller också data för fallskador samt höft- och lårfrakturer i ordinärt boende eller särskilt boende. Data är redovisad i 3-års medel. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå, uppdelat på kön och boendetyp.
 • I Excelfilen finns beskrivning av indikatorerna, de centrala måtten samt teknisk beskrivning av datauttaget.

Registerdata för läkemedel

Läkemedel – kommunal hälso- och sjukvård
 • Excelfilen innehåller data över tid för personer i ordinärt boende eller särskilt boende som har vissa läkemedel. Valbart på riksnivå, länsnivå och kommunal nivå samt åldersgrupper, uppdelat på kön och boendetyp.
 • I Excelfilen finns också beskrivning av indikatorerna, de centrala måtten samt den tekniska beskrivningen av datauttaget.

Öppna jämförelser 2022 – Kommunal hälso- och sjukvård

Resultaten av öppna jämförelser behöver kompletteras med andra underlag

Öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet. Resultaten behöver därför kompletteras med andra underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar.

Mer hos oss

Mer hos andra

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: