Kodning inom psykiatrin

Inom psykiatrisk vård ska diagnoskoder enligt svensk ICD rapporteras till patientregistret för statistik och uppföljning.

Användningen av ICD och DSM inom psykiatrin

För klinisk diagnostik inom psykiatri används huvudsakligen DSM, som i många fall ger möjlighet till mer preciserade bedömningar av enskilda patienter. Man behöver dock notera skillnaden mellan att ställa en diagnos och att koda en diagnos.

Socialstyrelsen bestämmer inte om eventuell användning av DSM i klinisk verksamhet. I den mån diagnostiska kriterier enligt DSM ger stöd för korrekt diagnossättning är det inte fel att DSM-systemet används när det är relevant. En diagnostisk manual som DSM fyller en delvis annan funktion i verksamheten än att enbart ge stöd för korrekt kodning med ICD.

I inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodataregister (patientregistret, dödsorsaksregistret m.fl.) används Världshälsoorganisationens (WHO:s) officiella klassifikationer, det vill säga för inrapportering av diagnoskoder används ICD-10-SE och det är alltså regelverket i ICD som ska vara vägledande för diagnoskodningen med detta syfte.

DSM är inte någon av WHO:s officiella klassifikationer och Socialstyrelsen ger därför inte ut någon svensk översättning av DSM. DSM ges i Sverige ut av förlaget Pilgrim Press.

Socialstyrelsen har utvecklat ett system för länkning mellan DSM-IV-TR och dåvarande Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), det vill säga svenska ICD-10-koder. 

Stöd i arbetet

Det finns en databas med länkning mellan begrepp i DSM-IV-TR och ICD-10 (svensk version 2010 inklusive nationella fördjupningskoder), se Konverteringstabell (DSM/ICD).

Det finns även en konverteringstabell som ett stöd för de regioner som använder DSM‑IV‑TR (svenska begrepp i Mini‑D) i de psykiatriska verksamheterna, och kodar med ICD‑9‑CM‑koder (amerikansk version av ICD‑9), men som saknar koppling till ICD‑10 (svensk version 2010 inklusive fördjupningskoder) för rapportering, se Konverteringstabell mellan DSM‑IV‑TR och ICD‑10.

Någon motsvarande konverteringstabell mellan DSM 5 och ICD-10 har vi inte.

Baslista med KVÅ-koder för psykiatrin

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en av Socialstyrelsen förvaltad nationell klassifikation av åtgärder utförda inom hälso- och sjukvården. KVÅ används bland annat inom journaldokumentation, inom ersättningssystem och vid den obligatoriska rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister.

I dokumenten nedan beskrivs en av de psykiatriska specialitetsföreningarna gemensamt framtagen och förvaltad baslista med ett urval av åtgärder för slutenvård respektive öppenvård.

Baslistan omfattar de åtgärder i psykiatrisk vård som, om de har förekommit, alltid ska rapporteras till PAR. Baslistan utgör ett av professionsföreningarna gjort urval bland de åtgärder som är möjliga att koda med i KVÅ befintliga koder, de åtgärder som ingår i baslistan bedöms ur något perspektiv ha sådan vikt att de alltid ska betraktas som relevanta. Urvalet har i denna första version av listan främst kommit att styras av tillsynens behov. Ambitionen har inte varit att ge en heltäckande bild av psykiatrisk slutenvård utan att skapa en grund för en enhetlig och användbar rapportering. Den som rapporterar kan välja att rapportera även andra åtgärder men baslistan utgör föreningarnas gemensamt rekommenderade miniminivå för åtgärdsrapportering till PAR.

Dokumenten är framtagna av Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svensk förening för beroendemedicin, Svenska psykiatriska föreningen samt Svenska rättspsykiatriska föreningen.

Diagnostiska kriterier för kategorin Genomgripande utvecklingsstörningar (F84)

Den svenska översättningen är en kombination av den svenska texten avseende F84 (Genomgripande utvecklingsstörningar) i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) och motsvarande diagnostiska kriterier ur The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research.

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research innehåller forskningskriterier avseende kapitel V – Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar ur ICD-10, som utgavs av WHO 1993.

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: