Kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård.

Användningsområden

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kompletterar varandra och kan användas i ett systematiskt arbetssätt som en del av strukturerad dokumentation i vårdprocessen.

  • ICF kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat (funktionstillstånd, måluppfyllelse).
  • KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i processen.
  • ICF och KVÅ kan användas för lokalt systematiskt kvalitetsarbete och lokal uppföljning för den egna verksamheten samt jämförelse mellan verksamheter inom kommunen. KVÅ kan även användas för jämförelser mellan kommuner eftersom dessa uppgifter inrapporteras till Socialstyrelsens register.

Inrapportering av KVÅ till registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

I Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården finns specificerat vilka uppgifter kommunerna ska lämna till Socialstyrelsen. Från och med 2019 ska kommunerna lämna uppgifter om vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kommunen som vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ. Mer information om inrapporteringen finns på sidan Lämna uppgifter till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården – Socialstyrelsen

Syftet med inrapporteringen till registret av KVÅ är att skapa statistik över utförda vårdåtgärder av legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård (i kommunal regi) som kan användas för uppföljning, utvärdering, kvalitetsarbete och forskning. Inrapporterade uppgifter om KVÅ återfinns i Socialstyrelsens statistikdatabas.

Urval för kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen togs fram tillsammans med företrädare för de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och täcker alla åldersgrupper i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen kan användas som en del i den elektroniska journalen och skapar förutsättningar för lokal uppföljning, systematiskt kvalitetsarbete samt för uttag till nationell statistik (om vårdåtgärder).

Vid granskning av inrapporterade åtgärder till Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård har vi uppmärksammat att vissa kommuner inte främst använder åtgärderna i urvalet. Man använder i stället andra mer generella åtgärder ur KVÅ även om det finns mer specifika åtgärder i urvalet. Socialstyrelsen rekommenderar att kommunerna använder urvalen ur KVÅ för att öka kvaliteten i inrapporterade uppgifter om utförda åtgärder. Det möjliggör också en enhetlig sammanställning och jämförbarhet mellan kommunerna.

Du hittar mer information om urvalen i dokumenten nedan. Urvalen ur KVÅ och ICF uppdateras årligen, baserat på bland annat behov i verksamheterna och utifrån gällande versioner av KVÅ respektive ICF.

Urval 2024 ur ICF och KVÅ för kommunal hälso- och sjukvård Detta urval (2024 version 1.0.1) ersätter 2024 version 1.0 fr.o.m. den 19/4 2024

Användarstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial med information om register och statistik som en viktig källa till kunskap (Del 1) samt en beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas till Socialstyrelsen enligt uppgiftsskyldigheten i HSLF-FS 2017:67 (Del 2). Materialet finns att ladda ner som Powerpointfil med eller utan kommentarer på sidan Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Ladda ner eller beställ

Webbutbildning – ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till dig som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, till exempel legitimerad vårdpersonal, verksamhetsutvecklare, chef, systemutvecklare eller it-ansvarig. Utbildningen är framtagen för att underlätta ditt arbete och skapa bättre vård för dina patienter genom att använda dig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård på Utbildningsportalen

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: