Fortsatt färre äldre än tidigare som sökt och fått hemtjänst

Publicerad:
I början av pandemin syntes en kraftig nedgång av personer som sökte och fick äldreomsorg. En ny analys av första halvåret i år visar att andelen äldre som fått hemtjänst för första gången fortfarande ligger på en lägre nivå än 2019. Inflyttningen till äldreboenden har återhämtat sig nästan helt nationellt, men varierar mellan regionerna.

Socialstyrelsen följer löpande effekterna av covid-19, och tidigare analyser har visat att andelen äldre som fick hemtjänst för första gången minskade stort under pandemins första våg. Myndighetens nya analys visar att det ännu är en bit kvar upp till nivån före pandemin. Under januari–juni 2021 har omkring 300 per månad och 100 000 personer 70 år och äldre sökt och fått hemtjänst för första gången, jämfört med knappt 340 per 100 000 personer motsvarande period 2019 – en minskning på 12 procent.

– En förklaring är att personer undvikit att ta hjälp från hemtjänsten av rädsla för covid-19. Det är positivt att vi nu kan se en viss återhämtning, men siffrorna speglar också att det trots vaccineringen finns kvar en oro för smittan. Det är viktigt för hälsan och välmåendet hos både en själv och ens närstående att man känner sig trygg att ansöka om insatser från äldreomsorgen om man behöver det, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Minskningen av äldre som fått hemtjänst för första gången syntes över hela landet under 2020. Under det första halvåret 2021 har andelen personer med hemtjänst ökat igen i alla regioner, utom Västra Götaland. I Region Blekinge och Värmland är dessutom andelen högre i år än 2019.

Inflyttningen till äldreboenden varierar över landet

Även andelen äldre som sökt och fått en plats på äldreboende har ökat, efter en betydlig minskning förra våren. Under januari–juni i år ligger andelen nyinflyttade på nationell nivå på drygt 170 per 100 000 personer 70 år och äldre. Det är ungefär lika många som motsvarande period 2019.

– Inflyttningen till äldreboenden är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin nationellt sett, men utvecklingen varierar en del över landet, säger Michaela Prochazka.

I många regioner ligger inflyttningen fortfarande lägre än under 2019, medan några regioner ligger högre. Störst ökning av äldre som sökt och fått plats på äldreboende syns i Region Örebro – från 147 till 228 per 100 000 personer 70 år och äldre mellan våren 2019 respektive 2021.

– Nu när spridningen av covid-19 i samhället ökar igen är det väldigt viktigt att äldreomsorgen fortsätter att arbeta smittsäkert. Verksamhetsansvariga behöver vara uppmärksamma på utvecklingen för att snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder, säger Michaela Prochazka.

Myndigheten uppdaterar löpande rekommendationer och information om smittförebyggande arbete i bland annat äldreomsorgen. Socialstyrelsen kommer också att fortsätta att bevaka och analysera pandemins effekter på äldreomsorgen.

Ladda ner faktabladet:

Kontakt

Michaela Prochazka
Telefon: 075-247 30 84