RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

En av tio unga kvinnor får antidepressiva läkemedel

Nyhet

Allt fler barn och unga vuxna söker hjälp för psykiska besvär vilket lett till att förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat flera år i rad. Uttagen är dubbelt så höga bland flickor och unga kvinnor än bland pojkar och unga män, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Ökad isolering bland personer med funktionsnedsättning när insatser ställts in

Många kommuner har dragit ned på daglig verksamhet och gruppaktiviteter bland personer med funktionsnedsättning under pandemin. Det har bidragit till ökad isolering, samtidigt som smittspridningen i denna grupp varit något lägre jämfört med övriga befolkningen. Andelen som avlidit till följd av covid-19 är dock dubbelt så hög, visar en lägesrapport från Socialstyrelsen.

Ökad dödlighet bland vårdade för covid-19 under andra vågen

Nyhet

Under pandemins första våg minskade dödligheten efterhand för alla som var inlagda med covid-19 på sjukhus. Därefter ökade dödligheten igen mot slutet av förra året. Det visar en ny studie av Socialstyrelsen och forskare vid Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Stort behov av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden

Nyhet

Många som arbetar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg – trots att Socialstyrelsen rekommenderar sådan. Det visar en kartläggning som myndigheten gjort. Flera insatser behövs för att höja kompetensen och minska risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. I rapporten föreslås därför ett kompetenslyft. Socialstyrelsen kommer även att se över möjligheten att införa krav på personalens utbildning.

Tydlig minskning av äldre som flyttat till äldreboende under pandemin

Nyhet

Förra året flyttade betydligt färre in på särskilda boenden för äldre än tidigare år – i vissa regioner minskade andelen med en dryg femtedel. Även andelen äldre som sökt och fått hemtjänst för första gången har minskat stort under pandemin. Det är några av resultaten i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg för äldre.

Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en ny inskrivning inom kort

Pressmeddelande

Det är lika vanligt idag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter. Det visar en ny rapport, där Socialstyrelsen identifierar ett antal insatser för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Bland annat finns behov av att säkerställa rutiner som möjliggör läkarbedömningar i hemmet alla dagar och tider.

Covid-19 ökar risken att föda för tidigt

Pressmeddelande

Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Därför bör graviditet under vecka 22-36 räknas in bland de riskgrupper som myndigheten tagit fram. Detta enligt en ny analys som myndigheten gjort. Däremot finns inte data som stöder att covid-19 innebär risk för vare sig mamman eller barnet att bli allvarligt sjuka. Även Downs syndrom bör läggas till listan med grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Stor minskning av akutbesök bland barn under första vågen

Nyhet

Besöken på landets akutmottagningar gick ner kraftigt när covid-19-pandemin bröt ut i Sverige, och minskningen var större bland barn än bland vuxna. I april 2020 mer än halverades 0–5-åringarnas akutbesök jämfört med åren innan. Samtidigt ökade barnens digitala vårdbesök.