RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Minskning av äldre som fått hemtjänst under pandemin

Nyhet

Under pandemin har betydligt färre äldre än vanligt fått en hemtjänstinsats utförd för första gången, enligt en ny analys som Socialstyrelsen gjort. Mellan mars och maj minskade andelen med 45 procent bland personer från 70 år och uppåt. Rädsla för att bli smittad kan vara en förklaring.

Fler tog ut läkemedel mot astma och högt blodtryck

Nyhet

Covid-19-pandemin har fått konsekvenser för uttag av läkemedel, det visar en ny analysrapport från Socialstyrelsen. Uthämtningen av läkemedel mot astma och hjärt-kärlsjukdom samt värktabletter ökade initialt under pandemin. Uttag av antibiotika har däremot minskat.

Fortsatt stora regionala skillnader i inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Nyhet

Fallolyckor fortsätter vara den i särklass vanligaste skadeorsaken till sjukhusinläggning. Totalt sett lades drygt 69 000 personer in på sjukhus på grund av fallolyckor 2019, det visar ny statistik. Dessutom finns det stora regionala skillnader i hur många som läggs in på sjukhus.

Ökning av äldre som upplever ensamhet, oro och ängslan

Nyhet

I år är det fler på särskilt boende för äldre än tidigare som besväras av oro, ängslan och ångest. Det framgår av årets enkätundersökning om vad äldre personer tycker om äldreomsorgen. Även andelen som upplever att de besväras av ensamhet har ökat jämfört med föregående år bland personer på särskilt boende för äldre.

Första målnivåerna för vård och omsorg vid demens framtagna

Nyhet

Socialstyrelsen har för första gången satt upp mätbara målnivåer för ett antal rekommenderade åtgärder inom vård och omsorg om personer med demens. De innebär exempelvis att fler borde få en fullständig basal demensutredning och följas upp regelbundet efter att de fått sin diagnos.

Så vill Socialstyrelsen stötta regionernas hantering av uppdämda vårdbehov

Nyhet

För att kunna hantera pandemins konsekvenser inom hälso- och sjukvården är det viktigt att få en tydligare bild av hur stora de uppdämda vårdbehoven faktiskt är. Socialstyrelsen vill därför stödja regionerna i att ta fram lägesbilder och analyser. Andra insatser som myndigheten föreslår är stöd när det gäller principer för övergripande prioriteringar samt utmönstring av ineffektiva vårdåtgärder.

Socialstyrelsen bedömer att besöksförbudet på äldreboenden kan upphöra

Pressmeddelande

Argumenten för det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden är mycket svagare nu, än när förbudet infördes i april. Det finns också negativa effekter som ökar med ett långvarigt besöksförbud. Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september.