RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Drygt fyra av tio med ekonomiskt bistånd är i behov av långvarigt stöd

Antalet personer som fick långvarigt ekonomiskt bistånd fortsatte att öka under pandemiåret 2020. Men trots att arbetslösheten tog fart var det färre totalt som fick ekonomiskt bistånd. Även under innevarande år har antalet biståndstagare minskat, visar ett faktablad från Socialstyrelsen.

Pandemin har förstärkt vårdens tidigare utmaningar

Nyhet

Ojämlikheter i vård och hälsa, köer och personalbrist – flera av hälso- och sjukvårdens tidigare utmaningar har förstärkts under pandemin. Samtidigt har covid-19 bidragit till lärdomar och nya arbetssätt som kan användas för att möta utmaningarna. Det visar Socialstyrelsens nationella lägesbild över uppdämda vårdbehov.

Vanligt med klimakteriebesvär – men information och kunskap brister

Pressmeddelande

Nästan alla kvinnor upplever någon form av besvär i samband med klimakteriet - till exempel hade sex av tio haft måttliga eller svåra besvär av värmevallningar och svettningar. Det visar en ny enkätundersökning som Socialstyrelsen genomfört bland 2 000 kvinnor. Samtidigt svarade en tredjedel av kvinnorna att de var helt oförberedda på att komma i klimakteriet och få besvär. Även vården uppger behov av mer vägledning.

Flera nyheter när riktlinjer för tandvård presenteras

Pressmeddelande

De nya nationella riktlinjerna för tandvård utökas med rekommendationer för två grupper, barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller en funktionsnedsättning. Tandvården behöver satsa mer på att förebygga sjukdomar, och patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning än de som har låg risk. Tandvården behöver även samverka mer med övrig hälso- och sjukvård, barnhälsovård, skola och socialtjänst. Det är några av nyheterna i de nationella riktlinjerna för tandvård som Socialstyrelsen presenterar idag.

Fler åtgärder behövs för att förebygga hemlöshet

Nyhet

Kunskapsstöd för uppsökande arbete, riktade statsbidrag till Bostad först-verksamhet och nytt metodstöd för bättre samverkan mellan socialtjänst och samhällsplanering i kommunerna. Det är några av de åtgärder som Socialstyrelsen ser behov av i en ny rapport för att förebygga och motverka hemlöshet.

Minskat antal patienter på sjukhus under pandemin

Pressmeddelande

Färre lades in på sjukhus i Sverige i fjol. Antalet inskrivna patienter uppgick till närmare 819 000, en minskning med 6 procent jämfört med 2019. Av dem som vårdades hade 30 500 patienter covid-19, visar ett faktablad från Socialstyrelsen.