RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Kraftig ökning av läkemedel till barn efter gratisreformen

Pressmeddelande

Reformen om kostnadsfria läkemedel till barn har fått ett brett genomslag. Andelen barn som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent justerat för befolkningstillväxten. Under reformåret 2016 ökade uttagen mer bland barn i familjer med lägre inkomster och utbildning än i andra familjer. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning av reformen.

Fortsatt långa akutväntetider men färre besök

Pressmeddelande

Antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar minskade under 2018. Samtidigt är väntetiderna fortsatt långa, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Hälften av besöken 2018 varade mer än 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning jämfört med året innan.

Förbättringar inom hälso- och sjukvården kan förhindra självmord

Nyhet

Gemensamma insatser krävs för att få en säkrare vård av självmordsbenägna patienter. En ny rapport från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv. Rapporten granskar de självmord som sjukvården själv analyserat.

69 500 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Nyhet

Totalt sett lades nära 69 500 personer in på sjukhus på grund av fallolyckor 2018, det visar nya siffror. Fallskador är vanligast hos äldre och över tid syns en ökning i antal sjukhusinläggningar i gruppen män 80 år och äldre. Dessutom finns det stora regionala skillnader i hur många som läggs in på sjukhus.

Många äldre nöjda med bemötande - men fortsatt besvär med ensamhet

Pressmeddelande

De allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen, men nästan 6 av 10 upplever att de har besvär av ensamhet. Det visar Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019. Resultatet visar också att det finns stora skillnader mellan kommunerna.

Utvärdering visar att vård vid endometrios behöver förbättras

Pressmeddelande

För lite fortbildning om endometrios, en ojämlik tillgång till specialister, brister i uppföljning av patienter liksom brister i kunskap. Det finns flera områden som behövs utvecklas och förbättras inom endometriosvården, det visar den första nationella utvärderingen inom området.

Första besluten tagna: pilotområden blir nationell högspecialiserad vård

Nyhet

Nu har Socialstyrelsen tagit de första besluten om nationell högspecialiserad vård. Dessa rör viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdom och den kirurgiska åtgärden EXIT. I september kommer regionerna ges möjlighet att ansöka om tillstånd för att bedriva vården.

Myndigheter föreslår nationellt råd för framtidens vårdkompetens

Pressmeddelande

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnar i dag förslag till regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Bland annat föreslår myndigheterna att ett nationellt råd inrättas för samverkan mellan regioner, kommuner, universitet och högskolor.

Socialstyrelsen rekommenderar screening för sjukdomen SCID hos nyfödda

Nyhet

Socialstyrelsen har efter remiss beslutat att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för svår kombinerad immunbrist (SCID). Screening införs i det nuvarande så kallade PKU-provet som tas på alla nyfödda barn. Med testningen kan mellan två och tre barn varje år få diagnos och behandling för den dödliga sjukdomen.