RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Socialstyrelsen: Personer med psykisk funktionsnedsättning utsätts oftare för övergrepp

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har avsevärt sämre hälsa, utsätts oftare för övergrepp och får sämre behandling inom vården än befolkningen i övrigt. De har dålig munhälsa och sjukdomar och tillstånd som diabetes, KOL och fetma är fem gånger så vanliga inom gruppen. Dessutom är de i huvudsak beroende av ekonomiskt bistånd eller sjukersättning för sin försörjning.

Många äldre hbtqi-personer känner oro för framtida äldreomsorg

Nyhet

Många äldre hbtqi-personer känner oro för att behöva flytta till äldreboende eller få hemtjänst, bland annat för att de är osäkra på bemötande och kunskap hos personalen. Samtidigt har endast en mindre andel kommuner ett aktivt hbtqi-arbete kopplat till likabehandling av äldre. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Kartläggning visar behov av att stärka familjecentraler

Nyhet

En ny kartläggning visar att landets familjecentraler som erbjuder stöd och samordnad kontakt med olika aktörer, i stor utsträckning fungerar väl. Samtidigt finns det ett behov av en mer enhetlig styrning och stöd till verksamheterna för att de ska kunna utvecklas långsiktigt.

Högre risk för suicid när ekonomin kraschar

Nyhet

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och en förhöjd risk för suicid. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen, som presenteras idag. Sambanden är viktiga att känna till för yrkesutövare inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, för att personer i riskzonen lättare ska kunna identifieras och få hjälp.

Väntetiderna på akuten fortsätter att öka

Nyhet

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att vistelsetiden för de patienter som söker vård på akutmottagningar fortsätter att öka. Förra året varade hälften av alla akutbesök längre än 4 timmar och 17 minuter, men det är stora skillnader mellan olika regioner och olika patientgrupper.

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Nyhet

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas till regeringen. Den ska fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området de kommande tio åren, och stärka arbetet för en god psykisk hälsa i befolkningen.

Stora regionala skillnader i omställningen till god och nära vård

Nyhet

Det är stora skillnader i landet när det gäller arbetet mot god och nära vård. Bland annat handlar det om hur långt regionerna har nått kring målen om fast läkarkontakt liksom hur regioner och kommuner arbetar med hälsofrämjande arbete. Regionerna arbetar även på olika sätt med att stärka primärvården. Det visar Socialstyrelsens nya uppföljning av omställningen till god och nära vård.

Socialstyrelsen: Tvångsvården i landet är inte likvärdig

Nyhet

Det är stora skillnader mellan regionerna när det gäller hur många personer som får psykiatrisk tvångsvård. Även hur regionerna arbetar för att undvika att behöva använda tvångsvård skiljer sig. Patienter som tvångsvårdats får heller inte tillräckligt stöd efter utskrivning, vilket kan öka risken för återinläggning, självskador och suicid.

Allt färre unga synskadade får rätt till ledsagning

Nyhet

Att få stöd i form av ledsagning kan för en blind person vara skillnaden mellan att ha ett självständigt och fritt liv – eller bli isolerad i sitt hem och beroende av andra. Trots detta är det allt färre personer med funktionsnedsättningar som får rätt till ledsagarservice enligt LSS. Och allra sämst är utvecklingen för unga och unga vuxna som är blinda eller gravt synskadade. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Högsta antalet organdonatorer hittills

Nyhet

Under 2022 blev 206 personer organdonatorer i Sverige. Det är det högsta antalet som hittills noterats. Men trots det stora antalet donatorer är behovet av organ och vävnader för transplantation fortsatt betydligt större än tillgången. Det konstaterar Socialstyrelsen i sina årliga lägesrapporter om organ- och vävnadsdonation och transplantation som publiceras idag.