RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Så kan beredskapen inom kommunal vård och omsorg stärkas

Nyhet

Det försämrade säkerhetsläget i världen ställer krav på stärkt beredskap för alla samhällsviktiga verksamheter i händelse av kris, höjd beredskap och ytterst krig. Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten är en viktig del i detta. Socialstyrelsen kommer idag med flera förslag på hur beredskapen inom bland annat hemsjukvård, hemtjänst, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning kan stärkas.

Screening för dödlig sjukdom ska rädda liv

Nyhet

Som ett av de första länderna i världen vill Socialstyrelsen införa nyföddhetsscreening för den sällsynta men mycket allvarliga sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA). Idag skickas förslaget ut på remiss och enligt planen kommer screeningen att kunna påbörjas i slutet av sommaren.

Socialstyrelsen: Så kan äldres ensamhet brytas

Nyhet

Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Var tionde person i den gruppen känner att ensamheten påverkar deras mående negativt. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för primärvård och äldreomsorg om hur problemet kan upptäckas och hur man kan arbeta för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Uppdaterat kunskapsstöd för vård vid könsdysfori hos unga

Nyhet

Socialstyrelsens publicerar i dag ett slutligt och uppdaterat kunskapsstöd för könsdysforivården för unga. I stödet betonas behovet av en jämlik tillgänglighet till vården och vikten av en ökad kunskap om vårdens resultat. "Det är viktigt att barn och ungdomar som lider av könsdysfori blir tagna på allvar, väl bemötta och erbjudna adekvata vårdåtgärder", säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Flera kunskapsstöd ska bidra till bättre förlossningsvård

Nyhet

En förbättrad vårdkedja och en stärkt vård före, under och efter förlossning – samt även innan man blivit gravid. Detta är centralt i tre nya kunskapsstöd om mödrahälso- och förlossningsvården som Socialstyrelsen publicerar i dag.

Allt högre BMI bland blivande mödrar

Nyhet

Andelen blivande mödrar med övervikt och obesitas har fortsatt att öka, det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Av den nya statistiken framgår också att andelen dödfödda barn har legat på en lägre nivå de senaste tre åren.

Pandemin har fortsatt stor påverkan på vården

Nyhet

Vårdens förmåga att ta hand om akuta och livshotande sjukdomstillstånd har inte påverkats nämnvärt under covid-19-pandemin. Däremot finns ett uppdämt vårdbehov inom flera vårdområden – det gäller inte minst flera kroniska sjukdomar – där rehabilitering och uppföljning är viktiga insatser. Det visar en utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer under pandemin som Socialstyrelsen presenterar idag.

Svag ökning av antalet hjärtinfarkter

Nyhet

Under det andra pandemiåret ökade antalet akuta hjärtinfarkter i Sverige jämfört med året innan. Dubbelt så många män som kvinnor drabbades och det var också bland män som ökningen kunde noteras. Dock var det inte fler som avled till följd av hjärtinfarkt och andelen som dör inom en månad fortsatte att minska. Det visar den senaste statistiken som Socialstyrelsen presenterar idag.

Nationella riktlinjer ska förbättra vården för kvinnor med vulvasmärta

Nyhet

Vården för patienter med provocerad vulvodyni, tidigare kallat vestibulit, behöver utvecklas enligt Socialstyrelsens rapporter. I dag kan det vara långa väntetider för att få diagnos och behandling, det saknas kunskap på området och alla regioner erbjuder inte specialistvård. Nu publicerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för provocerad vulvodyni med målet att bidra till en bättre och mer jämlik vård.