Chefer och huvudmän i kommunen

Sidan uppdateras löpande allt eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer. I vissa fall har vi länkat till information och material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för det innehållet ligger på respektive aktör.

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Rekommendationer om smittförebyggande åtgärder mot covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittförebyggande åtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg finns kvar även efter den 29 september. Eftersom vi fortfarande har en smittspridning i samhället är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Anpassningar av de smittförebyggande åtgärderna behöver göras utifrån lokala och regionala förutsättningar, samt riskbedömningar.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Samlat stöd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att hindra smittspridning på äldreboenden

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument tillsammans med Folkhälsomyndigheten, där vi samlar riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smittspridning på äldreboenden.

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre - samlat stöd, 6 juli 2021 (pdf)

Svar på vanliga frågor 

Frågor och svar för socialtjänsten
Frågor och svar för kommunal hälso- och sjukvård

Meddelandeblad om kommunens ansvar i pandemin

Meddelandebladet nnehåller en sammanställning av kommunens ansvar och riktar sig till dig som arbetar som chef eller huvudman.
Ladda ner meddelandeblad (pdf)

Besök på äldreboenden

Utgångspunkten är att den som bor på ett äldreboende själv kan välja om hen vill ta emot besök eller inte.  Även om den som får besök är vaccinerad behöver boende, besökare och personal fortsätta agera för att fortsätta minska smittspridningen. Vaccin mot covid-19 är en viktig åtgärd för att minska risken för smittspridning. Även om den som får besök är vaccinerad behöver dock boende, besökare och personal fortsätta agera för att fortsätta minska risken för smittspridning.

På denna sida hittar du stöd till verksamheternas arbete med att skapa förutsättningar för säkra besök. 

Skapa förutsättningar för säkra besök

Verksamheternas ansvar

För att tydliggöra verksamheternas ansvar att skapa förutsättningar för säkra besök har Socialstyrelsen tagit fram en föreskrift om besök i äldreboenden under covid-19-pandemin. Det är den verksamhetsansvarige som ska se till att föreskriften följs, bland annat genom att fastställa rutiner för hur risken för smittspridning ska kunna begränsas vid besök.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 28 september (pdf)

Checklista för att ordna säkra besök

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 29 mars 2021 (pdf)

Affisch till personal på äldreboenden

Vi har tagit fram en affisch som till exempel kan sättas upp i personalrum med sådant som är bra att tänka på för att ordna säkra besök på boendet.

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på arabiska  

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på engelska 

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på somaliska 

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök – på tigrinja

Frågor och svar för yrkesverksamma

Vi kommer kontinuerligt att publicera svar på vanliga frågor om vad som gäller vid besök på äldreboenden.

Se frågor och svar inom socialtjänsten, under rubriken Äldre

Basala hygienrutiner – regler om hygien för vård och omsorg

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken - vårdhygien, infektioner och smittspridning

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I detta arbetsmaterial finns förslag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet.

Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen gå igenom de basala hygienrutinerna och sedan reflektera kring hur och när ni ska använda rutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att de alltid följs.

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, uppdaterad 23 november (pdf)

Det finns även en kostnadsfri webbutbildning om basala hygienrutiner. Den hittar du bland våra utbildnigar.

Stöd för olika personalgrupper och verksamheter

Samlad information till baspersonal som arbetar nära brukare
Samlad information till socialsekreterare och handläggare

Bostad enligt LSS för vuxna

Dokumentet tar upp hur boendet kan minimera smitta, förbereda verksamheten vad gäller smittspridning och hur personalen kan stötta de boende i vardagen.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, uppdaterat 24 februari (pdf)

Daglig verksamhet enligt LSS

Den här samlade informationen vänder sig verksamhetsansvariga, chefer och personal inom daglig verksamhet enligt LSS. Den beskriver åtgärder som kan behöva vidtas under pandemin för att förhindra att smitta sprids i verksamheten, och skydda såväl deltagare som personal.

Hindra att smittan covid-19 sprids inom daglig verksamhet, LSS, 24 februari (pdf)

Särskilt boende för äldre

Checklista för äldreboenden. I checklistan för att hindra smittspridning på äldreboenden finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar på kort och lång sikt. Innehållet kan också vara relevant för till exempel korttidsboenden.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 21 mars 2021 (pdf)

Personer med demenssjukdom

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 23 maj 2021 (pdf)

Enkätverktyg för lokal lägesbild av arbetet med att hindra smittspridning

Användarstödet syftar till att ge ett stöd till kommuner för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre. Användarstödet består dels av förslag på hur man kan gå tillväga, dels av enkätfrågor riktade till de ansvariga på särskilda boenden för äldre. Enkätfrågorna är tänkta att besvaras av ansvariga på särskilda boenden för äldre. De ska sedan sammanställas kommungemensamt för att kunna analysera och förbättra arbetet med att förhindra smitta av covid-19 på särskilda boenden för äldre. Användning av materialet kan ge underlag till ett mer systematiskt kvalitetsarbete på de särskilda boendena.

Användarstöd – stöd till kommunen för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre 23 maj 2021 (pdf)

Bilaga 1 – enkätfrågor, 10 november (word)

Bilaga 2 – enkätfrågor, 10 november (excel)

Hälso- och sjukvård

Planeringsstöd för rehabilitering

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.
Rehabilitering i samband med covid-19, 10 november (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 10 november (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 10 november (excel)

Kunskapsstöd om rehabilitering

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Kan också användas för att planera resurser för rehabilitering.

Kunskapsstöd för sluten vård, 10 november (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 10 november (pdf)

Principer för prioritering inom rutinsjukvård

I stödet finns principer för prioritering av resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin.

Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå. Vårdens huvudmän och vårdgivare behöver därför anpassa det till sin verksamhet. Detta för att högt prioriterad rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner.
Nationella principer för prioritering i hälso- och sjukvården, 20 april (pdf)

Checklista för patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.
Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.
Samlat stöd för patientsäkerhet

Handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO startade två nationella granskningar av verksamheter inom äldreomsorgen under 2020, varav en är slutförd.

Den första tillsynen fokuserade på smittspridning inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-boenden. Den genomfördes i april 2020.

Den andra tillsynen granskar förutsättningar för individuell vård och behandling och påbörjades i maj 2020.

Läs mer om resultaten från IVO:s tillsyn här

Senast uppdaterad:
Publicerad: