Chefer och huvudmän i kommunen

Sidan uppdateras löpande allt eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer. I vissa fall har vi länkat till information och material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för det innehållet ligger på respektive aktör.

Svar på vanliga frågor 

Frågor och svar för socialtjänsten
Frågor och svar för kommunal hälso- och sjukvård

Meddelandeblad om kommunens ansvar i pandemin

Meddelandebladet nnehåller en sammanställning av kommunens ansvar och riktar sig till dig som arbetar som chef eller huvudman.
Ladda ner meddelandeblad (pdf)

Stöd när besöksförbudet har upphört

Från och med den 1 oktober kan de som bor på äldreboenden själva välja om de vill ta emot besök eller inte.

När besöksförbudet inte längre gäller är det viktigt att inte bara chefer och personal, utan även äldre på boendet och besökare känner till och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra att smitta kommer in på boendet.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger stöd till verksamheternas arbete med att skapa förutsättningar för säkra besök. 

Föreskrift

För att tydliggöra verksamheternas ansvar har Socialstyrelsen beslutat om en ny föreskrift som gäller från och med den 1 oktober. Det är den verksamhetsansvarige som ska se till att föreskriften följs.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, 28 september (pdf)

Rekommendationer

Som ett komplement har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer om hur verksamheterna kan arbeta utifrån bestämmelserna i föreskriften. Kom ihåg att lokala rutiner inte kan inskränka den rättighet att få träffa sina närstående som personer på boende har. Däremot kan rutinerna underlätta för dem som bor på boendet och besökare att genomföra besöken på ett säkert sätt. Vid lokala utbrott kan särskilda rutiner komma att gälla.

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Checklista för äldreboenden

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.
Uppdaterad 1 oktober med anledning av att besöksförbudet på äldreboenden har upphört.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, 1 oktober (pdf)

Faktablad och affisch till personer som bor på äldreboenden och besökare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial som både riktar sig till personer som bor på äldreboenden och besökare. Det handlar dels om ett faktablad som kan delas ut, dels en affisch som kan sättas upp i allmänna utrymmen på boendena.

Faktablad: Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre

Affisch: Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19

Affisch till personal på äldreboenden

Vi har tagit fram en affisch som till exempel kan sättas upp i personalrum med sådant som är bra att tänka på för att ordna säkra besök på boendet.

Affisch: Så kan du och din arbetsgrupp ordna för säkra besök

Frågor och svar för yrkesverksamma

Vi kommer kontinuerligt att publicera svar på vanliga frågor om vad som gäller när besöksförbudet upphör.

Se frågor och svar inom socialtjänsten, under rubriken Äldre

 

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I arbetsmaterialet finns förslag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner på till exempel på äldreboende, inom hemtjänsten eller på LSS-verksamhet. Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen reflektera kring hur och när ni ska använda de basala hygienrutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att rutinerna följs.
Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, 18 maj (pdf)

Stöd för olika personalgrupper och verksamheter

Samlad information till baspersonal som arbetar nära brukare
Samlad information till socialsekreterare och handläggare

Bostad enligt LSS för vuxna

Dokumentet tar upp hur boendet kan minimera smitta, förbereda verksamheten vad gäller smittspridning och hur personalen kan stötta de boende i vardagen.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 26 maj (pdf)

Särskilt boende för äldre

Checklista för äldreboenden. I checklistan för att hindra smittspridning på äldreboenden finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar på kort och lång sikt. Innehållet kan också vara relevant för till exempel korttidsboenden.

Ladda ner checklistan Hindra smittspridning på äldreboenden (pdf)

Personer med demenssjukdom

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 6 oktober (pdf)

Enkätverktyg för lokal lägesbild av arbetet med att hindra smittspridning

Användarstödet syftar till att ge ett stöd till kommuner för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre. Användarstödet består dels av förslag på hur man kan gå tillväga, dels av enkätfrågor riktade till de ansvariga på särskilda boenden för äldre. Enkätfrågorna är tänkta att besvaras av ansvariga på särskilda boenden för äldre. De ska sedan sammanställas kommungemensamt för att kunna analysera och förbättra arbetet med att förhindra smitta av covid-19 på särskilda boenden för äldre. Användning av materialet kan ge underlag till ett mer systematiskt kvalitetsarbete på de särskilda boendena.

Användarstöd – stöd till kommunen för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre 15 juli (pdf)

Bilaga 1 – enkätfrågor 15 juli (word)

Bilaga 2 – enkätfrågor, 15 juli (excel)

 

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bilden i samhället av att det har varit svårt att begränsa smittspridningen i äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna.
Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Hälso- och sjukvård

Planeringsstöd för rehabilitering

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.
Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 11 maj (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 11 maj (excel)

Kunskapsstöd om rehabilitering

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Kan också användas för att planera resurser för rehabilitering.
Kunskapsstöd för sluten vård, 15 maj (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)

Principer för prioritering inom rutinsjukvård

I stödet finns principer för prioritering av resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin.

Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå. Vårdens huvudmän och vårdgivare behöver därför anpassa det till sin verksamhet. Detta för att högt prioriterad rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner.
Nationella principer för prioritering i hälso- och sjukvården, 20 april (pdf)

Checklista för patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.
Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.
Samlat stöd för patientsäkerhet

Handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bild som ges i samhället i övrigt; att det har varit svårt för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridningen.

På deras webbplats kan du bland annat ta del av:

  • sammanställningar från tillsynen av äldreboenden, hemtjänsten och LSS-bostäder
  • utmaningar och svårigheter
  • åtgärder som verksamheter har genomfört med positiv effekt.

Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Senast uppdaterad:
Publicerad: