Chefer och huvudmän i kommunen

Vi arbetar skyndsamt med att ta fram material för relevanta områden och nytt material kommer att läggas ut allt eftersom det tas fram. Materialet kommer också att hela tiden uppdateras eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer löpande.

För att underlätta tillgången till kunskap om covid-19 har vi i vissa fall länkat till material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för innehåll och uppdatering av dessa material ligger på respektive aktör.

Svar på vanliga frågor 

Frågor och svar för socialtjänsten

Frågor och svar för kommunal hälso- och sjukvård

Nationella principer för prioritering inom rutinsjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare, med principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin, i händelse att behovet av vård överstiger tillgängliga resurser. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå. Vårdens huvudmän och vårdgivare behöver därför anpassa det till sin verksamhet. Detta för att högt prioriterad rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner.

Nationella principer för prioritering i hälso- och sjukvården, 20 april (pdf)

Information om meddelandeblad

Vi har tagit fram ett meddelandeblad som riktar sig till dig som arbetar som chef eller huvudman inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Ladda ner meddelandeblad (pdf)

Rehabilitering

Planeringsstöd och beräkningsverktyg för beslutsfattare

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.

Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger därmed en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 11 maj (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 11 maj (excel)

Kunskapsstöd för professionen och ansvariga chefer

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Du som är chef eller arbetsledare kan använda kunskapsstödet för att planera resurserna för rehabilitering.

Kunskapsstöd för sluten vård, 15 maj (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)

Patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.

Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Mer hos oss

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Stöd i arbetet

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Det här dokumentet syftar till att ge stöd till personal och chefer i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det handlar om hur arbetssätt kan anpassas under pågående pandemin. Det tar upp hur boendet kan minimera smitta och förbereda verksamheten vad gäller smittspridning. Det tar också upp hur personal kan stötta de boende i vardagen.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 26 maj (pdf)

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I detta arbetsmaterial finns förslag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner och riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig eller arbetsledare inom äldreomsorgen, till exempel på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller en LSS-verksamhet.

Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen gå igenom de basala hygienrutinerna och sedan reflektera kring hur och när ni ska använda rutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att de alltid följs.

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, 18 maj (pdf)

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre

Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 24 april (pdf)

Handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19

Socialtjänsten ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Några exempel är hjälp till:

  • barn och unga som far illa
  • personer som behöver ekonomiskt bistånd

  • människor med missbruks- eller beroendeproblem

  • den som är utsatt för våld i nära relationer

  • basala livsuppehållande insatser för människor i alla åldrar (till exempel toalettbesök och personlig hygien)

Fler människor och andra målgrupper än normalt kan komma att behöva socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens stöd vid en omfattande spridning av smitta. Om personal är sjuk kan det behöva göras andra avvägningar och omprioriteringar än i vanliga fall, för att kunna säkerställa att behov som finns blir tillgodosedda.

Mer om Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner finns i vårt meddelandeblad (pdf)

En del personer som uppmanas isolera sig kan behöva hjälp

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att stanna hemma och
begränsa sina kontakter. De uppmanas därför be om hjälp för att göra ärenden som innebär risk för nära kontakter med andra människor, till exempel att handla mat. Den som inte har den här hjälpen från exempelvis anhöriga eller grannar kan ytterst behöva söka stöd från socialtjänsten eller den kommunala hälsooch sjukvården.

I praktiken kan det handla om olika saker, till exempel att de får information om hur man beställer mat eller läkemedel över nätet. Det kan också handla om hjälp med handling eller hemtjänst för personlig omvårdnad eller service i hemmet.

Ansökan om bistånd bedöms utifrån en individuell bedömning. Socialnämnden får dock erbjuda hemtjänst till äldre utan sådan behovsbedömning. Det är upp till kommunerna själva att bestämma om de ska tillämpa denna möjlighet och i så fall, vilka typer av hemtjänstinsatser och i vilken omfattning de ska erbjudas äldre personer på detta förenklade sätt.

Mer information finns i vårt meddelandeblad om ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (pdf)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med MSB kommit överens med organisationer inom civilsamhället, att de under pandemin kan stödja kommunerna genom att exempelvis handla mat till personer över 70 år eller andra riskgrupper.

SKR: starkt frivilligstöd till kommuner

Läs även mer om detta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Personer i akut hemlöshet som tillhör riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupper och också befinner sig i akut hemlöshet är en annan grupp som kan komma att behöva mer stöd från socialtjänsten för att skyddas från smitta. Det kan exempelvis handla om att de får information om hur man skyddar sig från att smittas och om olika former av boendeinsatser.

Ansökan om bistånd bedöms utifrån en individuell bedömning. Också frivilligorganisationer kan spela en viktig roll för den här gruppen. Utöver detta kan det finnas andra personer som befinner sig i social utsatthet och som tillhör riskgrupper, som kan ha särskilda behov av information och stöd med anledning av covid-19.

Tillämpning av besöksförbudet på äldreboenden

Allmänna råd gällande undantag från besöksförbudet

De allmänna råden syftar till att stötta dig som verksamhetsansvarig att bedöma om det finns särskilda omständigheter som motiverar till undantag från besöksförbudet på äldreboenden. Du kan där se några exempel på sådana omständigheter som i det enskilda fallet kan motivera till ett undantag från besöksförbudet.

Men innan du gör en sådan bedömning bör du överväga om det finns alternativ till ett fysiskt besök. Personalen i boendet bör så långt det är möjligt ge stöd och hjälp till de boende att ha kontakt på andra sätt, till exempel via telefon eller videolänk.

De allmänna råden ska också hjälpa dig att bedöma om det finns behov av att andra yrkesutövare än boendepersonalen vistas i boendet. Det kan handla om personer som tillhandahåller tjänster såsom tandvård, fotvård, tolkning och reparationer.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Rekommendationer om smittförebyggande åtgärder vid beslut om undantag från besöksförbudet

För det fall du som verksamhetsansvarig bedömer att det finns skäl för undantag från besöksförbudet har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer. Dessa ger dig råd om hur din verksamhet kan ta fram lokala rutiner för att förebygga smittspridning av covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bild som ges i samhället i övrigt; att det har varit svårt för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridningen.

På deras webbplats kan du bland annat ta del av:

  • sammanställningar från tillsynen av äldreboenden, hemtjänsten och LSS-bostäder
  • utmaningar och svårigheter
  • åtgärder som verksamheter har genomfört med positiv effekt.

Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Publicerad: