Chefer och huvudmän i kommunen

Sidan uppdateras löpande allt eftersom ny kunskap om covid-19 tillkommer. I vissa fall har vi länkat till information och material som tagits fram av andra aktörer. Ansvaret för det innehållet ligger på respektive aktör.

Svar på vanliga frågor 

Frågor och svar för socialtjänsten
Frågor och svar för kommunal hälso- och sjukvård

Meddelandeblad om kommunens ansvar i pandemin

Meddelandebladet nnehåller en sammanställning av kommunens ansvar och riktar sig till dig som arbetar som chef eller huvudman.
Ladda ner meddelandeblad (pdf)

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner

I arbetsmaterialet finns förslag på hur man kan arbeta med basala hygienrutiner på till exempel på äldreboende, inom hemtjänsten eller på LSS-verksamhet. Med stöd av materialet kan du tillsammans med personalen reflektera kring hur och när ni ska använda de basala hygienrutinerna i er verksamhet, samt varför det är så viktigt att rutinerna följs.
Stöd i arbetet med basala hygienrutiner, 18 maj (pdf)

Stöd för olika personalgrupper och verksamheter

Samlad information till baspersonal som arbetar nära brukare
Samlad information till socialsekreterare och handläggare

Bostad enligt LSS för vuxna

Dokumentet tar upp hur boendet kan minimera smitta, förbereda verksamheten vad gäller smittspridning och hur personalen kan stötta de boende i vardagen.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 26 maj (pdf)

Särskilt boende för äldre

Checklista för äldreboenden. I checklistan för att hindra smittspridning på äldreboenden finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar på kort och lång sikt. Innehållet kan också vara relevant för till exempel korttidsboenden.

Ladda ner checklistan Hindra smittspridning på äldreboenden (pdf)

Personer med demenssjukdom

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, 24 april (pdf)

Enkätverktyg för lokal lägesbild av arbetet med att hindra smittspridning

Användarstödet syftar till att ge ett stöd till kommuner för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre. Användarstödet består dels av förslag på hur man kan gå tillväga, dels av enkätfrågor riktade till de ansvariga på särskilda boenden för äldre.
Användarstöd – stöd till kommunen för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre (pdf)

 

Särskilt om besöksförbudet på äldreboenden

Det råder generellt besöksförbud på landets äldreboenden. Eventuella undantag beslutas av verksamhetsansvarig och föregås av en enskild bedömning. Socialstyrelsen rekommenderar att besök i första hand ordnas utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade.

För att bevilja besök behöver den verksamhetsansvarige ha vägt in dels om det finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet och dels om den aktuella verksamheten kan genomföra besöket på ett säkert sätt. Exempel på motiveringar för undantag utomhus och inomhus finns i våra allmänna råd.

Uppdatering 14 juli 2020: Den nya versionen av de allmänna råden understryker vikten av att värna sociala kontakter och att verksamheten planerar för säkra besök.

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet utifrån antikroppstest (31 juli) (pdf)

I frågor och svar för socialtjänsten finns flera frågor om besöksförbudet

Säkra besök i covid-19-pandemin, exempel från kommuner

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Stöd för att skapa en lokal lägesbild i särskilda boenden för äldre

Stödet syftar till att ge en kommungemensam lägesbild av arbetet med att förhindra och hantera smittspridning i särskilda boenden för äldre. Det består av enkätfrågor och ett användarstöd med förslag på hur man kan gå tillväga. Enkätfrågorna är tänkta att besvaras av ansvariga på särskilda boenden för äldre. De ska sedan sammanställas kommungemensamt för att kunna analysera och förbättra arbetet med att förhindra smitta av covid-19 på särskilda boenden för äldre. Användning av materialet kan ge underlag till ett mer systematiskt kvalitetsarbete på de särskilda boendena.

Användarstöd – stöd till kommunen för att skapa sig en lokal lägesbild med anledning av covid-19 på särskilda boenden för äldre (pdf)

Bilaga 1 – enkätfrågor (word)

Bilaga 2 – enkätfrågor (excel)


Rekommendationer vid besök i särskilt boende.

Ett stöd för att ta fram lokala rutiner som förebygger smittspridning av covid-19 vid besök på äldreboenden.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bilden i samhället av att det har varit svårt att begränsa smittspridningen i äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna.
Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Hälso- och sjukvård

Planeringsstöd för rehabilitering

Planeringsstödet beskriver de olika åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess och används i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer.
Rehabilitering i samband med covid-19, 11 maj (pdf)

Verktyget hjälper till att bedöma vårdbehovet och ger en skattning av verksamhetens resursbehov.

Beräkningsverktyg för eftervård, bilaga 1, 11 maj (pdf)

Beräkningsverktyg för IVA och eftervård, bilaga 2, 11 maj (excel)

 

Kunskapsstöd om rehabilitering

Kunskapsstödet ger förslag på hur du kan använda rehabiliterande insatser och arbetssätt för att patienterna ska återfå sin hälsa och funktions- och aktivitetsförmåga. Kan också användas för att planera resurser för rehabilitering.
Kunskapsstöd för sluten vård, 15 maj (pdf)

Kunskapsstöd för primärvård – kommunal och regional, 15 maj (pdf)


Principer för prioritering inom rutinsjukvård.

I stödet finns principer för prioritering av resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin.

Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå. Vårdens huvudmän och vårdgivare behöver därför anpassa det till sin verksamhet. Detta för att högt prioriterad rutinsjukvård inte ska riskera att prioriteras ner.
Nationella principer för prioritering i hälso- och sjukvården, 20 april (pdf)

Checklista för patientsäkerhet

Vi har publicerat en checklista för patientsäkerhet. Checklistan vänder sig till chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Den utgår från den nationella handlingsplanen och har det övergripande målet att vården ska vara god och säker – överallt och alltid.
Checklista för ökad patientsäkerhet under covid-19, 15 maj (pdf)

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.
Samlat stöd för patientsäkerhet

Handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19

Tillämpning av besöksförbudet på äldreboenden

Allmänna råd gällande undantag från besöksförbudet

De allmänna råden syftar till att stötta dig som verksamhetsansvarig att bedöma om det finns särskilda omständigheter som motiverar till undantag från besöksförbudet på äldreboenden. Här finns exempel på omständigheter som i det enskilda fallet kan motivera till undantag från besöksförbudet.

Socialstyrelsen rekommenderar i första hand besök utomhus, om det är möjligt. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. Varje bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och den aktuella verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt. 

De allmänna råden ska också hjälpa dig att bedöma om det finns behov av att andra yrkesutövare än boendepersonalen vistas i boendet. Det kan handla om personer som tillhandahåller tjänster såsom tandvård, fotvård, tolkning och reparationer.

14 juli 2020: De allmänna råden har uppdaterats för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Undantag från besöksförbudet för besökare som har antikroppar

I dokumentet finns stöd för dig som bedömer om ni kan göra undantag från besöksförbudet för personer som har påvisade antikroppar mot covid-19. Observera att din bedömning också behöver väga in om verksamheten kan genomföra besöket på ett säkert sätt.

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet för personer som har antikroppar (31 juli)

Att ordna säkra besök

Även om det är besöksförbud på landets äldreboenden har verksamheten ett ansvar att stödja de äldres sociala kontakt med anhöriga. Besök får bara göras om verksamhetschefen har tillåtit ett undantag från besöksförbudet. Olika verksamheter har olika förutsättningar, och lösningarna behöver därför se olika ut. Här har vi samlat några exempel från kommuner som har ordnat säkra besök:

Säkra besök i covid-19-pandemin, exempel från kommuner

För det fall du som verksamhetsansvarig bedömer att det finns skäl för undantag från besöksförbudet har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer. Dessa ger dig råd om hur din verksamhet kan ta fram lokala rutiner för att förebygga smittspridning av covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin

Resultat från tillsyn av äldre- och funktionshinderomsorg

IVO:s särskilda tillsyn under pandemin har omfattat 1045 verksamheter. Resultatet bekräftar den bild som ges i samhället i övrigt; att det har varit svårt för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridningen.

På deras webbplats kan du bland annat ta del av:

  • sammanställningar från tillsynen av äldreboenden, hemtjänsten och LSS-bostäder
  • utmaningar och svårigheter
  • åtgärder som verksamheter har genomfört med positiv effekt.

Läs mer om resultatet av tillsynen hos IVO

Senast uppdaterad:
Publicerad: