Nasjonaale unnebelåhkoeh

Datne lïhtseginie aktene Sveerjen unnebelåhkojste? Daesnie datne bïevnesh gaavnh reaktaj bïjre mah datne åtnah.

Sveerje vïjhte nasjonaale unnebelåhkoeh åtna: judarh, romerh, saemieh, sveerjesåevmieladtjh jïh torneladtjh. Datne nænnosth jis datne lïhtseginie aktene unnebelåhkojste jallh ij – dïhte lea dan bïjre mij tjïertine datne identifijeradamme jïh damth ektievoetem.

Våarome lea laake nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre mij bööti jaepien 2010 jïh lea nænnoestamme orre njoelkedassigujmie tsïengelen 1.b. raejeste. Mah tjïerth mah edtjin bæjhkoehtamme goh unnebelåhkojde rïjhkebiejjie nænnoesti. Dïhte lij seamma aejkien goh Sveerje 1999 meatan Europaraerien mieriekonvensjovnese vaarjelimmien bïjre nasjonaale unnebelåhkojde jïh dïhte europeijen njoelkedasse laantebiehkie- jallh unnebelåhkoegïeli bïjre.

Senast uppdaterad:
Publicerad: