Livmoderhalscancer – screening med HPV-test

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för livmoderhalscancer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Livmoderhalscancer, screening med HPV-test

Del av befolkningen
Kvinnor 23-70 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med HPV-analys

  • vart femte år till kvinnor i åldern 23–49 år
  • vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–70 år.

Socialstyrelsen bedömer att det rekommenderade screeningprogrammet ger hälsovinster som överväger de negativa effekterna. Screeningen bedöms minska sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer.

Alla deltagare i screeningen bör erbjudas provtagning med HPV-analys. Då upptäcker man risken för livmoderhalscancer tidigare än med analys för cytologi, som tidigare rekommenderades för de yngre i screeningen. De rekommenderade screeningintervallen förutsätter metoden HPV-analys, och kan införas först efter att en deltagare har tagit ett prov med sådan analys.

Regionerna bör erbjuda provtagning hos en vårdgivare, men självprovtagning kan erbjudas som alternativ. Självprovtagning bedöms ge ett likvärdigt resultat, men det saknas kunskap om hur självprovtagningen påverkar både deltagandet i screeningen och följsamheten till uppföljande provtagning.

Uppdatering av föreskrift och vårdprogram

Screening för livmoderhalscancer regleras idag av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening. Socialstyrelsen avser att anpassa dessa föreskrifter och allmänna råd till den uppdaterade screeningrekommendationen. Ett förslag på ändringar beräknas gå ut på remiss våren 2022, och ändringarna beräknas gälla från sommaren 2022. När föreskrifterna träder i kraft kommer de delar av rekommendationen som avser analysmetod, screeningintervall och åldersspann att vara författningsbundna.

Även vårdprogrammet för cervixcancerprevention uppdateras i linje med den uppdaterade screeningrekommendationen. Vårdprogrammet skickas på remiss våren 2022.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Förlängd giltighet för tillfälliga föreskrifter för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning

En region som på grund av sjukdomen covid-19 bedömer att det inte är möjligt att erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning med gällande krav för analyser får från mitten av juli 2020 fram till och med juni 2022 i stället erbjuda screening med analys för endast humant papillomvirus (HPV). Detta möjliggör självprovtagning för hela screeninggruppen.

Här hittar du mer information 

Uppföljning av screeningprogrammen

I Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram ingår att utvärdera om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka om effekten av screeningen försämras eller uteblir.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom screeningprogrammet som behöver förbättras.
Det kan även innebära nya rekommendationer när screeningprogrammet ses över.

Ladda ner eller beställ

Indikatorer för livmoderhalscancer
Indikatorer – screening för livmoderhalscancerArtikelnummer: 2022-2-7762|Publicerad: 2022-02-23
Folder
Modell för bedömning av nationella screeningprogram
Senast uppdaterad:
Publicerad: