Senaste versionen av HSLF-FS 2019:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2020:53

Senaste lydelse: Gäller från och med 2020-12-10

Inledande bestämmelser

1 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter och allmänna råd till

– lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälsooch sjukvården,
– förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi, och
– förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning.

2 § De uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd har samma betydelse som i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

Villkor för screening för bröstcancer med mammografi

3 § Regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18–24:e månad till personer som vid födseln har tillskrivits det juridiska könet kvinna och tillhör åldersgruppen 40–74 år. (HSLF-FS 2020:53)

4 § Screeningen ska inte erbjudas, om det i det enskilda fallet är olämpligt eller obehövligt av medicinska skäl.

Allmänna råd
Medicinska skäl kan t.ex. vara att en person har fått eller ska få motsvarande undersökning i annan vård och behandling eller har genomgått ett kirurgiskt ingrepp som minskar risken för bröstcancer.

Villkor för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning

5 § Regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning till personer som vid födseln har tillskrivits det juridiska könet kvinna och tillhör åldersgrupperna (HSLF-FS 2020:53)

  1. 23–29 år, med analys för cytologi vart tredje år,
  2. 30–49 år, med analys för humant papillomvirus (HPV) vart tredje år och med kompletterande analys för cytologi vid det provtagningstillfälle som ligger närmast den tidpunkt då personen fyller 41 år, och
  3. 50–64 år, med analys för HPV vart sjunde år.

6 § Screeningen ska inte erbjudas, om det i det enskilda fallet är olämpligt eller obehövligt av medicinska skäl.

Allmänna råd
Medicinska skäl kan t.ex. vara att en person har fått eller ska få motsvarande undersökning i annan vård och behandling eller har genomgått ett kirurgiskt ingrepp som minskar risken för livmoderhalscancer.

Ladda ner eller beställ

Publicerad: