Utvärdering av nationella screeningprogram

I Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram ingår att utvärdera om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Utgångspunkten för utvärderingarna är följsamheten till våra nationella screeningprogram.

Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer som ett stöd för prioriteringar och beslut. De ger vägledning om vilka områden inom screeningprogrammen som behöver förbättras. Det kan även innebära nya rekommendationer när screeningprogrammen ses över.

 

Områden som har utvärderats

Publicerad: