Svårbehandlat självskadebeteende

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att vård av patienter med allvarligt, livshotande, omfattande och upprepat självskadebeteende ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter för vuxna. Den vård som avser barn ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av dessa enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Följande, men inte uteslutande, patientgrupper ska remitteras till nationella enheter för bedömning och eventuellt behandling:

  • När två behandlingsförsök, riktade mot självskadebeteendet, har genomförts utan tillräcklig förväntad framgång. Eventuell psykiatrisk samsjuklighet, så som ätstörningar och beroendesjukdom bör inte dominera den kliniska bilden.
  • Barn med eskalerande självskadebeteende.

Av den uppföljning som görs av vården efter utskrivning från en nationell enhet, ska minst en uppföljning utföras av denna enhet.

Förtydliganden till definitionen:

  • Patienter som vårdas enligt agen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård kan vårdas vid nationella enheter om lokalerna är anpassade till detta
  • Patienter som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, kan vårdas vid nationella enheter om inte missbruket dominerar sjukdomsbilden.

Avgränsningar till definitionen:

  • Tvångsvårdade patienter med allmänfarlig sjukdom ska ej vårdas vid nationella enheter

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel (inkl. undertillstånd för barn)

Region Stockholm genom Stockholms läns sjukvårdsområde (inkl. undertillstånd för barn)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Giltighetstid

Från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: