Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen följer upp nationell högspecialiserad vård och publicerar nya resultat en gång per år. Syftet är att se om målet med god och jämlik vård uppfylls.

Här kan du bland annat följa hur många patienter som behandlas, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om det är lika många kvinnor som män som behandlas inom nationell högspecialiserad vård. Du kan också se väntetider till vårdenheterna och viktiga vårdresultat, såsom överlevnad och vanliga komplikationer. Mer om uppföljningsmåtten, inrapportering av data och olika statistiska begrepp.

Tillståndsinnehavarna ska utföra egenkontroller, se föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen ansvarar för regelbundna och fördjupade uppföljningar av tillstånden.

Tänk på att statistiken inte är tillräcklig för att värdera rikets eller en enhets resultat. Den ger en indikation på om det behövs djupare analyser.

Sidan är under uppdatering med 2023 års data

Kvalitetskontroll pågår fram till och med 6 maj 2024. Till dess är data för 2023 preliminära.

Bakgrundsmått

Bakgrundsmåtten ger en bild av hur många patienterna är, hur många behandlingar de har fått, var de kommer ifrån och hur sjuka de är när de behandlas. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år.

Kontakt

Har du frågor om den årliga uppföljningen av nationell högspecialiserad vård kan du kontakta Socialstyrelsen via mejladressen nedan. Gäller frågorna de nationella vårdenheternas resultat vänligen kontakta respektive vårdgivare (NHV-enhet).

E-post: nhv@socialstyrelsen.se
Senast uppdaterad:
Publicerad: