Direktåtkomst - övergripande

Direktåtkomst är ett sätt att ta del av personuppgifter. Den som har direktåtkomst till någon annans register eller databas kan på egen hand söka efter uppgifter men utan att kunna påverka innehållet.

Direktåtkomst inom hälso- och sjukvård

Sammanhållen journalföring gör det möjligt att under vissa förutsättningar ta del av personuppgifter mellan vårdgivare genom direktåtkomst.

Vårdgivaren får under vissa förutsättningar ge en patient direktåtkomst till hela eller delar av sin patientjournal.

Direktåtkomst ska skiljas från elektronisk åtkomst inom en vårdgivare.

Direktåtkomst får inte förekomma mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst

Det råder sekretess mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och därför är det inte tillåtet med direktåtkomst mellan dessa verksamheter. Det innebär till exempel att kommunens biståndshandläggare inte får ta del av uppgifter i en patientjournal genom direktåtkomst.

Direktåtkomst inom socialtjänst

För socialtjänsten finns inga bestämmelser liknande sammanhållen journalföring som tillåter att olika utförare har direkt tillgång till varandras dokumentation.

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: