Nationella och regionala kvalitetsregister. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

På den här sidan beskriver vi vad som gäller för nationella och regionala kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården och möjligheten att jämföra uppgifter inom socialtjänsten.

Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården

Kvalitetsregister finns för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsregister gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. Personuppgifter i dessa register får inte behandlas för några andra ändamål. Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får behandla personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.

Förutsättningar för registrering i kvalitetsregister

Ett grundläggande krav för att få registrera uppgifter i ett nationellt kvalitetsregister är att patienten inte motsatt sig det. Det är samma förutsättningar som gäller för så kallat tyst samtycke vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Innan uppgifterna registreras ska den personuppgiftsansvariga se till att patienten får information om till exempel ändamålet med registret, varifrån uppgifterna hämtas och om rätten att få uppgifterna utplånade.

Det finns särskilda regler för en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till personuppgiftsbehandling.

Direktåtkomst till inrapporterade uppgifter

En vårdgivare får ha direktåtkomst till de personuppgifter som vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. Direktåtkomst får bara användas för de ändamål som är tillåtna för kvalitetsregistren.

Socialtjänsten och kvalitetsregister

På socialtjänstens område finns inget regelverk som motsvarar hälso- och sjukvårdens individbaserade nationella kvalitetsregister. Inom socialtjänsten får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att kunna utföra arbetsuppgifter. Det är bland annat tillåtet för en kommunal myndighet att behandla personuppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Det finns alltså möjlighet att använda personuppgifter som finns i den egna verksamheten om det är nödvändigt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet.

Därutöver finns vissa möjligheter för socialtjänsten att sammanställa uppgifter om resultat och kvalitet och jämföra sig med andra kommuner. En förutsättning är att sammanställningarna är utformade så att enskilda individer inte kan identifieras.

Socialstyrelsen samlar också in vissa uppgifter från socialtjänsten för att sammanställa officiell statistik.

Mer hos oss

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: