Omsorgsgivare. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

I lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation används begreppet omsorgsgivare. Omsorgsgivare är den som ansvarar för eller utför insatser för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Omsorgsgivare är benämningen på den myndighet (oftast nämnd), juridisk person eller enskild näringsidkare inom socialtjänsten som har möjlighet att ge och få tillgång till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen.

Med insatser för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning avses i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation följande insatser:

  • Insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som avses i 3 kap. 6 § första stycket samma lag och som lämnas till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. I det ingår hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst för att underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.
  • Insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som avses i 5 kap. 5 och 7 §§ samma lag. I det ingår särskilda boenden.
  • Insatser enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. I det ingår insatser som avser socialnämndens erbjudande av hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning.
  • Samtliga insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: