CRA (Community Reinforcement Approach)

CRA (Community Reinforcement Approach) är en manualbaserad metod för behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Insats

CRA utvecklades i USA på 1970-talet av Nathan Azrin och är en metod för behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Metoden bygger i huvudsak på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. Metoden manualiserades på 90-talet av Robert J Meyers och Jane Smith och har sedan utvecklats till flera andra metoder, dessa även med inslag av motiverande samtal (MI). Bland annat finns metoderna A-CRA för ungdomar och unga vuxna, CRAFT för närstående och ACC för eftervård av ungdomar och unga vuxna.

Målgrupp

Vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Syfte

CRA syftar till att hjälpa personer till ett drogfritt liv. Faktorer som främjar drogfrihet i personens närmiljö förstärks medan faktorer som främjar droganvändningen minskas.

Innehåll och genomförande

CRA innehåller flera procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. De huvudsakliga procedurerna är funktionsana-lys av alkohol- och narkotikaanvändning samt drogfritt beteende och att öka drogfria aktiviteter, ”tacka-nej-färdigheter”, problemlösning och kommunikationsfärdigheter. Även återfallsprevention är en viktig del i behandlingen.

Behandlingen är uttalat praktisk till sin karaktär och vissa delar sker utanför terapirummet. Tanken är att en person som vet vad som utlöser substansbruksbeteenden kan hitta sätt att undvika eller hantera de utlösande faktorerna (triggers). Samtidigt får personen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

Behandlaren och personen med substansbruk kartlägger tillsammans vad som utlöser substansbruket och vilka konsekvenser substansbruket har. De undersöker också under vilka förhållanden personen är drogfri och konsekvenserna av det. Personen ska utföra aktiviteter i närvaro av naturliga förstärkare i omgivningen, såsom arbete eller studier och sociala aktiviteter. Frekvensen av meningsfulla aktiviteter ökas med stöd av närstående. Bestraffning undviks och motiverande samtal integreras för att understryka personens ansvar och valfrihet.

Omfattning och intensitet

Behandlingen omfattar cirka tolv sessioner under tre månader, men kan också genomföras med färre sessioner. Varje session varar 45 minuter till en timme. Efter dessa sessioner kan enstaka ”boostersessioner” ges med länge mellanrum under kommande nio månader.

Utbildning och licens

Det finns inga restriktioner eller någon licens för att bedriva CRA i Sverige. En utbildning på cirka tre dagar med efterföljande handledning ges på ett par ställen i Sverige. Utbildningen förutsätter grundläggande kliniska färdigheter och kompetens i kognitiv beteendeterapi.

Metodföreträdare och certifierade utbildare i USA finns på Chestnut Health Systems. Certifierade terapeuter och som använder och utbildar i originalmanualen för CRA är ACRA Sverige och Izi Learning by doing.

Annan utbildning finns också bland annat hos: Learning Transfer

Kunskap om insatsens effekter

CRA ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende gällande missbruk eller beroende av alkohol, missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat och missbruk eller beroende av opiater.

Referenser

  • Magoulias, E. & Forsberg, L. (2005). Community Reinforcement Approach CRA. Stockholm. Statens institutionsstyrelse.
  • Meyers, R. J. & Smith, J. E. (1995). Clinical Guide to Alcohol Treatment. The Community Reinforcement Approach. New York. The Guilford Press.
  • Meyers, R.J. & Miller, W.R.(Ed:s) (2001). A Community Reinforcement Approach to Addiction Treatment. Cambridge. Cambridge University Press.
  • Meyers, R.J., Roozen, H.G., & Smith, J.E. (2011). The Community Reinforcement Approach: An update of the evidence. Alcohol Research and Health, 33(4), 380–388.
Senast uppdaterad:
Publicerad: