CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training)

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) är en manualbaserad metod för närstående till personer med substansbruk, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Insats

CRA utvecklades i USA på 1970-talet av Nathan Azrin och är en metod för behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Metoden bygger i huvudsak på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. Metoden manualiserades på 90-talet av Robert J Meyers och Jane Smith och har sedan utvecklats till flera andra metoder, dessa även med inslag av motiverande samtal (MI). Bland annat finns metoderna A-CRA för ungdomar och unga vuxna, CRAFT för närstående och ACC för eftervård av ungdomar och unga vuxna.

Målgrupp

Närstående till personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. En närstående kan vara partner, syskon, förälder, barn eller vän. Den närstående är en person som bryr sig om personen med beroendeproblem, som både vill hjälpa sig själv och stödja den andre till förändring.

Syfte

CRAFT syftar till att förbättra livskvalitet och den egna hälsan för den närstående. Ett ytterligare syfte är att den närstående ska få stöd i att uppmuntra och hjälpa personen med skadligt bruk eller beroende att bli mottaglig för och söka behandling, stärka familjerelationer och minska konsumtion av alkohol eller narkotika. Andra aspekter i CRAFT är att minska den närståendes eventuella känsla av skuld.

Innehåll och genomförande

Behandlingen är en icke-konfrontativ manualbaserad metod där man med den närstående arbetar med positiv förstärkning av positiva beteenden hos personen med skadligt bruk eller beroende, exempelvis nykterhet och drogfrihet. Parallellt arbetar man också med att ta bort den positiva förstärkningen för beteenden som inte är önskvärda, exempelvis när personen är påverkad av alkohol eller narkotika.

De medverkande får öva på färdigheter genom rollspel och hemuppgifter för att genom förändringar i miljön och i relationsdynamiken uppmuntra drogfrihet, skapa förutsättningar för drogfria aktiviteter och motivera personen som har ett skadligt bruk eller beroende att söka och ta emot behandling. Andra delar i metoden är också att de medverkande får träna kommunikationsfärdigheter, träna på att upptäcka och hantera situationer som kan bli våldsamma samt lära sig färdigheter för att öka sitt eget välmående oavsett om personen med substansbruk väljer att förändras eller inte.

Omfattning och intensitet

Behandlingen omfattar 10–12 tillfällen på cirka 2 timmar, antingen individuellt och i grupp. När metoden ges i grupp brukar deltagarantalet vara cirka 6–12 personer.

Utbildning och licens

För den som vill använda CRAFT i sitt arbete med anhöriga rekommenderas en tredagarsutbildning. Utöver detta behöver den som ska utöva CRAFT även ha en relevant grundutbildning och god kunskap om substansbruk och beroende.

I Sverige ges tredagarsutbildningen i CRAFT av Carina Bång, carinabang.se certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor i CRAFT. Utbildningen varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Den bygger på de olika moment som ingår i CRAFT, såsom kommunikationsfärdigheter, att använda positiv förstärkning, strategier för att stärka den närstående och naturliga konsekvenser av droganvändning.

Den som deltagit i CRAFT-utbildningen erbjuds även att delta vid två webbinarier i syfte att stödja implementering samt även ett handledningstillfälle i grupp varje termin.

För att certifieras till CRAFT-terapeut krävs utöver detta att man spelar in samtal och får godkänt på samtliga moment i ”CRAFT-checklist”.

Kunskap om insatsens effekter

CRAFT ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Referenser

  • Meyers, R.J., Roozen, H.G., & Smith, J.E. (2011). The Community Reinforcement Approach: An update of the evidence. Alcohol Research and Health, 33(4), 380–388.
  • www.carinabang.se/craft Hämtad 2022-04-11.
Rekommendationer
Tillhörande dokument och bilagor
Publicerad: