A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är en manualbaserad metod för behandling av skadligt bruk eller beroende hos ungdomar, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Målgrupp: Ungdomar (13-21 år) samt vuxna

Typ av metod: Insats

CRA utvecklades i USA på 1970-talet av Nathan Azrin och är en metod för behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Metoden bygger i huvudsak på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. Metoden manualiserades på 90-talet av Robert J Meyers och Jane Smith och har sedan utvecklats till flera andra metoder, dessa även med inslag av motiverande samtal (MI). Bland annat finns metoderna A-CRA för ungdomar och unga vuxna, CRAFT för närstående och ACC för eftervård av ungdomar och unga vuxna.

Målgrupp

Ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Syfte

A-CRA syftar till att hjälpa ungdomen till ett liv i drogfrihet och en mer hälsosam livsstil. Behandlingen syftar även till att främja positiva sociala aktiviteter och relationer.

Innehåll och genomförande

A-CRA innehåller 19 procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. De huvudsakliga procedurerna är funktionsanalys av alkohol- och narkotikaanvändning samt drogfritt beteende och att öka drogfria aktiviteter, ”tacka-nej-färdigheter”, problemlösning och kommunikationsfärdigheter. Även återfallsprevention är en viktig del i behandlingen.

För att öka dessa färdigheter används rollspel med behandlaren som en viktig del i behandlingen vilket ger praktiska kunskaper och erfarenheter. En annan viktig del i behandlingen är ”tillfredsskalan” som används för att skatta nöjdhet gällande viktiga områden samt mäta utvecklingen under behandlingens gång. Slutligen är det även viktigt att involvera ungdomens vårdnadshavare och sociala nätverk i behandlingen.

Omfattning och intensitet

Behandlingen omfattar minst 15 individuella sessioner under minst tre månader, men det är även möjligt att ha fler sessioner vid behov. Varje session är 45 minuter till en timme. Det rekommenderas även att ha ett par sessioner med vårdnadshavare och ett par sessioner med ungdomen och vårdnadshavare tillsammans.

Utbildning och licens

Det finns inga restriktioner eller någon licens för att bedriva A-CRA i Sverige. Utbildningen förutsätter dock grundläggande kliniska färdigheter och kompetens i kognitiv beteendeterapi.

Metodföreträdare och certifierade utbildare i USA finns på Chestnut Health Systems. Certifierade terapeuter och som använder och utbildar i originalmanualen för CRA är ACRA Sverige och Izi Learning by doing.

Annan utbildning finns också bland annat hos Learning Transfer.

Kunskap om insatsens effekter

A-CRA ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende gällande användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år.

Referenser

  • Meyers, R.J., Roozen, H.G., & Smith, J.E. (2011). The Community Reinforcement Approach: An update of the evidence. Alcohol Research and Health, 33(4), 380–388.
  • Miulus, I. & Werge Hjerpe, K. (2018). A-CRA Adolescent Community Reinforcement Approach: A clinical guide for treating substance use disorders.
Publicerad: