Enhetlig begreppsanvändning inom läkemedelsområdet

Under 2018 till 2021 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utreda termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel. Utgångspunkten har varit Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras enligt HSLF-FS 2017:37. Vi har också tagit hänsyn till de behov som finns i samband med införandet av Nationella läkemedelslistan.

Syftet är att termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas på liknande sätt, oberoende av aktör eller system.

Arbetet har handlat om att:

  • ta fram och kvalitetssäkra definitioner i termbanken
  • ta fram en begreppsmodell utifrån nationell informationsstruktur
  • ta fram kodverk för administreringssätt och dosenhet som urval ur Snomed CT.

Regeringsuppdraget 2021

I uppdraget 2021 har vi arbetat med att:

  • utreda ordination och behandling kopplat till läkemedel
  • ta fram och kvalitetssäkra definitioner i Socialstyrelsens termbank
  • stödja vidareutvecklingen av kodverken för administreringssätt och dosenhet
  • vidareutveckla en tidigare framtagen begreppsmodell.

I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen haft ett nära samarbete med E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Rapport 2021
Rapport 2020
Tillhörande dokument
Slutrapport 2019
Delrapport 2018

Strukturerade begrepp och koder

Administreringssätt och dosenhet

Kodverken för administreringssätt och dosenhet består av begrepp för

Ordinationsorsak

Ordinationsorsak är en uppgift som enligt gällande föreskrifter ska dokumenteras vid läkemedelsordination och som även kommer ingå i den nationella läkemedelslistan.

Läs mer om Socialstyrelsens uppdrag om nationell källa för ordinationsorsak

Senast uppdaterad:
Publicerad: