Kodsystem för ordinationsorsak

Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat en nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer.

Den nationella källan för ordinationsorsak består av två delar:

  1. Ett strukturerat kodsystem med termer för behandlingsorsaker (Snomed CT-kodade) och behandlingsändamål samt deras kopplingar till unika läkemedel. Kodsystemet täcker i dag samtliga godkända läkemedel samt rikslicenser (lagerberedningar som säljer mer än 1 000 förpackningar per år).
  2. Ett separat kodverk med Snomed CT-kodade ändringsorsaker.

Behandlingsorsaker, behandlingsändamål och ändringsorsaker

Vid en läkemedelsordination ska ordinatören enligt de gällande föreskrifterna dokumentera en eller flera ordinationsorsaker, som sedan lagras i journalen. Begreppet ordinationsorsak används som ett samlingsbegrepp för behandlingsorsaker och ändringsorsaker.

  • Behandlingsorsaken är den omständighet, till exempel ”hypertoni", som är skälet till behandlingen, och som ordinatören behöver tolka för att kunna fatta rätt beslut om patientens fortsatta behandling. I samband med en förskrivning ska ordinatören också ange ett eller flera behandlingsändamål som uttrycker behandlingsorsaken på ett sådant sätt att den enkelt kan förstås av patienten.
  • Om läkemedelsbehandlingen senare behöver ändras av någon anledning som avviker från behandlingsplanen, så dokumenterar ordinatören en ändringsorsak. Uppgiften om behandlingsorsak behöver fortfarande finnas kvar, och ändringsorsaken kan aldrig ersätta behandlingsorsaken. Båda uppgifterna utgör viktig information för nästa ordinatör, och är därmed viktiga för patientsäkerheten.

Den nationella källans innehåll

Den nationella källan för ordinationsorsak innehåller kopplingar mellan läkemedel och behandlingsorsaker för att ordinatören ska presenteras för ett urval behandlingsorsaker utifrån det läkemedel som har valts. Det ska även vara möjligt att välja behandlingsorsak fritt ur hela lexikonet. Varje unik behandlingsorsak har kopplats till den medicinska referensterminologin Snomed CT, och därför krävs att den som implementerar kodsystemet i ett system har Snomed CT-licens.

Ändringsorsakerna utgör ett eget kodverk, eftersom de inte är kopplade till läkemedel och endast består av en handfull termer med tillhörande Snomed CT-koder.

Distribution och implementering

Kodsystemet med behandlingsorsaker och behandlingsändamål distribueras av Inera som Sil-tjänster (Svenska informationstjänster för läkemedel).

Kodverket med ändringsorsaker tillhandahåller Socialstyrelsen på förfrågan, i väntan på att även det kan distribueras via Sil. Om du vill beställa kodverket eller om du har frågor eller kommentarer, så är du välkommen att kontakta oss via det här formuläret.

Inera tillhandahåller integrationshandledningar som ger stöd och riktlinjer till systemleverantörer som vill implementera kodsystemen i sina system.

Ordinationsorsak ingår i Nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram en nationell läkemedelslista. Den nationella läkemedelslistan kommer att bli en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Uppgifter som kommer att ingå i den nationella läkemedelslistan är bland annat behandlingsorsak, behandlingsändamål och ändringsorsak.

Läs mer om E-hälsomyndighetens arbete med Nationella läkemedelslistan på deras webbplats.

Ladda ner


Har du frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar?

Skicka in frågor och förslag

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: