Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg samverkar med flera aktörer på olika nivåer för att öka kunskapen om äldreomsorg och stödja utveckling och implementering av aktuell kunskap och arbetssätt.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg har i uppdrag att

  • öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå
  • stödja utveckling och implementering av kunskap och nya arbetssätt på lokal nivå.

Kompetenscentrumet arbetar med omvärldsbevakning, bland annat genom att följa forskningen på området.

Samverkan är en viktig del av arbetet

För att kunna utveckla kunskapen om äldreomsorg och vara ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter är det viktigt att kompetenscentrumet har ett kunskapsutbyte med dessa organisationer på flera nivåer. Det handlar om en samverkan med allt från chefer och utvecklare, på både strategisk och operativ nivå, till medarbetare som arbetar nära äldre personer. För att kunna stödja beslutsfattare på olika nivåer är det viktigt att kompetenscentrumet kan beskriva hur kommuner arbetar och hur deras förutsättningar ser ut, men också vilka utmaningar de har och ser framöver.

Arbetet som kompetenscentrumet gör ska kopplas till andra myndigheter och den nationella kunskapsstyrningen. Därför finns ett nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Andra kommande samarbetspartners är pensionärsorganisationer, universitet och högskolor, FoU Välfärd samt professions- och fackförbund.

Linkedin-sida för äldreomsorgsfrågor

En Linkedin-sida för äldreomsorgsfrågor finns nu med syfte att skapa dialog med bland andra äldreomsorgschefer, första linjens chefer och verksamhetstutvecklare inom äldreomsorgen. Där får du veta mer om det arbete myndigheten gör på äldreområdet och få inspiration till att använda dig av olika kunskapsstöd och statistiska underlag, ta del av exempel och annat innehåll som är relevant för fortsatt utvecklingsarbete.

Pågående aktiviteter

Länsseminarier

Under 2023-2024 anordnar kompetenscentrumet ett antal länsvisa seminarier ute i landet där kommuner och verksamheter möts för att utbyta erfarenheter om äldreomsorgen. Syftet med seminarierna är att inspirera verksamheterna till fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Det övergripande temat för seminarierna är kompetensförsörjning. 

Dialogmöten med kommuner

Dialogmöten med ett urval av kommuner och verksamheter inom äldreomsorgen ordnas för att lyssna in utmaningar och förutsättningar inom äldreomsorgen och hur kommunerna och verksamheterna möter dessa utmaningar. Kompetenscentrumet kommer även träffa verksamheter som använder sig av innovativa arbetssätt och har kreativa utvecklingsprojekt.

Erfarenhetsutbyte för professioner inom äldreomsorgen

Centrala yrkesgrupper inom äldreomsorgen har efterfrågat arenor för erfarenhetsbyte och möjlighet att träffa andra som arbetar med samma sak i olika delar av landet. Därför arrangerar kompetenscentrumet från och med hösten 2023 digitala möten för erfarenhets- och kunskapsutbyten. Under hösten får personer som arbetar med utvecklingsfrågor möjlighet att byta erfarenheter, få inspiration och nya idéer från andra. 

Erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen

Redovisning till regeringen

Kompetenscentrumet redovisar årligen genomförd verksamhet och kommande prioriteringar till regeringen.

Kontakt

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg
Senast uppdaterad:
Publicerad: