Regelverk – vård och omsorg för äldre personer

Vården och omsorgen regleras av flera lagar, föreskrifter och allmänna råd. Här är ett urval ur regelverket som kan vara bra att känna till för dig som arbetar inom vård och omsorg för äldre personer.

Lagstiftning

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen, SoL, är den rättsliga grunden för kommunernas äldreomsorg. Enligt SoL ska socialtjänstens omsorg om äldre personer ha fokus på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (nationell värdegrund för äldreomsorg). SoL innehåller bland annat bestämmelser om rätt till bistånd i form av exempelvis hemtjänst och särskilt boende, förenklat beslutsfattande, fast omsorgskontakt, avgifter och hur man kan överklaga beslut. Även skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheter och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah finns reglerad i SoL.

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, anger vad hälso- och sjukvård är. I HSL fastställs också grundläggande krav på hälso- och sjukvården och vilket ansvar regioner och kommuner har att erbjuda hälso- och sjukvård. Av HSL framgår att kommunerna ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges på särskilda boenden för äldre personer upp till sjuksköterskenivå. Kommun och region kan också komma överens om att kommunen kan ge hälso- och sjukvård i den enskildes hem, så kallad hemsjukvård, upp till sjuksköterskenivå. Här finns också regler om bland annat samordnad individuell plan (SIP), vårdgaranti och vårdavgifter.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL

Tandvårdslagen

I tandvårdslagen beskrivs vad tandvård är och vilka krav som gäller för den som ger tandvård. Det är regionen som ansvarar för att erbjuda medborgarna tandvård men den kan överlåta genomförandet av tandvården till annan. I ansvaret ligger att genomföra uppsökande verksamhet bland annat för personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård. I lagen finns också regler om avgifter.

Tandvårdslagen (1985:125), TvL

Smittskyddslagen

Smittskyddslagen syftar till att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar i befolkningen. Här finns regler om läkares ansvar, förhållningsregler vid smitta, anmälningsplikt och smittspårning. Här finns också mer ingripande åtgärder för att förhindra allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar. I lagen regleras också smittskyddsläkarens uppdrag.

Smittskyddslagen (2004:168)

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen, PSL, reglerar vilket ansvar den som bedriver hälso- och sjukvård (vårdgivare) har. En vårdgivare ska systematiskt arbeta för att förebygga att någon skadas i vården. Här finns också regler om att utreda vårdskador, risker för vårdskador, och en skyldighet att förhindra att något liknande händer igen. I detta ingår att anmäla allvarliga händelser till IVO, enligt lex Maria. I PSL finns även bestämmelser som rör behörigheter för personal inom vården, till exempel legitimationer och skyddad yrkestitel för undersköterskor. PSL innehåller bestämmelser om vilket ansvar de har i sin yrkesutövning, exempelvis skyldigheten att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, rapportera vårdskador, och risk för vårdskador och att iaktta tystnadsplikt i arbetet. Här anges också IVO:s ansvar för tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal.

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

Patientlagen

I patientlagen finns regler för att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Här finns bland annat regler om

  • vårdens tillgänglighet
  • vilken information som ska lämnas till patienten och dennes närstående
  • hur patienten och närstående ska göras delaktiga i vården
  • regler om samtycke
  • fast vårdkontakt
  • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
  • när patienten har rätt till en ny medicinsk bedömning.

Patientlagen (2014:821), PL

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns regler som beskriver hur samverkan mellan region och kommun ska gå till när någon läggs in på och skrivs ut från sjukhus (slutenvård). Bland annat finns regler om samordnad individuell planering. Här regleras också kommunernas betalningsansvar för personer som är utskrivningsklara men som fortsätter att vårdas på sjukhus.

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LoSUS)

Patientdatalagen

I patientdatalagen, PDL, finns regler om journalföring. Lagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter patienter och sjukvården och dess personal har rörande patientjournaler. I PDL finns också regler om hur personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården.

Patientdatalagen (2008:355), PDL

Lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Lagen ger möjlighet för vård- och omsorgsgivare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet att, under vissa förutsättningar, göra personuppgifter tillgängliga och ta del av varandras dokumentation genom ett elektroniskt system. Här finns också regler som ger den enskilde möjlighet att spärra, det vill säga förhindra tillgängliggörande, av dennes personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare.

Lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, SVOD

Förvaltningslagen

Förvaltningslagens bestämmelser gäller för socialtjänstens handläggning av ärenden, så länge som det inte finns bestämmelser i andra lagar eller förordningar som avviker från det som står i förvaltningslagen. Förvaltningslagen, FL, innehåller flera viktiga grundprinciper för all offentlig förvaltning, exempelvis

  • att myndigheterna ska vara sakliga och opartiska
  • att alla åtgärder ska vara proportionella
  • att myndigheten ska vara tillgänglig för kontakt från enskilda.

Ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Andra viktiga bestämmelser som finns i FL gäller exempelvis partsinsyn, tolk och översättning, ombud, jäv, kommunikation och motivering av beslut.

Förvaltningslagen (2017:900), FL

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller även bestämmelser om tystnadsplikt för de som arbetar inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet vid kommun och region och om förbud att lämna ut allmänna handlingar från sådana verksamheter. Som huvudregel gäller sekretess inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, så kallad omvänd sekretess. En uppgift eller handling är bara offentlig om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada för den enskilde eller närstående. Lagen innehåller också bestämmelser om när sekretessen i särskilda fall får brytas, och vissa fall när detta inte är tillåtet, så kallad absolut sekretess.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL

Föreskrifter och allmänna råd 

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Mer om föreskrifter och allmänna råd.

Föreskrifter och allmänna råd som är gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Föreskrifter och allmänna råd för socialtjänstens äldreomsorg

Föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvården inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Publicerad: