Läkare med patient i undersökningsrum

Fler behöver få stöd att förändra alkoholvanor

Publicerad:
Hälso- och sjukvårdens stöd till personer med ohälsosamma levnadsvanor behöver öka. Idag är det en liten andel av patienterna på vårdcentralerna som får rådgivande samtal om alkohol, och det är stora skillnader mellan regionerna. Hälso- och sjukvården ska prioritera dem med störst behov av stöd.

Cirka 3 miljoner svenskar uppskattas ha en alkoholkonsumtion som överskrider riskbruksgränserna, enligt en skattning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 

Socialstyrelsen har följt upp hur många patienter som får rådgivning kring ohälsosamma levnadsvanor, däribland riskbruk av alkohol. Mindre än en halv procent av patienterna får rådgivande samtal om alkohol på vårdcentralerna.

Vården har en viktig uppgift

– Alkohol ökar risken för olycksfall och sjukdom, till exempel olika former av cancer. Därför har hälso- och sjukvården en viktig uppgift att uppmärksamma patienter på att det kan finnas ett samband mellan hälsoproblem och alkoholkonsumtion, säger Sofia von Malortie, tf enhetschef nationella riktlinjer och screening hos Socialstyrelsen och fortsätter:

– De flesta kan få hjälp via vårdens digitala tjänster, till exempel 1177.se. Hälso- och sjukvården ska prioritera och ge mer omfattande insatser till dem som har störst behov av stöd, och väga in individuella faktorer såsom ålder, hälsa och dryckesmönster.

Uppdatering av nationella riktlinjer kring levnadsvanor

I september 2023 presenterade Socialstyrelsen nya gränsvärden kring när vården bör erbjuda stöd till personer med riskbruk av alkohol.

Gränsvärdena är ett första steg i en uppdatering av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till dem som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Åtgärd med dubbel effekt

CAN:s rapport kommer att ligga till grund för en ekonomisk konsekvensbeskrivning inom ramen för översynen av de nationella riktlinjerna. Denna kommer att publiceras under andra halvåret 2024. Sofia von Malortie välkomnar CAN:s rapport.

– I ljuset av CAN:s skattningar blir det än viktigare att hälso- och sjukvården ökar stödet för dem med riskbruk av alkohol. Idag är skillnaderna för stora mellan regionerna. Rådgivande samtal är en åtgärd som kan ha en stor effekt för patienten, och på sikt minska kostnaderna för sjukvården, eftersom man förebygger ohälsa, säger hon.

Har vi råd att låta bli? Ett samtal om hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor

Den 11 april ordnar Socialstyrelsen ett webbinarium om hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor. Det vänder sig till politiker, chefer inom primärvård/nära vård, analys- och kvalitetschefer, samordnare/strateger för nära vård och folkhälsostrateger.

Till anmälan och mer information om webbinariet om levandsvanor