ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård.

Användningsområden

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kompletterar varandra och kan användas i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation i vårdprocessen.

  • ICF kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat (funktionstillstånd, måluppfyllelse).
  • KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i processen.

Föreskrifter från och med den 1 januari 2019

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, gäller från och med den 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ.

Urval för kommunal hälso-och sjukvård

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen togs fram tillsammans med företrädare för de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och täcker alla åldersgrupper i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen kan användas som en del i den elektroniska journalen och skapar förutsättningar för lokal uppföljning och för uttag till nationell statistik (om vårdåtgärder). Du hittar mer information om urvalen i dokumenten nedan. Urvalet ur KVÅ har uppdaterats baserat på behov i verksamheterna och utifrån KVÅ 2019. I version 1.1 har koderna QM005, QM007 och QM009 fått ändrad kod- och beskrivningstext enligt KVÅ 2019 jämfört med version 1.0.

Användarstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial med information om register och statistik som en viktig källa till kunskap (Del 1) samt en beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas till Socialstyrelsen enligt uppgiftsskyldigheten i HSLF-FS 2017:67 (Del 2). Materialet finns att ladda ner som Powerpointfil med eller utan kommentarer på sidan Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: