Tillämpning av klassifikationer – urval

Här hittar du information om ett antal användningsområden för Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer, där ett urval av klassifikationerna har tagits fram inom ramen för Socialstyrelsens arbete.

Socialstyrelsens klassifikationer och de regelverk som hör till, används både för enhetlig dokumentation och för rapportering till register och databaser. I register och databaser används klassifikationerna exempelvis till registerbaserad forskning, statistikproduktion, nationella, regionala och lokala uppföljningar, analyser och utvärderingar samt i vårdens ersättningssystem. De används även för systematiskt kvalitetsarbete.

Publicerad: