Statistik om cancer

Här hittar du statistik om cancer baserad på cancerregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ned den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • År 2018 rapporterades omkring 68 000 maligna tumörer för drygt 63 000 individer till cancerregistret.
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor var bröstcancer och bland män var prostatacancer vanligast.
  • Prostatacancer var även den cancerform som orsakade flest dödsfall bland män.
  • Lungcancer var den cancerform som orsakade flest dödsfall bland kvinnor.

Källa: Statistik om nyupptäckta cancerfall 2018

Statistikpublikationer

Statistik om nyupptäckta cancerfall

Statistik om nyupptäckta cancerfall har publicerats årligen sedan cancerregistret startade 1958 och redovisar framför allt nya fall, det vill säga tumörer, i olika cancersjukdomar. Från och med 2009 års statistik redovisas också basalcellscancer i rapporten. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i december. 

Cancer i siffror

Cancer i siffror har publicerats vart fjärde år, senast 2013. Den tar upp allt från nya cancerfall till överlevnad, och ger också grundläggande fakta om olika cancersjukdomar i populärvetenskaplig form. 

Cancer i siffror 2018 – Populär vetenskapliga fakta om cancerArtikelnummer: 2018-6-10|Publicerad: 2018-01-01

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

statistikdatabasen för cancer kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp på statistikdatabaserna på olika cancersjukdomar, dödsorsaker respektive olika diagnoser för slutenvård.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om cancer kommer från tre olika register. Uppgifter om nya cancerfall (incidens) kommer från cancerregistret, den andel individer i en population som har en given sjukdom (prevalens) från patientregistret och dödlighet (mortalitet) från dödsorsaksregistret. Uppgifterna till registren skickas in som aggregerade uppgifter, vilket innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Statistikens kvalitet

I en samkörning som gjorts med dödsorsaksregistret skattades bortfallet i cancerregistret till cirka 4 procent. Bortfallet var dock högre för vissa cancersjukdomar och högre åldrar.

Studien visar också att registret har en god täckningsgrad överlag, varför registret lämpar sig bra för forskning och statistik.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: