Pandemins effekter på vården

Här hittar du statistik och analyser om uppdämda vårdbehov på grund av coronapandemin, till exempel läkarbesök och operationer jämfört med tidigare år.

Covid‑19-pandemin, eller coronapandemin som den också kallas, startade i mars 2020. Den har gett effekter på hälso- och sjukvården som vi visar på här.

Statistiken uppdateras andra onsdagen varje månad. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

 
Innehåll på sidan
  • Operationer i slutenvård och specialiserad öppenvård
  • Akutbesök
  • Specialiserad öppenvård i regioner
  • Fakta om statistiken, datafiler och definitioner

Operationer

Här hittar du statistik om operationer och kirurgiska åtgärder inom slutenvård och specialiserad öppenvård.

Inom slutenvård handlar det till exempel om kejsarsnitt och höftoperationer. Inom specialiserad öppenvård handlar det om besök på dagkirurgi, till exempel mindre ortopediska ingrepp på handled och hand.

Diagrammet visar att pandemiåren 2020‑2021 hade färre antal operationer inom slutenvård jämfört med 2017‑2019.

Diagrammet visar att pandemiåren 2020‑2021 hade färre besök på dagkirurgi jämfört med 2017‑2019.

Statistik om operationer uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel‑filerna längst ned på sidan. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Specialistvård under coronapandemin

Här finns statistik om personer som skrivits ut från sjukhus, så kallad slutenvård, samt läkarbesök på akutmottagningar och övrig somatisk specialiserad öppenvård.

Diagrammet visar att pandemivåren 2020 hade färre vårdperioder jämfört med samma period 2017‑2019. Nedgången är inte lika tydlig inom psykiatrin. Däremot är inte skillnaden lika stor för hösten 2020 jämfört med den tidigare perioden.

Besök på akutmottagning

Här hittar du statistik för besök på både somatiska och psykiatriska akutmottagningar oavsett diagnoser. Med somatisk menas att akutmottagningen är till för fysiska, kroppsliga åkommor.

Diagrammet visar förändring i besök på somatisk akutmottagning.

Diagrammet visar skillnad i antal besök på somatisk akutmottagning i olika regioner under coronapandemin jämfört med samma period 2017‑2019.

Diagrammet visar förändring i besök på psykiatrisk akutmottagning.

Diagrammet visar skillnad i antal besök på psykiatrisk akutmottagning i olika regioner under coronapandemin jämfört med samma period 2017‑2019.

Besök i specialiserad öppenvård

Statistiken baseras på läkarbesök i den specialiserade öppenvården, förutom besök på akutmottagning.

Fakta om statistiken

Syftet med statistiken är att följa utvecklingen av vården till följd av coronapandemin. Den uppdateras normalt andra onsdagen varje månad.

Statistiken om personer som skrivits ut från slutenvård, samt läkarbesök på akutmottagningar och övrig somatisk specialiserad öppenvård redovisas månadsvis och tillgängliga månader för 2020 och 2021 jämförs med ett genomsnitt för perioden 2017‑2019. Statistiken finns uppdelad på somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård. Uppgifterna för 2020 och 2021 är preliminära och kommer att ändras efter kompletterande rapportering från vårdgivarna. Detta berör särskilt de senast redovisade månaderna.

Statistiken om operationer visar samtliga vårdtillfällen per månad inom slutenvården och samtliga dagkirurgibesök per månad inom specialiserad öppenvård med minst en kirurgisk åtgärdskod (klassifikation av kirurgiska åtgärder) för period 2020 och 2021, och jämförs med ett genomsnitt för perioden 2017‑2019 och framåt.

Statistiken för slutenvården är baserad på utskrivningsdatum, alltså det datum som patienten skrevs ut. Statistiken för specialiserad öppenvård är baserad på patientens besöksdatum, så kallat indatum. Endast läkarbesök är inkluderade för specialiserad öppenvård.

Statistik uppdelad på kön, ålder och region samt jämförelseperioder finns i Excel‑filerna. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Datakälla

  • Patientregistret, Socialstyrelsen

Faktablad och datafiler

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Somatisk vård

Fysisk, kroppslig vård

Specialiserad öppenvård

Specialiserad öppenvård inkluderar personer som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är att betrakta som primärvård. Till exempel ingår besök på sjukhusbunden akutmottagning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: