Pandemins effekter på vården

Här hittar du statistik och analyser om uppdämda vårdbehov på grund av coronapandemin, till exempel läkarbesök och operationer jämfört med före pandemin.

Coronapandemin, eller covid-19-pandemin som den också kallas, startade i mars 2020 och har sedan dess genomgått flera perioder av smittspridning. Under pandemin har hälso- och sjukvården behövt ställa om sina resurser, vilket har gett effekter i form av inställda läkarbesök och operationer. Pandemin har även påverkat patienters sätt och benägenhet att söka vård.

Statistiken visar hur det ser ut sedan pandemins start jämfört med åren innan. Du hittar statistik för riket totalt samt per kön och ålder. I några diagram kan du också se hur det ser ut på regional nivå.

Statistiken uppdateras den tredje torsdagen varje månad.

Läget i landet

Siffrorna visar förändring och baseras på data till och med oktober 2021

Oktober 2021

Läkarbesök i specialiserad öppenvård

–83 991

–9 %

Oktober 2021

Dagkirurgi

–14 460

–8 %

Mars 2020 – oktober 2021

Läkarbesök jämfört med före pandemin

–856 127

–5 %

Mars 2020 – oktober 2021

Dagkirurgi jämfört med före pandemin

–154 460

–5 %

Summering

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till oktober 2021, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

 • Totalt sett har antalet genomförda operationer och vårdperioder i somatisk slutenvård minskat. Detsamma gäller läkarbesök och dagkirurgi i specialiserad öppenvård. Minskningen var som störst under första vågen, speciellt under mars–april 2020.
 • En viss ökning har skett under tredje vågen av andelen dagkirurgiska åtgärder och läkarbesök i specialiserad öppenvård.
 • Under den senaste perioden juli–oktober 2021 har andelen läkarbesök i specialiserad öppenvård åter minskat. Samtidigt har det skett en viss ökning av andelen operationer i slutenvård. Antalet genomförda vårdperioder i somatisk slutenvård är fortsatt färre, även jämfört med tidigare vågor.

Kön

 • Kvinnor har haft större procentuell minskning än män när det gäller andelen vårdperioder i somatisk slutenvård och dagkirurgiska åtgärder. Däremot har män haft större procentuell minskning än kvinnor när det gäller andelen genomförda operationer i slutenvård.
 • Kvinnor och män följer ett liknande mönster med en minskning när det gäller andelen operationer inom slutenvården och vårdperioder inom somatisk slutenvård. Det har däremot skett en ökning för både kvinnor och män under tredje vågen när det gäller andelen dagkirurgiska åtgärder. För männen ökade andelen fortsatt under den senaste perioden juli–oktober 2021.
 • Det har också skett en ökning under tredje vågen för både kvinnor och män av andelen läkarbesök i specialiserad öppenvård. Andelen minskade återigen för både kvinnor och män under den senaste perioden juli–oktober 2021.

Ålder

 • Vårdproduktionen har minskat för samtliga åldersgrupper när det gäller andelen operationer och vårdperioder inom somatisk slutenvård, samt andelen dagkirurgiska åtgärder och läkarbesök i specialiserad öppenvård.
 • När det gäller andelen vårdperioder inom somatisk slutenvård har minskningen varit störst för åldersgruppen 0–17 år.
 • Alla åldersgrupper följer ett liknande mönster med en minskning av andelen operationer och vårdperioder inom somatisk slutenvård under första, andra och tredje vågen. Under den senaste perioden juli–oktober 2021 ökade dock andelen operationer och vårdperioder inom somatisk slutenvård för åldersgruppen 70 år och äldre.
 • Andelen dagkirurgiska åtgärder och läkarbesök i specialiserad öppenvård har minskat för samtliga åldersgrupper under första och andra vågen. Under tredje vågen och den senaste perioden juli–oktober 2021 ökade dock andelen dagkirurgiska åtgärder och läkarbesök i specialiserad öppenvård för åldersgruppen 70 år och äldre.

Analys om pandemins effekter på vården

Pandemins perioder

Med första vågen menas mars–september 2020, andra vågen oktober 2020–januari 2021 och tredje vågen februari–juni 2021. Den senaste perioden är från juli 2021 och framåt.

Innehåll på sidan

 • Dagkirurgi och operationer
 • Läkarbesök
 • Hjärtinfarkt och stroke
 • Akutbesök
 • Fakta om statistiken och definitioner

Dagkirurgi och operationer

I den här delen hittar du statistik om operationer och kirurgiska åtgärder inom både slutenvård och specialiserad öppenvård totalt för riket. Det finns också uppdelat på kön och ålder.

Operationer inom slutenvård kan till exempel vara kejsarsnitt och höftoperationer. Statistiken visar totalt antal operationer inom slutenvård.

Operationer som görs inom specialiserad öppenvård kallas för dagkirurgi. Det kan till exempel handla om mindre ortopediska ingrepp på handled och hand. Också här visas det totala antalet operationer inom specialiserad öppenvård.

Om du vill fördjupa dig i statistik för olika typer av operationer kan du gå vidare till statistik för varje operationsområde

Resultat

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till oktober 2021, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

 • Under pandemiperioden har 5 procent (–154 460) färre dagkirurgiska åtgärder inom specialiserad öppenvård genomförts.
 • Under första vågen var minskningen som störst med 12 procent (–131 618) färre dagkirurgiska åtgärder. Under andra vågen minskade andelen dagkirurgiska åtgärder med 6 procent (–40 559), för att sedan öka under tredje vågen med 3 procent (+23 062) och minska med 1 procent (–5 344) under den senaste perioden juli–oktober 2021.
 • Under månaderna juli–augusti 2021 ses en lägre vårdproduktion på grund av sommarsäsong som även återspeglas när det gäller kön och ålder.

Kön

 • Andelen genomförda dagkirurgiska åtgärder i specialiserad öppenvård minskade med 6 procent (–95 773) för kvinnor och 4 procent (–58 687) för män under pandemiperioden.
 • Under första och andra vågen följer både kvinnor och män ett liknande mönster med en minskning av andelen dagkirurgiska åtgärder. För kvinnor var minskningen 13 procent (–73 181) under första vågen och 7 procent (–25 804) under andra vågen. För män var minskningen 12 procent (–58 437) under första vågen och 5 procent (–14 756) under andra vågen.
 • För kvinnor ökade andelen åtgärder under tredje vågen med 2 procent (+9 055) och minskade med 2 procent (–5 843) under den senaste perioden juli–oktober 2021. För män ökade andelen med 4 procent (+14 007) under tredje vågen och med 0,2 procent (+499) under den senaste perioden juli–oktober 2021.

Ålder

 • För samtliga åldersgrupper minskade andelen dagkirurgiska åtgärder under pandemiperioden. För åldersgruppen 0–17 år minskade andelen med 7 procent (–12 760), för åldersgruppen 18–69 år med 6 procent (–114 837) och för åldersgruppen 70 år och äldre med 2 procent (–26 863).
 • Åldersgrupperna 0–17 år, 18–69 år samt 70 år och äldre följer ett liknande mönster med en minskning under första och andra vågen. Minskningen var störst för åldersgruppen 70 år och äldre under första vågen, med 15 procent (–60 248).
 • Under andra vågen var minskningen störst för åldersgruppen 18–69 år, med 8 procent (–32 650), för att fortsatt minska med 0,1 procent (–589) under tredje vågen och med 5 procent (–18 024) under den senaste perioden juli–oktober 2021.
 • Under tredje vågen ökade andelen dagkirurgiska åtgärder för åldersgruppen 70 år och äldre med 8 procent (+24 644), och under den senaste perioden juli–oktober 2021 med 6 procent (+14 324).

Resultat

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till oktober 2021, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

 • Totalt genomfördes 768 489 operationer och kirurgiska åtgärder i slutenvård under pandemiperioden. Det är en minskning med 6 procent (–49 050).
 • Under första vågen minskade andelen genomförda operationer och kirurgiska åtgärder med 10 procent (–26 897), under andra vågen med 6 procent (–10 392), under tredje vågen med 6 procent (–12 917). Under den senaste perioden juli–oktober2021 ökade andelen med 1 procent (+1 156).
 • Under månaderna juli–augusti 2021 ses en lägre vårdproduktion på grund av sommarsäsong som även återspeglas när det gäller kön och ålder.

Kön

 • Andelen genomförda operationer och kirurgiska åtgärder i slutenvård minskade med 7 procent (–25 516) för män och med 5 procent (–23 534) för kvinnor under pandemiperioden.
 • Under första, andra och tredje vågen följer både kvinnor och män ett liknande mönster med en minskning av andelen operationer. För kvinnor var minskningen 9 procent (–13 902) under första vågen, 5 procent (–5 145) under andra vågen och 5 procent (–6 120) under tredje vågen. För män var minskningen 11 procent (–12 995) under första vågen, 7 procent (–5 248) under andra vågen och 7 procent (–6 797) under tredje vågen.
 • Under den senaste perioden juli–oktober2021 ökade andelen operationer med 2 procent (+1 633) för kvinnor och minskade med 1 procent (–476) för män.

Ålder

 • För samtliga åldersgrupper minskade andelen operationer och kirurgiska ingrepp i slutenvård under pandemiperioden. För åldersgruppen 0–17 år minskade andelen med 10 procent (–4 621), för åldersgruppen 18–69 år med 6 procent (–29 203) och för åldersgruppen 70 år och äldre med 5 procent (–15 226).
 • Åldersgrupperna 0–17 år, 18–69 år samt 70 år och äldre följer ett liknande mönster med en minskning under första, andra och tredje vågen. Som mest minskade det under första vågen för åldersgruppen 70 år och äldre med 13 procent (–13 009), under andra vågen för åldersgruppen 18–69 år med 7 procent (–7 099) och under tredje vågen för åldersgruppen 0–17 år med 12 procent (–1 441).
 • Under den senaste perioden juli–oktober 2021 ökade däremot andelen genomförda operationer för åldersgruppen 70 år och äldre med 6 procent (+3 298).

Läkarbesök och vårdperioder

I den här delen finns statistik om läkarbesök i specialiserad öppenvård på regional nivå, samt för kön och ålder.

Du kan också jämföra pandemiåren mot åren innan inom det som kallas för slutenvård, både somatisk och psykiatrisk. Det handlar om personer som blivit in- och utskrivna från sjukhus.

Resultat

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till oktober 2021, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

 • Totalt har 5 procent (–856 127) färre läkarbesök genomförts under pandemiperioden.
 • Under första vågen var minskningen som störst med 9 procent (–495 217) färre läkarbesök. Under andra vågen minskade andelen läkarbesök med 8 procent (–287 798), för att sedan öka under tredje vågen med 1 procent (+36 007) och därefter minska igen under den senaste perioden juli–oktober 2021 med 3 procent (–109 119).
 • Under månaderna juli–augusti 2021 ses en lägre vårdproduktion på grund av sommarsäsong som även återspeglas när det gäller kön och ålder.

Kön

 • Andelen genomförda läkarbesök minskade med 5 procent (–517 401) för kvinnor och med 5 procent (–338 726) för män under pandemiperioden.
 • Under första och andra vågen följer både kvinnor och män ett liknande mönster med en minskning av andelen genomförda läkarbesök. För kvinnor minskade andelen besök med 9 procent (–294 232) under första vågen och med 8 procent (–169 415) under andra vågen. För män minskade andelen besök med 8 procent (–200 985) under första vågen och med 8 procent (–118 383) under andra vågen.
 • Under tredje vågen ökade andelen med 1 procent (+15 889) för kvinnor och minskade igen under den senaste perioden juli–oktober 2021 med 4 procent (–69 643). För män ökade andelen med 1 procent (+20 118) under tredje vågen och minskade med 3 procent (–39 476) under den senaste perioden juli–oktober 2021.

Ålder

 • För samtliga åldersgrupper minskade antalet läkarbesök under pandemiperioden. För åldersgruppen 18–69 år var minskningen 6 procent (–585 637), för åldersgruppen 0–17 år 4 procent (–83 737) och för åldersgruppen 70 år och äldre 4 procent (–186 753).
 • Åldersgrupperna 0–17 år, 18–69 år och 70 år och äldre följer ett liknande mönster med en minskning under första och andra vågen. Det minskade som mest för åldersgruppen 70 år och äldre under första vågen med 13 procent (–212 660). Under andra vågen minskade andelen läkarbesök mest för åldersgruppen 18–69 år med 9 procent (–191 848). Andelen minskade med 0,8 procent (–20 721) under tredje vågen och med 7 procent (–131 636) under den senaste perioden juli–oktober 2021.
 • Under tredje vågen skedde det en ökning för åldersgruppen 70 år och äldre med 4 procent (+52 646) och för åldersgruppen 0–17 år med 1 procent (+4 082). Under den senaste perioden juli–oktober 2021 fortsatte andelen att öka för åldersgruppen 70 år och äldre med 3 procent (+28 628).

Resultat

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till oktober 2021, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

 • Andelen genomförda läkarbesök minskade i Västra Götalandsregionen med 22 procent (–464 856), med 15 procent (–47 695) i region Värmland och med 13 procent (–47 607) i region Dalarna under pandemiperioden. I region Gotland ökade andelen genomförda läkarbesök med 13 procent (+14 999), i region Västmanland med 7 procent (+24 984) och i region Örebro län med 4 procent (+21 209) under pandemiperioden.
 • Under första vågen påverkades följande regioner mest. Västra Götalandsregionen hade 22 procent (–160 653) färre läkarbesök. Likaså minskade andelen med 20 procent i region Sörmland (–22 308) samt i region Värmland (–21 773). Region Gotland hade däremot en ökning av andelen läkarbesök med 13 procent (+5 319) och även region Västmanland med 0,5 procent (+603).
 • Under andra vågen påverkades följande regioner mest. I Västra Götalandsregionen minskade andelen genomförda läkarbesök med 25 procent (–115 544), i region Dalarnas län med 15 procent (–11 916) och i region Värmland med 14 procent (–10 076). Region Gotland hade däremot en ökning av andelen genomförda läkarbesök med 14 procent (+3 434) och region Västmanland en ökning med 3 procent (+2 513).
 • Under tredje vågen påverkades följande regioner mest. I Västra Götalandsregionen minskade andelen genomförda läkarbesök med 19 procent (–104 792), i region Värmland med 10 procent (–8 409) och i region Dalarna med 7 procent (–6 733). I region Gotland ökade däremot andelen med 20 procent (+5 822), i region Örebro län med 16 procent (+19 128) och) i region Västmanland med 15 procent (+14 804).
 • Under den senaste perioden juli–oktober 2021 påverkades följande regioner mest. I Västra Götalandsregionen minskande andelen genomförda läkarbesök med 21 procent (–83 867), i region Sörmland med 13 procent (–8 510) och i region Uppsala med 12 procent (–17 074). I region Västmanland ökade däremot andelen med 10 procent (+7 064), i Örebro län med 7 procent (+6 817) och i Jönköpings län med 4 procent (+4 175).

Resultat

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till oktober 2021, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

 • Under pandemiperioden har 8 procent (–162 999) färre vårdperioder i somatisk slutenvård genomförts.
 • Under första vågen var minskningen som störst med 12 procent (–78 872) färre vårdperioder i somatisk slutenvård. Under andra vågen var minskningen 9 procent (–33 965), under tredje vågen 8 procent (–39 541) och den senaste perioden juli–oktober 2021 3 procent (–10 620).
 • Under månaderna juli–augusti 2021 ses en lägre vårdproduktion på grund av sommarsäsong som även återspeglas när det gäller kön och ålder.

Kön

 • Andelen vårdperioder i somatisk slutenvård minskade med 9 procent (–99 583) för kvinnor och med 7 procent (–63 416) för män under pandemiperioden.
 • Under första, andra och tredje vågen följer både kvinnor och män ett liknande mönster med en minskning av andelen vårdperioder i somatisk slutenvård. För kvinnor var minskningen 12 procent (–47 147) under första vågen, 10 procent (–21 083) under andra vågen, 9 procent (–24 622) under tredje vågen och 3 procent (–6 731) den senaste perioden juli–oktober2021. För män var minskningen 11 procent (–31 725) under första vågen, 7 procent (–12 882) under andra vågen, 7 procent (–14 919) under tredje vågen och 2 procent (–3 889) den senaste perioden juli–oktober 2021.

Ålder

 • I samtliga åldersgrupper minskade andelen vårdperioder i somatisk slutenvård under pandemiperioden. För åldersgruppen 0–17 år minskade andelen som mest, med 11 procent (–16 882), för åldersgruppen 18–69 år med 9 procent (–82 739) och för åldersgruppen 70 år och äldre med 8 procent (–63 377).
 • Åldersgrupperna 0–17 år, 18–69 år och 70 år och äldre följer ett liknande mönster med en minskning av andelen vårdperioder i somatisk slutenvård under första, andra och tredje vågen. Minskningen var störst för åldersgruppen 0–17 år, med 14 procent (–7 712), under första vågen, 16 procent (–4 809) under andra vågen och 14 procent (–5 536) under tredje vågen. Under den senaste perioden juli–oktober2021 ökade andelen vårdperioder i somatisk slutenvård med 4 procent (+1 175).
 • För åldersgruppen 70 år och äldre minskade andelen vårdperioder i somatisk slutenvård med 13 procent (–38 479) under första vågen, med 6 procent (–11 162) under andra vågenmed 7 procent (–14 284) under tredje vågen. Under den senaste perioden juli–oktober 2021 ökade andelen vårdperioder i somatisk slutenvård med 0,3 procent (+548).

Hjärtinfarkt och stroke

I den här delen finns statistik om antal fall av hjärtinfarkt och stroke totalt, samt för kön och ålder.

Besök på akuten

I den här delen finns statistik om besök på akutmottagningar på regional nivå, samt för kön och ålder. Du hittar både vanlig akut, så kallad somatisk akut, och psykiatrisk akut här.

Fakta om statistiken

Syftet med statistiken är att följa utvecklingen av vården till följd av coronapandemin. Den uppdateras normalt den tredje torsdagen varje månad. 

Statistiken redovisas månadsvis från 2020 och framåt och jämförs med ett genomsnitt för respektive månad 2017–2019.

Uppgifterna är preliminära och kommer att ändras efter kompletterande rapportering från vårdgivarna. Det berör framför allt de senast redovisade månaderna.

Statistik om operationer visar samtliga vårdtillfällen per månad inom slutenvård och samtliga dagkirurgibesök per månad inom specialiserad öppenvård med minst en kirurgisk åtgärdskod (klassifikation av kirurgiska åtgärder).

Statistik för slutenvård är baserad på utskrivningsdatum, alltså det datum som patienten skrevs ut. Statistik för specialiserad öppenvård är baserad på patientens besöksdatum, så kallat indatum. Endast läkarbesök är inkluderade för specialiserad öppenvård. För läkarbesök i den somatiska specialiserade öppenvården, somatisk akutmottagning och psykiatrisk akutmottagning ingår personer utan giltigt personnummer. 

Värden som saknas

För att säkerställa att personuppgifter inte röjs visas inte uppgifter som kan peka ut ett lågt antal patienter eller vårdepisoder. I diagram står det “Värde kan ej visas”.

Om det står “Värde saknas” i ett diagram beror det på att data inte har rapporterats in.

Om det står “Ej aktuellt” i ett diagram betyder det till exempel att en region inte har den typen av vård.

Datakälla

 • Patientregistret, Socialstyrelsen

Avgränsningar

Läkarbesök i somatisk specialiserad öppenvård

Populationen som statistiken är baserad på utgörs av samtliga patienter som behandlats av läkare i specialiserad öppen vård, medicinska verksamhetsområden för somatik (MVO: 003‒896) som ej registrerats under akutverksamhet 1‒3.

Region Gotland gjorde förändringar i inrapporteringen av distanskontakter efter 2018 något som kan påverka resultatet.

Psykiatrisk akut

Populationen som statistiken är baserad på utgörs av samtliga patienter som behandlats av läkare på psykiatrisk akutmottagning (Akutverksamhet 3 alternativt Akutverksamhet 1 eller 2 och medicinska verksamhetsområden för psykiatri (MVO: 901‒993).

Region Västerbotten har haft inrapporteringsproblem under perioden 2017-2019 vilket påverkar resultatet. Region Jämtland Härjedalens hade bristande inrapportering under 2017 något som kan påverka resultatet.

Somatisk akut

Populationen som statistiken är baserad på utgörs av samtliga patienter som behandlats av läkare på somatisk akutmottagning (Akutverksamhet 1 och 2), exklusive medicinskt verksamhetsområde för psykiatri (MVO: 901-993).

I Region Stockholm har antalet läkarbesök på somatisk akutmottagning minskat under 2017-2019 till följd av införande av närakuter.

Vårdperiod

En vårdperiod avgränsas av en patients in- och utskrivning i slutenvård. Vårdtillfällen som rapporteras in separat men angränsar i tid slås samman till en sammanhängande vårdperiod  när ny inskrivning sker inom ett dygn från föregående utskrivning. En patient kan ha mer än ett vårdtillfälle under samma sjukhusvistelse.

Vårdtillfälle

Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). En patient kan ha mer än ett vårdtillfälle under samma sjukhusvistelse.

Akutverksamhet

0 = ej akutverksamhet 
1 = akutmottagning med två eller fler somatiska specialiteter som är samlokaliserade 
2 = akutmottagning med endast en somatisk specialitet 
3 = psykiatrisk akutmottagning (Anges även om mottagningen är samlokaliserad med annan specialitet.) 
4 = närakut eller närsjukhus med jourmottagning 
5 = övrig akutverksamhet

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård. 

Somatisk vård

Fysisk, kroppslig vård (alltså inte psykiatrisk vård)

Specialiserad öppenvård

Specialiserad öppenvård inkluderar personer som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är att betrakta som primärvård. Till exempel ingår besök på sjukhusbunden akutmottagning. 

Operationer med kirurgiska åtgärder 

Inom slutenvård handlar det till exempel om kejsarsnitt och höftoperationer. Inom specialiserad öppenvård handlar det om dagkirurgi, till exempel mindre ortopediska ingrepp på handled och hand.

Kontakt

Sandra Creutz
Telefon: 075-247 440 19
Senast uppdaterad:
Publicerad: