Statistik om kommunal familjerådgivning

Här hittar du statistik om kommunal familjerådgivning. Statistiken är baserad på årliga enkäter och publicerades av Socialstyrelsen under perioden 2003–2017. Från och med år 2018 publiceras statistiken av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Statistikpublikation

Statistik om kommunal familjerådgivning är en årlig rapport. Den presenterar statistik över familjerådgivning, bland annat personer, antal ärenden samt vad ärendet fokuserat på. År 2017 var sista året Socialstyrelsen publicerade officiell statistik om kommunal familjerådgivning. Från och med år 2018 publiceras denna istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Statistik om kommunal familjerådgivning

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken samlas in genom årliga enkäter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner. Det oavsett om kommunerna själva bedrivit verksamheten eller upphandlat den av en annan utförare.

I statistiken ingår inte familjerådgivning hos till exempel kyrkliga organisationer eller rent privat driven familjerådgivning. Den innehåller inte heller uppgifter om de samarbetssamtal som finns i kommunernas familjerättsliga verksamhet. Sådana uppgifter redovisas i Socialstyrelsens statistik om familjerätt.

Statistikens kvalitet

Både partiellt och totalt bortfall förekommer för kommunerna. I de fall kommunvärden saknas görs en skattning av värdet som används i läns- och rikssummor. För mer detaljer se respektive års publikation.

Den huvudsakliga felkällan utgörs av brister i uppgiftslämnandet. Bristerna beror på svårigheter som familjerådgivarna har med att samla in data om verksamheten på grund av den sekretess som omfattar familjerådgivningen. Rådgivare kan tolka detta som ett hinder för att samla och behålla sina statistiska underlag. Rådgivarna får dock samla data i form av oidentifierbara statistiska uppgifter och räkna antal så kallad mängdstatistik.

En risk som finns med mängddata är att statistiken kan innehålla dubbletter som inte upptäcks och rättas. Dubbletter kan till exempel uppstå om personer som ingår i ett ärende har samtal med fler än en rådgivare under året.

Senast uppdaterad:
Publicerad: