Nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret träder i kraft den 1 januari 2024

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter HSLF-FS 2023:33 avseende rapportering till patientregistret. Syftet är att patientregistret ska omfatta fler uppgifter från den psykiatriska vården.

Till stora delar omfattas samma uppgifter som tidigare av föreskrifterna. En stor förändring är att uppgiftsskyldigheten utökas till att även omfatta vårdkontakter med andra yrkesgrupper än läkare inom den psykiatriska öppna vården. För den specialiserade somatiska öppna vården är det som tidigare endast vårdkontakter med läkare som omfattas av uppgiftsskyldigheten. Ytterligare en förändring är att uppgifter om tvångsvårdform endast ska knytas till personnummer.

Förändringar i de nya föreskrifterna

Nyheter i de nya föreskrifterna för samtliga vårdgivare:

 • Uppgift om psykiatrisk vårdform har tagits bort från den administrativa öppenvårdsfilen,
 • Uppgiften kön har förtydligats till juridiskt kön,
 • Uppgiften om form av vårdkontakt har förtydligats, framförallt alternativet för distanskontakt. Om vårdkontakten skett på distans ska detta alternativ alltid anges,
 • Filerna har bytt filnamnsformat och en tidsstämpel har lagt till i filnamnen för tidpunkten då uppgifterna lämnades.

Nyheter i de nya föreskrifterna enbart för de som bedriver psykiatrisk vård:

 • Uppgiftsskyldigheten omfattar alla vårdkontakter där patienter har behandlats av hälso- och sjukvårdspersonal inom den psykiatriska öppna vården, oavsett vilken yrkeskategori patienten haft kontakt med,
 • För vårdkontakter inom den psykiatriska öppna vården ska uppgift om vilken yrkeskategori som patienten haft kontakt med lämnas med hjälp av kodverket SOSNYK,
 • Uppgift om psykiatrisk vårdform har brutits ut ur uppgifterna för sluten vård och lagts i en egen bilaga,
 • Psykiatrisk vårdform ska enbart knytas till personnummer och inte som tidigare till ett vårdkontakts-id,
 • Psykiatrisk vårdform innehåller inte längre information om frivillig psykiatrisk vård utan bara om tvångsvård.

Att tänka på

Uppgifter för 2023 lämnas enligt de tidigare föreskrifterna, SOSFS 2013:35, med de gamla filnamnen.

 • I februari ska vårdkontakter under november och december rapporteras enligt SOSFS 2013:35 med de gamla filnamnen och uppgifter för januari lämnas enligt de nya föreskrifterna HSLF-FS 2023:33 med nya filnamn,
 • I mars ska vårdkontakter i den öppna vården och uppgifter för patienter som varit inskrivna i sluten vård under december rapporteras enligt SOSFS 2013:35 med de gamla filnamnen och uppgifter för januari och februari 2024 lämnas enligt de nya föreskrifterna HSLF-FS 2023:33 med nya filnamn,
 • I april 2024 ska uppgifter för januari till och med mars 2024 lämnas enligt de nya föreskrifterna HSLF-FS 2023:33.

Uppgift om yrkeskategori ska lämnas för besök inom psykiatrisk öppen vård från och med januari 2024 och framåt. Koden kan väljas på den detaljeringsnivå som vårdgivaren har möjlighet till. För vårdkontakter i den psykiatriska öppna vården där patienten samtidigt har haft kontakt med flera olika hälso-och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar för patienten ska varje yrkeskategori anges enligt SOSNYK.

Kodverket SOSNYK finns att läsa om här:
Socialstyrelsens nationella yrkeskodverk (SOSNYK) - Socialstyrelsen
Kodverket kommer kunna laddas ned som kodtextfil här:
Ladda ner filer för klassifikationer - Socialstyrelsen

För alla vårdkontakter ska diagnos uppges med hjälp av kodverket ICD-10-SE. Detta gäller även vårdkontakter med andra yrkeskategorier än läkare inom den psykiatriska vården. Läs mer om att diagnoskodning här:
Klassifikationen ICD-10 - Socialstyrelsen

När träder föreskrifterna i kraft?

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2023:33) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
Publicerad: