Socialstyrelsens nationella yrkeskodverk (SOSNYK)

Kodverket för yrkeskategorier är utvecklat för att kunna användas i digital dokumentation, för rapportering till register med mera.

Kodverket möjliggör även aggregering av yrkeskategorier. Koderna för yrkeskategorier består av fem siffror. Till koden finns kodtext, beskrivningstext samt utesluter.

SOSNYK kan användas för att beskriva vilken yrkeskategori som till exempel utfört en vårdåtgärd (KVÅ).

Här kan du ladda ner kodverket med anvisningar för användning och beskrivning, i Excel- eller Wordformat:

SOSNYK utgår från yrkeskoder i Registret över hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistinriktningar för läkare
(SOSFS 2015:8), specialistinriktningar för tandläkare (HSLF-FS 2017:77) samt Socialstyrelsens beskrivning av specialistsjuksköterskor.

Senast uppdaterad:
Publicerad: