Socialstyrelsens nationella yrkeskodverk (SOSNYK)

Kodverket för yrkeskategorier är utvecklat för att kunna användas i digital dokumentation, för rapportering till register med mera.

SOSNYK kan användas för att beskriva vilken yrkeskategori som till exempel utfört en vårdåtgärd (KVÅ). Kodverket innehåller koder för yrkeskategorier på olika detaljeringsnivåer och möjliggör även aggregering.

Inrapportering av yrkeskategori för vårdkontakt i den psykiatriska öppna vården

Uppgift om yrkeskategori ska lämnas för besök inom psykiatrisk öppen vård från och med januari 2024 och framåt. Koden kan väljas på den detaljeringsnivå som vårdgivaren har möjlighet till.

För vårdkontakter i den psykiatriska öppna vården, där patienten samtidigt har haft kontakt med flera olika hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar för patienten, ska varje yrkeskategori anges enligt SOSNYK.

Mer information om den utökade uppgiftsskyldigheten finns på sidan:
Nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret träder i kraft den 1 januari 2024.

Ladda ner SOSNYK 2024

Här kan du ladda ner kodverket i Excelformat med anvisningar och förklaringar:

SOSNYK 2024 SOSNYK 2024 (version 2.0) ersätter tidigare version fr.o.m. den 24/4 2024.

SOSNYK utgår från yrkeskoder i Registret över hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialistinriktningar för läkare
(SOSFS 2015:8), specialistinriktningar för tandläkare (HSLF-FS 2017:77) samt Socialstyrelsens beskrivning av specialistsjuksköterskor.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: