Framställning och kvalitet om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Kvaliteten på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning är god.

Kvaliteten på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning är god för åren 2007, 2008, 2010, 2011 och 2012. När Socialstyrelsen 2013 påbörjade en ny insamling sjönk kvaliteten för det året.

Vanligtvis rapporterar nästan alla kommuner in uppgifter men ibland saknas enstaka kommuner på grund av byte till nya system eller av uppgiftslämnare. Partiellt bortfall kan förekomma i form av att enstaka personer och deras insatser inte finns med i rapporteringen. Omfattningen av detta fel är okänt. För 2013 och 2014 har dock ett större antal kommuner valt att inte lämna in uppgifter. För 2013 varierade det mellan 16–46 kommuner som inte lämnade in uppgifter för de olika månaderna, för 2014 mellan 6–12 stycken.

Tillförlitligheten och den statistiska kvaliteten i de insamlade uppgifterna kan variera mellan olika kommuner. Kvaliteten är förknippad med kommunens IT-system och hur de olika insatserna definierats.

Beviljat antal hemtjänsttimmar kan inte alltid anges då vissa kommuner istället tar biståndsbeslut på en viss vårdnivå. I de fallen anges ett beräknat antal hemtjänsttimmar istället vilket gör den variabeln något känslig.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: