Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS

Enhetsundersökningen LSS vänder sig till samtliga verksamheter i Sverige som utför insatserna bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Enhetsundersökning LSS 2023

Socialstyrelsen kommer via leverantören Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, att skicka ut undersökningens enkäter under vecka 12 2023. Enkäterna skickas via e-post till uppgiftslämnare för verksamheter inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Enkäterna kan besvaras till och med den 24 april 2023.

En kvalitetsgranskningsomgång genomförs preliminärt den 8 maj till den 19 maj 2023 då enkäten stängs slutgiltigt. Under den perioden får verksamheterna möjlighet att justera sina svar.

Undersökningens resultat publiceras preliminärt vecka 40-41 på Socialstyrelsens webbplats.

Så här ser 2023 års enkäter ut

Här kan du ta del av och skriva ut frågorna som ingår i 2023 års enkäter. Men observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickats ut via e-post.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Om er verksamhet inte har fått enkäten, skicka då ett mejl till enhetsundersokninglss@indikator.org

Resultat 2022

Om resultaten 2022

Årets resultat visar bland annat:

  • Resultaten för samtliga indikatorer som belyser enskildas möjlighet till delaktighet i verksamheten har försämrats sedan 2018.
  • Andel enheter med en aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling har ökat med 10 procentenheter sedan 2018 för daglig verksamhet. För bostad med särskild service är andelen oförändrad.
  • 45 procent av enheterna inom bostad med särskild service och 53 procent av enheterna inom daglig verksamhet har erbjudit personalen kompetensutveckling inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Det är en försämring jämfört med 2019.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en bostad med särskild service för vuxna eller daglig verksamhet.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS – manual till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: