Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad, LSS

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå och undersökningen riktar sig därför till verksamhetsansvariga.

Resultat 2018

Resultaten finns presenterade i olika dokument:

  • Faktabladet (pdf) Öppna jämförelser 2018 –  Enhetsundersökning LSS innehåller sammanfattade resultat på riksnivå. 
  • Excelfilen, som du hittar bland bilagorna, gör det möjligt att jämföra resultaten av enheternas arbete. I filen finns även resultat samlade på kommun-, län- och riksnivå för bostad med särskild service respektive daglig verksamhet.
  • Användarguiden, som finns bland bilagorna, innehåller en beskrivning av datainsamling och indikatorer, enkäterna samt information om hur du hittar rapporter för varje enhet.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. 

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

Även om enskildas behov skiljer sig mycket åt bland dem som har insatserna, finns viktiga kvalitetsområden som öppna jämförelser på enhetsnivå kan belysa. Till exempel handlar det om den enskildes möjlighet till inflytande och delaktighet samt om verksamhetens rutiner för att uppmärksamma om enskilda har blivit utsatta för våld.

2018 års jämförelser visar att många har aktuella genomförandeplaner samt att det i stor utsträckning finns dokumentation om den enskildes delaktighet i planen. Endast cirka hälften av verksamheterna har aktuella rutiner vid misstanke om våld.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: