Öppna jämförelser av bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet, LSS

Enhetsundersökningen LSS vänder sig till samtliga verksamheter i Sverige som utför insatserna bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt LSS. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Enhetsundersökning LSS 2024

Under vecka 12 skickar Socialstyrelsen ut enkäterna för 2024 års enhetsundersökning. Enkäterna skickas ut via leverantören Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator. De skickas via e-post till uppgiftslämnare för verksamheter inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS.

  • Enkäterna kan besvaras till och med den 26 april.
  • En kvalitetsgranskningsomgång genomförs preliminärt från den 13 maj till den 24 maj då enkäten stängs slutgiltigt. Under den perioden får verksamheterna möjlighet att justera sina svar.
  • Undersökningens resultat publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt under vecka 40.

Så här ser 2024 års enkäter ut

Här kan du ta del av och skriva ut frågorna som ingår i 2024 års enkäter. Observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickats ut via e-post.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Om er verksamhet inte har fått enkäten, skicka då ett e-postmeddelande till enhetsundersokninglss@indikator.org.

Resultat 2023

Under våren 2023 fick bostäder med särskild service för vuxna och dagliga verksamheter i Sverige, cirka 7 400 stycken, möjlighet att svara på enkäter om sin verksamhet. Resultaten redovisas i form av en resultatfil, ett faktablad, en metodbilaga och en beskrivning av hur indikatorer och bakgrundsmått är beräknade. Resultaten redovisas också i ett webbverktyg.

Om resultaten 2023

Årets resultat visar bland annat:

  • Inom bostad med särskild service är andelen tillsvidare- och visstidsanställd personal med adekvat utbildning på gymnasienivå, utbildning till stödpedagog eller annan yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning som bedömts vara relevant för verksamheten, 82 procent. Inom dagliga verksamheter är motsvarande siffra 89 procent. Det visar ett nytt bakgrundsmått.
  • Andelen enheter med aktuella rutiner för att uppmärksamma våld och missbruk har ökat sedan 2022. Inom bostad med särskild service har 65 procent av enheterna sådana rutiner och inom daglig verksamhet 60 procent. Det är en ökning med 4 respektive 9 procentenheter.
  • Inom bostad med särskild service har 79 procent av enheterna rutiner för att säkerställa de boendes tillgång till hälso- och sjukvård. 69 procent av enheterna har rutiner för samverkan kring hjälpmedel.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. 

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS – manual till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: