Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå. Det för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Enhetsundersökning LSS 2022

Under vecka 3 2022 skickas webbenkäter ut till uppgiftslämnare för verksamheter inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS.

Enkäterna kan besvaras till och med den 18 februari 2022. En kvalitetsgranskningsomgång genomförs preliminärt den 18 mars till den 1 april 2022. Då får verksamheterna möjlighet att justera sina svar.

Resultaten från enkäterna publiceras preliminärt vecka 25-26 här på Socialstyrelsens webbplats.

Uppgifter om enheter och uppgiftslämnare har samlats in genom kontaktpersoner i kommuner och stadsdelar.

Så här ser 2022 års enkäter ut

Här kan du ta del av och skriva ut frågorna som ingår i årets enkäter. Men observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickats ut via e-post.

Enhetsundersökning LSS 2022 – Enkät till verksamheter inom daglig verksamhet (pdf)

Enhetsundersökning LSS 2022 – Enkät till verksamheter inom bostad med särskild service för vuxna (pdf)

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Om er verksamhet inte har fått enkäten, skicka då ett mejl till enhetsundersokninglss@indikator.org.

Resultat 2019

Resultatet redovisas i form av indikatorer och presenteras i en samlad excelfil. Ovan hittar du några av årets resultat på nationell nivå. Excelfilen samt metodbilagor hittar du under bilagor.

Om resultatet 2019

År 2019 publicerades öppna jämförelser på enhetsnivå inom daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS för tredje året i rad. Det går att se utveckling inom flera områden. Till exempel har en något större andel av enheterna rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för våld. En större andel av enheterna har också planer för personalens kompetensutveckling samt erbjuder kompetensutveckling inom alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Däremot erbjuds handledning fortfarande i begränsad omfattning.

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: