Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå. Det för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.
Enhetsundersökning LSS 2021-2022

Socialstyrelsen har ett nytt leverantörsavtal som innebär att Institutet för kvalitetsindikatorer kommer att fortsätta hjälpa oss att göra undersökningen.

Inventeringen av verksamheter kommer att genomföras under oktober till december 2021 och enkätinsamlingen kommer att starta den andra veckan i januari 2022. Resultaten från undersökningen publiceras preliminärt i juni 2022.

Inventeringen görs i vanlig ordning av kontaktpersonerna i kommunerna. Mer information om hur inventeringen ska gå till kommer att skickas till kontaktpersonerna.

Resultat 2019

Resultatet redovisas i form av indikatorer och presenteras i en samlad excelfil. Ovan hittar du några av årets resultat på nationell nivå. Excelfilen samt metodbilagor hittar du under bilagor.

Om resultatet

2019 publicerades öppna jämförelser på enhetsnivå inom daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS för tredje året i rad. Det går att se utveckling inom flera områden. Till exempel har en något större andel av enheterna rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för våld. En större andel av enheterna har också planer för personalens kompetensutveckling samt erbjuder kompetensutveckling inom alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Däremot erbjuds handledning fortfarande i begränsad omfattning.

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: