Öppna jämförelser av bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet, LSS

Enhetsundersökningen LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå. Det för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Enhetsundersökning LSS 2023

Under våren 2023 fick bostäder med särskild service för vuxna och dagliga verksamheter i Sverige, cirka 7 400 stycken, möjlighet att svara på enkäter om sin verksamhet. Resultaten redovisas i form av en resultatfil, ett faktablad, en metodbilaga och en beskrivning av hur indikatorer och bakgrundsmått är beräknade. Resultaten redovisas också i ett webbverktyg.

Resultat 2023

Om resultaten 2023

Årets resultat visar bland annat:

  • Inom bostad med särskild service är andelen tillsvidare- och visstidsanställd personal med adekvat utbildning på gymnasienivå, utbildning till stödpedagog eller annan yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning som bedömts vara relevant för verksamheten, 82 procent. Inom dagliga verksamheter är motsvarande siffra 89 procent. Det visar ett nytt bakgrundsmått.
  • Andelen enheter med aktuella rutiner för att uppmärksamma våld och missbruk har ökat sedan 2022. Inom bostad med särskild service har 65 procent av enheterna sådana rutiner och inom daglig verksamhet 60 procent. Det är en ökning med 4 respektive 9 procentenheter.
  • Inom bostad med särskild service har 79 procent av enheterna rutiner för att säkerställa de boendes tillgång till hälso- och sjukvård. 69 procent av enheterna har rutiner för samverkan kring hjälpmedel.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. 

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS – manual till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: