Nutrition och undernäring

Undernäring som inte upptäcks eller åtgärdas kan få allvarliga konsekvenser med ett personligt lidande och ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser som följd. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett urval av ICF- och KVÅ-koder för användning inom nutrition och undernäring.

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt.

För att kunna följa upp vårdåtgärder måste alla stegen i en nutritionsvårdprocess dokumenteras – från bedömning och utredning till genomförande av åtgärder samt uppföljning. Dokumentationen genom hela processen ska vara så tydlig att det går att följa patientens tillstånd.

Urval ur ICF och KVÅ

Följande urval av ICF- och KVÅ-koder finns för användning inom nutrition och undernäring:

Urval ur ICF och KVÅ för nutrition och undernäring 2022, version 1.0

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kompletterar varandra och kan användas i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation i vårdprocessen.

  • ICF kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat (funktionstillstånd, måluppfyllelse).
  • KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i processen.

I stort sett samtliga ICF-kategorier och KVÅ-koder i Socialstyrelsens urval ingår även i urvalet för kommunal hälso-och sjukvård 2022 med undantag av fyra ICF-kategorier (b5100, b5101, b5102, b5103) och två KVÅ-koder (DV025, DV143).

Publicerad: