Åtgärdskoder för rehabiliteringsplan

Socialstyrelsen har tagit fram en kodningsanvisning för koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) som gäller när man ska upprätta en rehabiliteringsplan.

Rehabilitering definieras i Socialstyrelsens termbank som ”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”.

Patienter med rehabiliteringsbehov ska ha en individuell plan för rehabilitering, enligt hälso- och sjukvårdslagen 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 §.

När ska en rehabiliteringsplan upprättas?

En individuell rehabiliteringsplan ska upprättas när ett rehabiliteringsbehov har identifierats efter bedömning. Bedömningen utgår från hälso- och sjukvårdens utredning och ställs i relation till patientens upplevda förmåga, behov och intresse. Om patienten har behov av rehabilitering utformas en rehabiliteringsplan enligt den biopsykosociala modellen. 

Vad ska en rehabiliteringsplan innehålla?

Rehabiliteringsplanen bör innehålla en sammanfattande bedömning, mål, planerade åtgärder, tidplan och uppföljning. Planen kan även innehålla information om vilka åtgärder som patienten, utifrån sina förutsättningar, kan utföra som egenvård. Det finns inget krav på att ett visst antal rehabiliteringsåtgärder ska ingå eller att åtgärderna behöver vara omfattande. Rehabiliteringsplanen kan vara fristående eller utgöra del av en annan plan, till exempel en vårdplan. De rehabiliterande åtgärderna ska följas upp och utvärderas kontinuerligt under rehabiliteringsprocessen, samt vid avslut av den överenskomna rehabiliteringsperioden. Målen och rehabiliteringsåtgärderna kan behöva ändras under rehabiliteringsperioden.

Vem ska upprätta rehabiliteringsplanen?

Rehabiliteringsplanen kan upprättas av en enskild profession, flera professioner tillsammans eller ett team. Det är patientens rehabiliteringsbehov som avgör vilka professioner som behöver delta vid upprättande av planen. Planen upprättas tillsammans med patienten och/eller anhörig eller närstående om patienten samtycker till detta.

Användning av KVÅ-koder för rehabiliteringsplan inom cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering definieras i de nationella vårdprogrammen cancerrehabilitering för vuxna respektive barn och ungdom (upp till 18 år) enligt följande: ”insatser utifrån en persons behov och förutsättningar, som syftar till att förebygga funktionsnedsättningar samt till att personen ska bibehålla eller återfå bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitetsförmåga och livskvalitet samt ett aktivt deltagande i samhällslivet trots konsekvenser av cancer och cancerbehandling”.

KVÅ-koderna AW020, AW024, AW027 och AW035 för rehabiliteringsplan används inom cancerrehabilitering på motsvarande sätt som för rehabilitering generellt.

Inom cancerrehabilitering delas rehabiliteringsinsatserna in i tre behovsnivåer för vuxna respektive barn och ungdom: grundläggande (vuxna) / generella (barn och ungdom), särskilda respektive avancerade insatser. En rehabiliterings­plan kan upprättas på samtliga behovsnivåer. Har patienten behov av särskilda eller avancerade insatser ska en rehabiliteringsplan upprättas. Mer information finns i de nationella vårdprogrammen.

Kodningsanvisning

Du hittar mer information om användningen av KVÅ-koderna i anvisningen nedan.

Anvisningar för koder gällande rehabiliteringsplan i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) (pdf)

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Mer hos oss

Publicerad: