Långa vårdtider på sjukhus för patienter med covid-19

Publicerad:
Statistik från 15 regioner visar att många vårdas länge på sjukhus för covid-19. Medianvårdtiden för patienterna som hade vårdats på sjukhus var 7 dygn, och för dem som även vårdats på intensivvårdsavdelning 20 dygn.

Socialstyrelsen har undersökt vårdtider för patienter som har bekräftats smittade och vårdats på sjukhus. Siffrorna baseras på uppgifter från 15 regioner, och är därför inte nationellt heltäckande, men ger en bild av vårdtider för dem som testat positivt för coronavirus 14 mars till och med 15 april 2020.

- Det här är den första svenska statistiken som tas fram på det här området, och ett underlag som gör det lättare att förstå sjukdomen, planera verksamhet i hälso och sjukvården och göra uppföljningar, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

12 procent hade vårdats på IVA

Totalt hade 4 487 patienter vårdats på sjukhus under perioden och av dem hade 12 procent någon gång under vårdtiden vårdats på intensivvårdsavdelning, IVA. Den totala medianvårdtiden för patienter som fick slutenvård var 7 dygn. I gruppen som även intensivvårdats låg medianvårdtiden på 20 dygn.

- Det vi ser är att vårdtiderna för covid-19 generellt är långa, särskilt för dem som intensivvårdas, det finns vissa som vårdas ända upp till 30 dagar och även därutöver. Det kan vara svårt att jämföra med annan sjukvård och andra sjukdomar, men som referens kan i sammanhanget nämnas att medelvårdtiden för alla som ligger på sjukhus är cirka 5 dygn, säger Anna Bennet Bark, enhetschef vid statistikservice på Socialstyrelsen.

Nästan alla patienter i underlaget, 97 procent hade skrivits ut inom 30 dagar, men bland de som hade intensivvårdats hade 20 procent, 67 personer, längre vårdtid än så.  

Fler män än kvinnor vårdades på IVA

Bland de covid-19-patienter som inte hade vårdats på intensivvårdsavdelning var 56 procent män och 44 procent kvinnor. I gruppen som hade intensivvårdats var andelen män större, 70 procent.

Patienter som vårdades på IVA var också oftare under 70 år än de som inte hade fått intensivvård, 77 procent att jämföra med 55 procent. Av de som vårdades på sjukhus hade 19 procent hemtjänst och 4 procent boendeform särskilt boende.

- Vi vet inte med säkerhet bakgrund än till siffrorna och vilka vårdbeslut som tagits. Men det är viktigt att alla får en individuell bedömning och ges den sjukvård man behöver. Siffrorna kring sjukhusvård och gruppen äldre är något vi kommer fortsätta att följa i kommande analyser, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

20 procent avled under sjukhustiden

Av de 4 487 patienterna avled 20 procent under sjukhustiden. Av de som vårdats på intensivvårdsavdelning var siffran högre, 35 procent.

Det var fler äldre patienter som avled än yngre; i åldersgruppen 70 år eller äldre avled 37 procent att jämföra med 7 procent bland dem under 70 år. Totalt avled 22 procent av männen och 17 procent av kvinnorna under vårdtiden. 

Faktaruta

  • Statistiken bygger på uppgifter om slutenvård från regioner, Folkhälsomyndighetens databas SmiNet, Skatteverket och Svenska Intensivvårdsregistret. Den beskriver läget i de regioner som frivilligt rapporterar in sjukhusinläggningar veckovis till Socialstyrelsen, just nu 15 av 21 regioner.
  • För att ta hänsyn till de långa vårdtiderna så har analysen avgränsats till de patienter som kunnat följas under minst 30 dagar efter provtagningsdatum. Patienterna som ingår i analysen har testat positivt för coronavirus 14 mars till och med 15 april 2020, slutenvårdats för diagnosen, och följts upp fram till 15 maj.
  • Slutenvårdstiden har räknats ut utifrån in- och utskrivningsdatum, och inkluderar all slutenvård för covid-19, inklusive eventuell intensivvård.
  • Socialstyrelsen kommer att fortsätta följa statistiken kring vårdtiderna, och ytterligare statistik kommer att redovisas på myndighetens webbsida.

Kontakt

Anna Bennet Bark
Telefon: 075-247 39 39

Kontakt

Thomas Lindén
Telefon: 075-247 32 17